Naar : Index Genealogien                   begin

|


                                                         
Familie Doedens
De familie Doedens is eenzelfde geslacht als de familie Te Veld.
In 1812 bij de invoering van de Afdeling Burgerlijke Stand kende de familie twee stamhouders, Roelof Does en Jan Barelds. Beiden kregen in 1812 de familienaam Does.
Roelof Does liet in 1827 tijdens een herkansing zijn naam wijzigen in Te Veld en Jan Barelds koos in 1838 voor de naam Doedens.


                                                        Hieronder volgt de familie Doedens.


                                                                            1e generatieAan het einde van de 17e eeuw leefde en woonde in Noord-Drenthe :
I-1
Doe                                                                        (1)
Met wie hij trouwde is niet bekend.
Uit zijn huwelijk werd ondermeer geboren :
Jan Does                                                                 (2)
Verdere gegevens ontbreken.


                                                2e generatie

II-2.

Jan Does
z.v. Doe en ....     (1)
Hij trouwde met :
Grietjen Jacobs, geb. ...
Zij woonden te Roderwolde.
Aldaar werden geboren :
1. Doe Jans, gedoopt te Roderwolde, 26-12-1725         (3)
2. Epkijn Jans, gedoopt te Roderwolde, 26-12-1725       (4)

Kort na 1725 verhuisde het gezin naar Peize.

Te Peize werden nog geboren :
3. Jacob Jans, omstreeks 1727                                    (5)
4. Roelof Jans, omstreeks 1730                                   (6)
5. Hendrik Jans, omstreeks 1735                                 (6a)

In verband met het ontbreken van een Doop-  Trouw-  en Overlijdensregister
van de Ned.Herv.Kerk te Peize was en is niet na te gaan of uit het huwelijk
van Jan Does en Grietjen Jacobs nog meer kinderen zijn geboren.

Waar en wanneer Jan Does en Grietjen Jacobs zijn overleden is niet bekend.


                                                3e generatie

III-3.
Doe Jans
, gedoopt te Roderwolde, 26-12-1725
z.v. Jan Does en Grietjen Jacobs  (2)
In verband met het ontbreken van een Doop- Trouw- en
Sterfregister van de Ned.Hervormde Kerk te Peize blijft
Doe Jans onbekend.


III-4.
Epkijn Jans, gedoopt te Roderwolde, 26-12-1725
z.v. Jan Does en Grietjen Jacobs  (2)
In verband met het ontbreken van een Doop- Trouw- en
Sterfregister van de Ned.Hervormde Kerk te Peize blijft
Epkijn Jans onbekend.

III-5.
Jacob Jans, geb. Peize, omstreeks 1727

z.v. Jan Does en Grietjen Jacobs  (2)
Hij tr. Eelde, 16-03-1755 met :
Albertje Edens
, 17.
d.v. Reinoldus Edens en Willemtje Eitens.

Zij woonden te Eelde en Jacob Jans noemde zich daar Doedens.

 
Zijn kinderen werden ook ingeschreven onder de naam Doedens.

Kinderen :
1. Reinoldus Edens Doedens, geb. Eelde, 1755                             (7)
                                                    gedoopt Eelde, 29-06-1755
2. Jan Dooijes Doedens, geb. Eelde, 1758                                     (8)
                                                    gedoopt Eelde, 08-10-1758
                                                    Dooijes = Does
3. Willemtje Doedens, geb. Eelde, 1761                                        (9)
                                                    gedoopt Eelde, 16-08-1761
4. Douwe Doedens, geb. Eelde, 1765                                            (10)
                                                    gedoopt Eelde, 24-02-1765
                                                    Douwe komt ook voor als Doede
.
5. Grietje Doedens, geb. Eelde, 1767                                            (11)
                                                    gedoopt Eelde, 08-03-1767
6. Eijte Doedens, geb. Eelde, 1771                                               (12)
                                                    gedoopt Eelde, 09-06-1771

Jacob Jans Doedens was te Eelde landbouwer van beroep en in 1764 en in
1774 k
omt hij in het Haardstedenregister voor als 'keuter met twee paarden'.

Albertje Edens overleed te Eelde omstreeks 1779.

In verband met Jacob Jans voornemens te hertrouwen werden op 19-02-1780
voor zijn kinderen
mombers aangesteld.
Als medemomber werden
Jacobs broers Roelf en Hendrik Doedens aangesteld.

Jacob Jans Doedens hertrouwde te Eelde op 12-03-1780 met :
Geesje Eitens, geb. Eelde, 1755, gedoopt te Eelde, 17-07-1755,
d.v. Eite Jansen en Hillegje Roelefs en
weduwe van Johannes IJlkes Hoveling.

Jacob Jans Doedens overleed te Eelde in 1784.

Geesje Eitens hertrouwde te Eelde op 09-03-1788 met :
Jan Derks Schut.
                                                     
III-6
Roelof Jans
, geb. Peize omstreeks 1730
z.v. Jan Does en Grietjen Jacobs  (2)
Hij trouwde te Peize op 03-06-1759 met :
Grietien Koops, geb. 17..
d.v.
dochter van Koop Jans en Zwaantien Jans,

Het gezin Roelof Jans bewoonde een woning van de Diaconie te Peize,
zijnde 'het lange huis'.
Het 'lange huis' stond aan de Zuurseweg, hoek Molenweg.

Kinderen :
1. Doe Roelofs, geb. Peize, 27-01-1760                    (13)
2. Zwaantje Roelofs, geb. Peize in 1761                      (14) 
3. Aaltien Roelofs, geb. Peize, omstreeks 1768            (15)
4. Koop Roelofs, geb. Peize, 20-10-1771                     (16)
5. Bareld Roelofs, geb. Peize, 26-12-1774                   (17)
6. Geesien Roelofs, geb. Peize, 05-05-1777                 (18)

Roelof Jans was landbouwer van beroep en verbouwde onder andere hop
voor de bierbrouwerijen. Van de zomeroogst betaalde hij jaarlijks 9.00
gulden aan de N.H.Kerk te Peize, zijnde de huur voor zijn woning.

Roelof Jans liet zich te Peize ook wel Roelof Doens noemen.

Roelof Jans overl. te Peize in 1799 als Roelof Doens en hij werd op 10-07-1799
te Peize begraven.
Grietien Koops overl. te Peize in 1804 en werd op 31-12-1804 te Peize als
de weduwe van Roelof Doens begraven.

Op 21-05-1805 ontving de N.H.Kerk 'van haar kiender n gulden voor het
gebruik van het laken dat was geweest over het liek van hun moeder'.

III-6a.
Hendrik Jans, geb. Peize, omstreeks 1735
z.v. Jan Does en Grietjen Jacobs  (2)
Hij trouwde met een niet met name bekende vrouw.
Kinderen : ??

Hendrik Jans noemde zich te Peize Hinderik Doens.

Volgens aantekeningen in een bewaard gebleven boekje, getiteld : 'Ontvangsten
en Uitgaven van de Diaconie' overleed Hendrik Jans te Peize op 09-06-1792 als
Hinderik Doens, c.q. werd hij op die dag begraven en overleed zijn vrouw, zij staat
te boek als de weduwe van Hinderik Doens, op 07-03-1803, c.q. werd zij op die dag
begraven.
Verdere informatie betreffende dit gezin ontbreekt.


                                                4e generatie


IV-7.
Reinoldus Edens Doedens, geb. Eelde, 1755
, gedoopt Eelde, 29-06-1755
z.v. Jacob Jans Doedens en Albertje Edens (5)
Hij vertrok in 1788 naar Haren en werd lidmaat van Haren. Hij vertrok daarna naar Groningen.
Zijn geboortejaaar is dan 1763.
Hij trouwde te Groningen op 25-11-1794 als
Reinoldus Jacobs van Eelde met
Sjoukje Bennes van Buitenpost.
d.v. Benne Pieters.
Na het overlijden van Sjoukje Bennes hertrouwde
Reinoldus Jacobs van Eelde te Groningen op 17-05-1807 met
Hinderkien Jans, geboren te Westerbroek in 1772, gedoopt 16-02-1772
d.v. Jan Lubbers en Alke Jans
Kinderen uit het 2e huwelijk :
1.
Jacob Arnoldus Edens, geboren te Groningen in 1808, gedoopt op 13-4-1808
   Hij trouwde te Groningen op 09-06-1833 met :
   Akke Doedes Koopmans, geboren te Flansum bij Rauwerd (Friesland),
   d.v. Doeke Franses Koopomans en Sjoekjen Herres Tietsma.
   Akke Doedes Koopmans overleed te Groningen op 04-03-1836.
   Jacob Arnoldus Edens hertrouwde te Groningen op 13-10-1836 met :
   Aaltje Jans Uitvlugt, geboren te Hoogezand, 17-03-1808,
   d.v. Jan Hindriks Uitvlugt en Grietje Kornelis Luining.
   Jacob Arnoldus Edens overleed te Groningen op 25-05-1848 te Noordhorn.
   Aaltje Jans Uitvlugt overleed te Noordhorn op 06-10-1859.,
2.Alkedina Reinoldus Edens, geboren te Groningen in 1810, gedoopt op 22-07-1810.

Reinoldus Jacobs van Eelde overleed in 1811.

Hinderkien Jans hertrouwde te Groningen op 30-06-1811 met :
Gerrit van Zanten, geboren te 't Zand op 13-04-1781
z.v. Aaltje Eltjes.

Hinderkiens dochter Alkedina Reinoldus overleed te Groningen op 01-10-1811 te Groningen.

Hinderkien Jans overleed te Groningen op 05-11-1839.
Gerrit van Zanten overleed op 15-05-1852.


IV-8.
Jan Dooijs Doedens, geb. Eelde, 1758, gedoopt Eelde, 08-10-1758
z.v. Jacob Jans Doedens en Albertje Edens  (5)
N.B.
Jan Dooijs komt ook voor als Jan Does.
Hij trouwde te Eelde, 16-12-1792 als :
Jan Jacops Doens met zijn nicht :
Aaltijn Roelfs, geb. Peize in 1768
d.v. Roelof Jans (Doens) en Grietien Koops
,
zie onder II-
2 en 14.
N.B.
Op hun huwelijksafkondiging stonden de namen :
Jan Jacobs Doedens en Aaltien Roelfs Doedens.
Kinderen :
1.Albertje, geboren te Groningen in 1793, gedoopt 15-09-1793
2.Grietje Jans, geboren te Groningen, 1796, gedoopt 25-09-1796
3.Alberdina Jans Edens, geboren Groningen, gedoopt 05-05-1799.
   Zij trouwde te Groningen met :
   Gerardus Jacobus Palmans, geb. Groningen, 17-01-1803.
   Alberdina Jans Edens
overleed te Groningen op 19-02-1858.
   Gerardus Jacobus Palmans overleed te Groningen op 01-04-1869.
4.
Geesien Jans Edens, geb.Groningen in 1802, gedoopt op 28-11-1802.
   Zij trouwde te Groningen op 12-06-1842 met :
   Willem Bubenhagen, weduwnaar van
    Anna Folders en Berendina Bierling.
5.Jacob Doedens, geboren te Groningen in 1805, gedoopt 27-01-1805.
6.Albert Jans, geboren te Groningen in 1809, gedoopt op 11-06-1809.

Bij de doop van dochter Alberdina als ouders Jan Eedens en Aaltjen Roelfs,
bij Jacob als doopnaam Jacob Doedens, z.v. Jan Jacobs Edens en Aaltien Roelfs,
bij de overige kinderen als ouders Jan Jacobs en Aaltje/Aaltien Roelfs.


Aaltien Roefs overleed te Groningen op 05-07-1815, 47 jaar oud.
Jan Dooijs Doedens overleed op 06-03-1830 te Eelde, 72 jaar oud


IV-9.
Willemtje Doedens, geb. Eelde, 1761
, gedoopt Eelde, 16-08-1761
d.v. Jacob Jans Doedens en Albertje Edens  (5)
Zij tr. Groningen, 09-12-1784 met :
Jan Klaassens de Raad, geb. Sappemeer, 1756
                                                    gedoopt Sappemeer, 10-10-1756
z.v. van Klaas Andries en Grietje Alberts
Willemtje Doedens overl. Groningen, tussen 1793 en 1797.

Jan Klaassens de Raad hertr.Groningen op 05-11-1797 met :
Zwaantje Roelofs, geboren te Peize, in 1761.
d.v. Roelof Jans Doens en Grietien Koops.

Jan Klaassens de Raad overl. Groningen, 27-10-1826.
Zwaantje Roelofs overleed te Groningen op 18-01-1827.


IV-10.
Douwe Doedens, geb. Eelde, 1765, gedoopt Eelde, 24-02-1765
z.v. Jacob Jans Doedens en Albertje Edens  (5)
N.B.
Douwe Doedens komt ook voor als Doede Doedens.
Douwe (Doede) Doedens is na de invoering van de afdeling burgerlijke
stand in 1812 onvindbaar.

IV-11.
Grietje Doedens, geb. Eelde, 1767, gedoopt Eelde, 08-03-1767
d.v. Jacob Jans Doedens en Albertje Edens  (5)
Grietje Doedens is na de invoering van de afdeling burgerlijke stand
in 1812 onvindbaar.

IV-12.
Eijte Doedens, geb. Eelde, 1771
, gedoopt Eelde, 09-06-1771
z.v. Jacob Jans Doedens en Albertje Edens  (5)
Eijte Doedens komt na de invoering van de afdeling burgerlijke stand
in 1812
niet meer in de registers voor.

IV-13.
Doe Roelofs
, geb. Peize, 27-01-1760
z.v. Roelof Jans en Grietien Koops  (6)

Doe Roelofs vertrok reeds op jeugdige leeftijd naar Fochteloo, alwaar
hij schaapherder werd. Dagelijks ging hij met zijn kudde naar het
Fochteloorveen, een groot heide- en moerasgebied tussen Veenhuizen
en Appelscha. Daar leerde hij zijn toekomstige vrouw Jebbechien Luites
kennen.

Doe Roelofs tr. Norg, 04-05-1788 op 28-jarige leeftijd met de 37-jarige :
Jebbechien Luites, geb. Fochteloo in 1751, gedoopt 24-03-1751,
d.v. Luitje Jacobs Koning en Geertje Hendriks.
Na huwelijk vestigde het gezin zich te Lieveren, alwaar werd geboren :

1. Roelof Does, geb. Lieveren, 28-01-1791                        (19)

In 1809 kwamen vier kinderen van Doe Roelofs broer Bareld uit Peize (17)
bij hen inwonen. Zij waren wees geworden en Doe Roelofs en zijn vrouw
Jebbechien namen de verdere opvoeding van de kinderen op zich.

Later verhuisde het gezin Roelofs-Luites naar de Zulte in Roden.

In 1812 bij de invoering van de afdeling burgerlijke stand moest iedere nederlander
een vaste familienaam aannemen. Had men geen familienaam, dan moest een
naam worden gekozen.

Ook Doe Roelofs, zijn zoon Roelof en de kinderen van Doe Roelofs overleden
broer Bareld (17) moesten een familienaam aannemen.
Doe Roelofs bleef de naam Roelofs voeren.
Zijn zoon Roelof trouwde in 1814 als Roelof Does en Doe Roelofs pleegkinderen
(17) kregen in 1812 ook de naam Does. Men keek niet zo nauw.

Doe Roelofs overl. Roden, 22-08-1821 als Doe Roelfs.

Tot 1840 woonde zijn weduwe, Jebbechien Luites, bij haar zoon Roelof Does te Lieveren
en nadien werd zij door de N.H. Kerk te Peize 'besteed in de kost bij Jannes Adams',
die daarvoor van de kerk een financiele vergoeding ontving.

Jebbechien Luites overleed te Peize op 14-01-1842 als Jebbegien Luiten Koning.


IV-14.
Aaltien Roelofs
, geb. Peize, omstreeks 1764
d.v. Roelof Jans en Grietien Koops  (6)
Zij tr. te Eelde op 16-12-1792 met haar neef :
Jan Dooijes Doedens, geb. Eelde, 1758, gedoopt te Eelde, 08-10-1758.
Jan
Dooijes was een zoon van Jacob Jans Doedens en Albertje Edens, zie onder IV-5
Zie
ook onder nummer IV-8.


IV-15.
Willemtje Doedens, geb. Eelde, 1761
, gedoopt Eelde, 16-08-1761
d.v. Jacob Jans Doedens en Albertje Edens  (5)
Zij tr. Groningen, 09-12-1784 met :
Jan Klaassens de Raad, geb. Sappemeer, 1756
                                                    gedoopt Sappemeer, 10-10-1756
z.v. van Klaas Andries en Grietje Alberts
Willemtje Doedens overl. Groningen, tussen 1793 en 1797.

Jan Klaassens de Raad hertr.Groningen op 05-11-1797 met :
Zwaantje Roelofs, geboren te Peize, in 1761.
d.v. Roelof Jans Doens en Grietien Koops.

Jan Klaassens de Raad overl. Groningen, 27-10-1826.
Zwaantje Roelofs overleed te Groningen op 18-01-1827.
 

IV-16.
Koop Roelofs, geb. Peize, 20-10-1771
z.v. Roelof Jans en Grietien Koops  (6)
Op jonge leeftijd overleden.


IV-17.
Bareld Roelofs, geb. Peize, 26-12-1774
z.v. Roelof Doens en Grietien Koops  (6)
Hij tr. te Peize op 28-05-1797 met :
Trientien Jans
, geb. Peize, omstreeks 1769

Het gezin werd inwonend bij zijn ouders in het 'lange huis' te Peize, zie
onder 6. Later bewoonde het gezin, zoals het staat omschreven, 'het
Noorende van het lange huis, zijnde het voorende van het lange huis,
met een huurwaarde van 8.00 gulden per jaar. Bareld was landbouwer
van beroep en hij verbouwde hop.
 
Kinderen :
1. Grietien Barelds, geb. Peize, 19-11-1797                    (23)
2. Geertien Barelds, geb. Peize, 29-09-1799                   (24)
    Overleden te Peize, 13-10-1799.
3. Jan Barelds, geb. Peize, 12-07-1801                          (25)
4. Geertien Barelds, geb. Peize, 25-03-1804                   (26)
5. Roelf Barelds, geb. Peize, 23-08-1807                         (27)

Bareld Roelofs overleed te Peize in 1808 en werd op 25-04-1808 aldaar begraven.
Trientien Jans overleed te Peize in 1809 en werd op 19-10-1809 aldaar begraven.

Hun vier kinderen, op zeer jonge leeftijd wees geworden, werden
ter verdere
verzorging en opvoeding ondergebracht bij Bareld Roelofs oudste broer Doe
Roelofs, wonende te Lieveren, zie onder 13.

Bij de naamsaanneming in 1812 gaf Doe Roelofs zijn pleegkinderen, net als zijn
eigen zoon, de familienaam Does.

IV-18.
Geesien Roelofs, geb. Peize, 15-05-1777, gedoopt 18-05-1777
d.v. Roelof Jans en Grietien Koops   (6)
Zij trouwde te Groningen op 21-04-1805 met :
Jan van Dijk van Haarlanderveen.
Verdere gegevens ontbreken.


                                                5e generatie

V-
19.
Roelof Does, geb. te Lieveren, 28-01-1791,
gedoopt te Roden, 06-02-1791
z.v. Doe Roelofs en Jebbechien Luites  (13)
Schaapherder van beroep.
Hij tr. te Roden, 24-12-1814 als Roelf Does met :
Hindrikje Harms Hummel, geb. Zevenhuizen, 10-10-1790
gedoopt te Leek, 17-10-1790
d.v. Harm Alberts Hummel en Trijntje Jans Hummel,
     zie http://home.wxs.nl/~hummel
     onder genealogie-familieonderzoek,
     pt V...genealogie I Hummel-Hummelen, onder VI-f.
Kinderen :
Zij werden ingeschreven onder de naam Roelofs.
1. Jebbechien Roelofs, geb. Zulte, 18-12-1815
2. Harm Roelofs, geb. Zulte, 08-01-1818
3. Jebbechien Roelofs, geb. Steenbergen, 27-06-1820
4. Doede Roelofs, geb. Steenbergen, 30-10-1822
5. Trijntien Roelofs, geb. Steenbergen, 19-01-1826

Tot omstreeks 1830 gaf de overheid iedere Nederlander voor wat betreft hun
aangenomen naam een herkansing. Nog n keer mocht van naam worden
veranderd. Als schaapherder verbleef Roelof Does dagelijks in het veld en hij
wilde zijn naam hiermede in verband brengen. Hij koos toen voor de toepasse-
lijke naam Te Veld. De hierna geboren kinderen werden ingeschreven als
Te Veld.

6. Grietje te Veld, geb. Steenbergen, 20-09-1828
7. Luttien te Veld, geb. Steenbergen, 26-11-1830

Roelof Does nazaten komen later, als gevolg van verschrijvingen en onnauwkeurig-
heden, ook voor als Ter Veld en Te Velde.

Roelof Does overl. Roden, 25-10-1862 als Roelf Does te Veld.
Hindrikje Harms Hummel overl. Roden, 6 dagen na haar man, op 01-11-1862.

Het geslacht Te Veld wordt in deze stamboom niet nader uitgewerkt.

Zie verder onder Familie Te Veld'  (Te Veld)


V-20.
Roelof Jans, geb. Eelde, 05-11-1797
z.v. Jan Roelofs en Aaltien Luigjen van Steenbergen  (15)
Roelof Jans komt na de invoering van de afdeling burgerlijke stand
niet meer in de registers voor.
Zijn vader Jan Roelofs noemde zich te Eelde Jan Roelofs en mogelijk
nam hij de naam Roelofs aan.

V-21.
Aaltien Jans, geb. Eelde, 13-09-1801
d.v. Jan Roelofs en Aaltien Luigjen van Steenbergen  (15)
Aaltien Jans komt na de invoering van de afdeling burgerlijke stand
niet meer in de registers voor.
Haar vader Jan Roelofs noemde zich te Eelde Jan Roelofs en mogelijk
nam hij de naam Roelofs aan.

V-22.
Hinderkien Jans , geb. Eelde, 12-01-1806
d.v. Jan Roelofs en Aaltien Luigjen van Steenbergen  (15)
Hinderkien
Jans komt na de invoering van de afdeling burgerlijke stand
niet meer in de registers voor.
Haar vader Jan Roelofs noemde zich te Eelde Jan Roelofs en mogelijk
nam hij de naam Roelofs aan.

V-23
.
Grietien Barelds, geb. Peize, 19-11-1797
d.v. Bareld Roelofs en Trientien Jans  (17)
Zij tr. te Roden, 11-09-1820 met :
Roelf  Pieters Ipema, geb. Roden, 13-11-1791
z.v. Pieter Geerts Ipema en Aaltie Okkes
Kinderen :
1. Aaltien Roelfs Ipema, geb. Roderwolde, 01-10-1821
    Zij tr. Roden, 09-05-1846 met :
    Jan Pieters Vogelzang, geb.Roden, 09-08-1819
    z.v. Pieter Jans Vogelzang en Aaltien Geerts Boer
            en een broer van :
            Egbert Vogelzang, geb. Roden, 25-04-1836
            d.d. 07-06-1866 te Roden getrouwd met :
            Hinderkien Scheepstra, geb. Roden, 25-12-1845
            d.v. Hindrik Tjerks Scheepstra en Janna Roeters,
            zie genealogie Scheepstra.
                Jan Pieters Vogelzang zijn zoon :
                Geert Jans Vogelzang, geb. Roderwolde, 10-05-1859
                trouwde te Roden op 06-05-1882 met :
                Grietje Jans Holt, geb. Roden, 16-11-1857
                d.v. Jan Harms Holt en Jantien Wietses Postema,
                zie genealogie Brink.
    Jan Pieters Vogelzang overl. Roderwolde, 06-11-1903.
    Aaltien Roelfs Ipema overl. Roderwolde, 05-04-1886.

Grietien Barelds overl. Roderwolde, 02-08-1859
als Grietien Barelds Doedes.
Roelf Pieters Ipema overl. Roderwolde, 29-03-1864.

V-24
.
Geertien Barelds, geb. Peize, 29-09-1799
d.v. Bareld Roelofs en Trientien Jans  (17)
Zij overleed te Peize, 13-10-1799.

V-25.
Jan Barelds, geb. Peize, 12-07-1801
z.v. Bareld Roelofs en Trientien Jans  (17)
Hij tr. te Peize, 30-08-1838 als Jan Barelds Does met
Jantien Koop
s Wever, geb. Bunne, 26-12-1813
d.v. Koop Stevens Wever en Jantien Willems Arkies,
zie genealogie Wever.

Jan Barelds kreeg in 1812 van zijn oom en pleegvader Doe Roelfs uit
Lieveren (6),  de naam Does
. Kort na zijn huwelijk kreeg ook Jan Barelds
Does nog een herkansing voor wat betreft zijn familienaam.
Hij koos toen voor de naam Doedens en vanaf dat moment draagt deze
tak van de familie de naam Doedens.

Kinderen :
1. Bareld Doedens, geb. te Peize, 23-11-1838                (28)
2. Jantien  Doedens, geb. te  Peize, 24-11-1840             (29)
3. Trientien Doedens, geb. te Peize, 28-02-1843             (30)
4. Koop Doedens, geb. Peize, 11-11-1845                      (31)
5. Anna Doedens, geb. Peize, 04-05-1849                      (32)
6. Grietien Doedens, geb. Peize, 14-04-1851                  (33)

Jan Barelds Doedens overl. Peize, 30-09-1852.

Jantien Koops Wever hertr. te Roden op 11-05-1858 met :
Pieter Berends Tunnis, geb. te Roderwolde, 01-12-1804
z.v. Berend Jans en Rheina Theekes
        en weduwnaar van :
        Eltje Hes Beekhuis, geboren te Leek in 1808,
        d.v. Ile Freerks Beekhuis en Fenje Melis.
        Eltje Beekhuis overleed te Roderwolde op 25-09-1856.

Pieter Berends Tunnis en Jantien Koops Wever verhuisden op
09-05-1878 vanuit Roderwolde naar Peize.

Pieter Berends Tunnis overl. Peize, 06-07-1880.
Jantien Koops Wever overl. Peize, 22-03-1882.

V-26.
Geertien Barelds, geb. Peize, 25-03-1804
d.v. Bareld Roelofs en Trientien Jans  (17)
Zij tr. te Roden, 09-05-1835 met :
Teunis Sakes Berghuis, geb. Roden, 10-11-1804
z.v. Sake Idskes en Geessien Teunis
Kinderen :
1. Geessien Tonnis Berghuis, geb. Foxwolde, 05-01-1836
    s middags 12 uur.
    ongehuwd overl. op 01-08-1878.
2. Bareld Tonnis Berghuis, geb. Foxwolde, 06-01-1836
    s morgens 3 uur, overl. Foxwolde, 07-01-1836

Omstreeks 1838 nam Teunis Sakes Berghuis de naam Barkhuis aan
en de hierna geboren kinderen werden aangegeven als Barkhuis.

3. Trientien Tonnis Barkhuis, geb. Fokswolde, 24-05-1838
    Zij tr. Roden, 24-04-1869 met :
    Hindrik Brink, geb. Roden, 23-05-1840
    z.v. Jan Berends Brink en Margien Stoffers,
    zie genealogie Brink.
    Hindrik Brink overl. Lieveren, 07-10-1920.
    Trientien Barkhuis overl. Lieveren, 25-01-1922.
4. Sake Tonnis Barkhuis, geb. Roden, 01-08-1843
    Hij tr. Roden, 09-05-1874 met :
    Fenna van der Werff, geb. Roden, 14-02-1848
    d.v. Jan Jacobs van der Werff en Jantien Jans Smit
    Sake Barkhuis overl. Roden, 18-01-1912.
    Fenna v.d.Werff overl. Roden, 11-05-1929.

Teunis Sakes Barkhuis overl. Roden, 13-08-1867.
Geertien Barelds overl. Leutingewolde, 04-02-1876
als Geertien Barelds Doedes.

V-27.
Roelf Barelds, geb. Peize, 23-08-1807
z.v. Bareld Roelofs en Trientien Jans  (17)
Hij overleed te Peize op 27-12-1812.


                                                6e generatie


VI-28.
Bareld Doedens, geb. te Peize, 23-11-1838
z.v. Jan Barelds (Does) Doedens en Jantien Koops Wever  (25)
Hij tr. te Peize, 06-05-1864 met :
Grietien Ottens
, geb. Peize, 25-11-1839
d.v. Hindrik Wiefering Ottens en Trientien Biemold,
zie genealogie Ottens.

                        

Kinderen :
1. Jan Doedens, geb. Peize, 10-08-1864                        (34)
2. Trijntje Doedens, geb. Peize, 02-11-1866                    (35)
3. Jantien Doedens, geb. Peize, 29-11-1868                   (36)
4. Hendrikje Doedens, geb. Peize, 23-09-1870                (37)
5. Jantje Doedens, geb. Peize, 04-06-1873                     (38)
6. Anna Doedens, geb. Peize, 10-11-1875                      (39)
7. Pieter Doedens, geb. Peize, 27-03-1878                     (40)
8. Pieter Doedens, geb. Peize, 09-03-1879                     (41)
9. Arend Doedens, geb. Peize, 20-11-1881                     (42)
10.Hendrik Doedens, geb. Peize, 20-05-1885                  (43)

Bareld Doedens overl. Peize, 05-01-1926.
Grietien Ottens overl. Peize, 20-03-1905.

VI-29.
Jantien  Doedens, geb. te  Peize, 24-11-1840
d.v. Jan Barelds (Does) Doedens en Jantien Koops Wever  (25)
Zij tr. Roden, 07-05-1864 met :
Hindrik Noord, geb. te Roden, 30-10-1826
z.v. Jan Jans Noord, watermolenaar te Sandebuur en
Annegien Hindriks Boer,
     zie http://home.hccnet.nl/j.fonk,
     onder familie Noord, pt. Va.

Kinderen :
1. Jan Noord, geb. te Roderwolde, 28-04-1865
    Hij tr. Roden, 11-05-1889 met :
    Martje Scheepstra, geb. Roderwolde, 27-05-1863
    d.v. Eene Scheepstra en Annechien Pieters Buring,
    zie genealogie Scheepstra.    
            Martje Scheepstra is een zuster van :
            Geertien Scheepstra, geb.Roderwolde, 15-05-1853,
            d.d. 15-11-1879 te Roden getrouwd met :
            Jacob Boer, geb. Zulte, 21-03-1849,
            z.v. Egbert Koenes Boer en Jantien Karssens,
            zie genealogie
Boer.

    Jan Noord overl. Sandebuur, 10-09-1935.
    Martje Scheepstra overl. Sandebuur, 27-03-1917.

Hindrik Noord overl. Roderwolde, 30-10-1826.
Jantien Doedens overl. Roderwolde, 05-08-1904.

VI-30.
Trientien Doedens
, geb. te Peize, 28-02-1843
d.v. Jan Barelds (Does) Doedens en Jantien Koops Wever  (25)
Zij tr. te Peize, 06-04-1867 met :
Poppe Ansing, geb.Peize, 18-12-1831
z.v.
Berend Popkes Ansing en Trientien Jacobs Holt.
      Poppe Ansing was sedert 30-08-1865 weduwnaar van 
      Annegien Lammerts.
     
Annegien Lammerts werd op 25-08-1831 te Peize geboren
      uit het huwelijk van :
      Roelof Jans Lammerts en Jantien Jans Wilkens.
           Poppe Ansing was een broer van :
               Roelof Ansing getrouwd met Jantje Visser.
                     Roelof Ansings zoon :
                            Roelof Ansing, geb. Haren, 28-08-1872
                            trouwde te Groningen op 22-05-1898 met :
                            Jantje Boering, geb. Assen, 08-07-1876
                            d.v. Harm Boering en Geesje van Ankroven,
                            zie genealogie Boering.
          Poppe Ansings zuster :
               Berendina Ansing, geb.Peize, 29-07-1844
               trouwde te Peize op 07-06-1862 met :
               Jan Belga, geb. Roderwolde, 22-12-1846
             
 z.v. Hinderikus Belga en Hindrikien Jannes Snijder, 
             
 zie genealogie Belga.
Kinderen :
1. Berend Ansing, geb. Peize, 10-06-1867
    Hij tr. Peize, 07-05-1892 met :
    Lina Ottens, geb. Peize, 09-07-1859
    d.v. Lammert Ottens en Magaretha Kemkers
    zie genealogie Ottens.
    Wettiging n kind :
    Lammert Ottens, geb. Peize, 04-11-1881, z.v. Lina Ottens.
    Lammert werd op 07-05-1892 door Lina Ottens en Berend
    Ansing gewettigd en kreeg toen de naam : Lammert Ansing.
    Lammert Ansing trouwde te Groningen op 06-06-1907 met :
    Wolterdina Knol, geb. Zijldijk (gem. 't Zandt), omstr. 1882
    d.v. Eppe Knol en Kunke Dijksterhuis 
    Overige kinderen van Berend Ansing en Lina Ottens :
     - Trientje Ansing        geb. Peize    16-06-1893
     - Poppe Ansing         geb. Peize    10-10-1895
     - Mannes Ansing       geb. Peize    19-02-1897
     - Margaretha Ansing  geb. Peize     28-01-1898
     - Grietje Ansing         geb. Peize     03-09-1901
       Grietje overleed op 28-12-1975.
    Berend Ansing overl. Groningen, 22-02-1941 met als
    woonplaats Peize.
    Lina Ottens overl. Roden, 09-01-1942.
2. Jantien Ansing, geb. Peize, 22-02-1869
    Zij tr. Peize, 25-01-1896 met :
    Wessel Mensinga, geb. Peize, 22-08-1869
    z.v. Pieter Mensinga en Grietje Kemkers,
    zie genealogie Kemkers.
        Wessel Mensinga is een broer van :
           
Antje Mensinga, geb. Peize, 27-05-1873
            d.d. 01-11-1902 te Roden getrouwd met :
            Willem Talens, geb. Steenbergen, 17-08-1879
            z.v. Jan Talens en Marchien Laning,
            zie genealogie Talens
        en van :
            Grietje Mensinga, geb. Peize, 30-04-1881
            d.d. 08-05-1909 te Norg getrouwd op 08-05-1909 met :
            Tunnis Been, geb. Steenbergen, 05-07-1877
            z.v. Geert Been en Marchien Hessels.
                    Na het overlijden van Grietje Mensinga op
                    14-09-1916 hertrouwde Tunnis Been met :
                    Trientje Brink, geb. Steenbergen, 05-07-1898
                    d.v. Tunnis Brink en Jantien Been,
                    zie genealogie
Brink.
3. Jan Ansing, geb. Peize, 10-04-1871
    Hij tr. Roden, 25-05-1895 met :
    Annechien van Delden, geb. Roden, 29-03-1873
    d.v. Pieter van Delden en Elisabeth Sprick,
    zie genealogie Brink.
         N.B.
         Elisabeth Spricks zuster :
         Grietje Sprick, geb. Peize, 26-09-1836
         trouwde te Peize op 04-04-1874 met :
         Engbert Koops, geb. Peize, 12-04-1837
         z.v. Jan Arends Koops en Willemtien Arkies,
         zie genealogie Arkies
               Engbert Koops was sedert 13-10-1873 weduwnaar van :
               Lammegien Wekema, geb. Peize, 25-11-1847
               d.v. Hindrik Wekema en Geziena Steenbergen,
               zie genealogie W(i)ekema.
4. Trijntje Ansing, geb. Peize, 08-09-1874
    overl. Peize, 20-09-1874.
5. Trientje Ansing, geb. Peize, 20-12-1880
    Zij tr. Peize, 20-12-1902 met :
    Jan Nijnuis, geb. Peize, 21-06-1881
    z.v. Hendrik Nijnuis en Joukien Tuinman

Poppe Ansing overl. Nietap, 20-02-1906.
Trientien Doedens overl. Peize, 01-02-1893.

VI-31.
Koop Doedens, geb. Peize, 11-11-1845
z.v. Jan Barelds ( Does) Doedens en Jantien Koops Wever  (25)
Hij tr. te Roden, 26-07-1873 met :
Geertje Belga, geb. Roderwolde, 13-02-1848
d.v. Geert Jans Belga en Willempien Geerts Bremer,
zie genealogie Belga.
Kinderen :
1. Jantien Doedens, geb. Roden, 09-08-1873                    (44)
2. Geert Doedens, geb. Roden, 24-07-1878                      (45)
3. Geert Doedens, geb. Roden, 09-06-1880                      (46)
4. Geert Doedens, geb. Roden, 29-03-1882                      (47)
5. Geert Doedens, geb. Roden, 03-06-1884                      (48)
6. Willemtien Doedens, geb. Roden, 04-02-1887               (49)
7. Jan Doedens, geb. Roden, 08-08-1891                         (50)

Koop Doedens overl. Roden, 19-02-1935.
Geertje Belga overl. Roden, 23-05-1931.

VI-32.
Anna Doedens
, geb. Peize, 04-05-1849
d.v. Jan Barelds (Does) Doedens en Jantien Koops Wever  (25)
Zij kreeg ten huize van haar oudste broer Bareld in ongehuwde
staat een dochter : 

1. Jantje Doedens, geb. Peize, 06-01-1882

Anna Doedens tr. te Haren op 06-05-1882 met :
Feike Jans Visser, geb. Tietjerk, 19-09-1842
z.v. Jan Thomas Visser en Tettje Kleinhuis 
      en sedert 06-12-1878 weduwnaar van :
      Grietje Ellens, geb. Haren, 18-12-1843
      d.v. Harmannus Ellens en Geertje Hajema.
      Feike Jans Visser was een broer van :
      Johannes Visser getrouwd met Grietien Ubels.
            Johannes Vissers zoon :
            Jan Thomas Visser, geb. Eelde, 14-07-1889
            trouwde te Eelde op 31-08-1912 met :
            Willemtien Bonder, geb. Paterswolde, 05-08-1887,
            d.v. Jan Bonder en Roelfien Arends,
            zie genealogie Bonder.

Het gezin Visser-Ellens woonde te Onnen.

Kinderen van Feike Visser en Grietje Ellens :
2. Harmannus Visser, geb. Haren, 28-11-1865
    Hij trouwde te Haren op 09-05-1891 met :
    Egbertien Mekkring, geb. te Onnen in 1879
    d.v. Derk Mekkring en Hinderika Rutgers.
3. Jan Visser, geb. Haren, 17-07-1867
4. Geertje Visser, geb. Haren, 19-05-1871
    Zij tr. Haren, 16-06-1894 met :
    Harm Gerrits, geb. Eelde, 03-08-1871
    z.v. Roelof Gerrits en Sjoukien Elders
5. Grietje Visser, geb. Haren, 24-12-1873
    Zij tr. Groningen, 29-12-1895 met :
    Hendrik Evert Janssen, geb. Middelstum, 01-10-1873
    z.v. Eildert Jans Janssen en Berendina Klei
6. Titia Visser, geb. Haren, 01-01-1875
    overl. Onnen, 25-08-1875.
7. Titia Visser, geb. Haren, 17-01-1876
    overl. Onnen, 07-08-1876.
8. Aaltje Visser, geb. Haren, 13-08-1877
    Zij tr. Vreeswijk, 18-05-1901 met :
    Arie Verbaan, geb. Vreeswijk, 1870
    z.v. Frederik Verbaan en Johanna van den Berg
    Na het overlijden van Arie Verbaan
    hertr. Aaltje Visser te Vreeswijk op 28-02-1920 met :
    Gerrit Bos, geb. Meppel, 19-05-1871
    z.v. Harm Bos en Wilhelmina de Boer.

Anna's dochter Jantje werd bij huwelijk van haar moeder met
Feike Jans Visser op 06-05-1882 door Feike Visser erkend
en zij kreeg toen de naam : Jantje Visser.

Kinderen van Feike Jans Visser en Anna Doedens :
9.  Bareld Visser, geb. Haren, 20-04-1884
     Bareld Visser is verder niet in de archieven aangetroffen.
10.Kornelia Visser, geb. Haren, 06-01-1888
     Kornelia trouwde omstreeks 1920 met :
     Arent Gans, geboren te Greetsiel (Dld), 25-07-1888
         Kinderen uit dit huwelijk :
         Simon Levie Gans, geb. Emden (Dld), 26-10-1922
         Ludwig Gans, geb. Emden (Dld), 19-09-1926
         Het gezin overleefde de oorlog niet.
         Arent Gans overl. in kamp Oswiecim (Polen), 26-10-1942
         Kornekia Visser overl. in kamp Oswiecim (Polen), 26-10-1942
         Oswiecim = Auschwitz.
         Simon Levie Gans overl. in Gross Rosen (Dld), 07-02-1945
         Ludwig Gans overl. in Midden Europa op 31-03-1944.


Feike Jans Visser, zijn vrouw Anna Doedens en hun kinderen verhuisden
op 17 augustus 1894 naar Groningen.

Anna Doedens overleed te Zuidlaren op18-08-1905 met als
woonplaats Groningen.
Feike Jans Visser overleed  te Haren ten huize van zijn dochter Geertje
op 13-05-1916.

VI-33.
Grietien Doedens, geb. Peize, 14-04-1851
d.v. Jan Barelds (Does) Doedens en Jantien Koops Wever  (25)
Zij tr. te Peize, 08-06-1878 met :
Klaas Sietsema, geb. Roden, 10-03-1849
z.v. Wiebe Stoffers Sietsema en Geertien Klaassens Hofsteenge.
Zij hadden geen kinderen.

Klaas Sietsema overl. Peize, 06-03-1913.
Grietien Doedens overl. Peize, 24-11-1920
.


                                                7e generatie

VII-34.
Jan Doedens, geb. Peize, 10-08-1864
z.v. Bareld Doedens en Grietien Ottens  (28)

                              

Hij tr. te Peize, 14-05-1892 met :
Hillechien Luinge
, geb. Peize, 08-03-1866
d.v. Gerrit Luinge en Janna Ax
Kinderen :
1. Grietje Doedens, geb. Peize, 28-10-1893                       (51)
2. Gerrit Doedens, geb. Peize, 13-02-1896                         (52)
3. Bareld Doedens, geb. Peize, 26-09-1897                       (53)
4. Janna Doedens, geb. Borger, 06-09-1899                       (54)
5. Jan Doedens, geb. Borger, 26-06-1902                           (55)

Jan Doedens overl. Borger, 06-02-1948.
Hillechien Luinge overl. Assen, 28 -01-1954.

VII-35.
Trijntje Doedens, geb. Peize, 02-11-1866
d.v. Bareld Doedens en Grietien Ottens  (28)

                             

Zij tr. te Peize, 12-05-1888 met :
Thime Wiekema, geb.Peize, 07-03-1858
z.v. Michiel Wiekema en Geertien Koops,
zie genealogie
W(i)ekema.
1. Geertje Wiekema, geb. Peize, 10-02-1889
2.
Bareld Wiekema
, geb. Peize, 20-09-1890
3. Michiel Wiekema, geb. Peize, 21-08-1892
4. Grietje Wiekema, geb. Peize, 26-12-1894
5. Harmtien Wiekema, geb. Peize, 28-01-1897
6. Hinderkien Wiekema, geb. Peize, 28-02-1901

Thime Wiekema overl. Peize, 25-02-1941.
Trijntje Doedens overl. Peize, 10-04-1937.

VII-36.
Jantien Doedens, geb. Peize, 29-11-1868
d
.v. Bareld Doedens en Grietien Ottens  (28)
Zij overl. Peize, 20-07-1871.

VII-37.
Hendrikje Doedens, geb. Peize, 23-09-1870
d.
v. Bareld Doedens en Grietien Ottens  (28)

                                

Zij tr. te Norg, 13-05-1897 met :
Geert Boering, geb. Norg, 29-09-1870
z.v. Jan Boering en Jantien Boer,
zie genealogie Boering.
Kinderen :
1. Jan Boering, geb. Norg, 11-10-1897
2. Jantien Boering, geb. Norg, 25-02-1899
3. Jan Boering, geb. Norg, 19-09-1900
4. Bareld Boering, geb. Norg, 18-09-1903
5. Jantien Boering, geb. Norg, 18-12-1908
   
Geert Boering overl. Norg, 03-07-1950.
Hendrikje Doedens overl. Norg, 07-12-1935.


VII-3
8.
Jantje Doedens, geb. Peize, 04-06-1873
d
.v. Bareld Doedens en Grietien Ottens  (28)

                                    

Zij tr. te Peize, 07-05-1898 met :
Pieter Siegers, geb. Peize, 17-05-1872
z.v. Jan Siegers en Grietje Hoven
Kinderen :
1. Grietje Siegers, geb. Peize, 22-06-1901
    Z
ij trouwde te Peize op 04-08-1927 met :
    Wietse Oldenburger, geb. Noordwijk,  22-03-1901
    z.v. Wietse Oldenburger en Wilmina Dijk
            en een broer van :
            Lukas Oldenburger, zie hieronder.
    Wietse Oldenburger overl. Peize, 19-11-1982.
    Grietje Siegers overl. Groningen, 02-11-1939.
2. Bareldina Siegers, geb. Peize, 19-09-1913
    Zij trouwde te Peize op 22-03-1934 met :
    Lukas Oldenburger, geb. Noordwijk, 24-06-1908
    z.v. Wietse Oldenburger en Wilmina Dijk
            en een broer van :
            Wietse Oldenburger, zie hierboven.
       Bareldina's dochter :
            Wilmina Oldenburger, geb. Grootegast, 21-06-1934
            trouwde te Peize op 11-05-1956 met :
            Willem Hagenauw, geb. Peize, 17-10-1932
            z.v. Jan Hagenauw en Antje Klunder,
            zie genealogie Hagen(o)auw.
            Wilmina Oldenburger overleed te Peize op 18-09-2014.
    Lukas Oldenburger overl. Zuidlaren, 08-03-1993.
    Bareldina Siegers overl. Peize, 12-09-1975.

Pieter Siegers overl. Peize, 24-03-1959.
Jantje Doedens overl. Peize, 19-11-1961.

VII-39.
Anna Doedens, geb. Peize, 10-11-1875
z.v. Bareld Doedens en Grietien Ottens  (28)
  
                            

Zij tr. te Peize, 19-05-1900 met :
Geert Kregel, geb. Peize, 16-02-1872
z.v. Koop Kregel en Akke Nienhuis
Kinderen :
1. Antje Kregel, geb. Peize, 14-03-1901
    Zij tr. Peize, 12-06-1925 met :
    Pieter Brink, geb. Bunne, 11-06-1897
    z.v. Albert Brink en Gesina Wilkens.
    Pieter Brink overl. Bunne, 09-01-1977.
    Antje Kregel overl. Assen, 22-06-1987.
2. Grietje Kregel, geb. Peize, 05-03-1903
    overl. te Peize op 29-10-1903.
3. Grietje Kregel, geb. Peize, 21-05-1910
    Zij tr. Peize, 10-04-1930 met :
    Kornelis Posthumus, geb. Niebert, 29-01-1900
    z.v. Evert Posthumus en Riemtje Tuinstra.
    Kornelis Posthumus overl. Eelde, 02-01-1983.
    Grietje Kregel overl. Eelde, 24-03-1995.

Geert Kregel overl. Peize, 29-06-1933.
Anna Doedens overl. Vries, 30-04-1934.

VII-40.
Pieter Doedens, geb. Peize, 27-03-1878
z.v. Bareld Doedens en Grietien Ottens  (28)
Hij overl. Peize, 03-04-1878.

VII-41.
Pieter Doedens, geb. Peize, 09-03-1879
z.v. Bareld Doedens en Grietien Ottens  (28)

                                

Hij tr. te Peize, 09-05-1903 met :
Antje Visser
, geb. Doezum, 05-11-1876
d.v. Harmannus Visser en Foktje Helder,
zie genealogie Visser
Kinderen :
1. Bareld Doedens, geb. Peize, 15-05-1904                   (56)
2. Hermannus Doedens, geb. Peize, 15-01-1906            (57)
3. Grietinus Doedens, geb. Peize, 25-09-1908               (58)
4. Fokje Doedens, geb. Peize, 23-01-1913                    (59)

Pieter Doedens overl. op 30-08-1967.
Antje Visser overl. op 20-11-1965.

VII-42.
Arend Doedens
, geb. Peize, 20-11-1881
z.v. Bareld Doedens en Grietien Ottens  (28)


                            

Hij trouwde te Peize op 13-04-1905 met :
Klaaske Alkema
, geb. Roden, 20-03-1883
d.v. Harm Alkema en Hendrikje de Vries,
zie genealogie Alkema
Kinderen :
1. Bareld Doedens, geb. Peize, 26-11-1906                   (60)
2. Hendrikje Doedens, geb. Peize, 15-07-1919               (61)

Arend Doedens overl. Peize, 21-08-1957.
Klaaske Alkema overl. Peize, 10-05-1964.

VII-43.
Hendrik Doedens, geb. Peize, 20-05-1885
z.v. Bareld Doedens en Grietien Ottens  (28)

                             

Hij tr. te Roden, 09-05-1908 met :
Ebeltje Visser, geb. Noordwijk (gem. Marum), 05-02-1881
d.v. Harmannus Visser en Foktje Helder,
zie genealogie Visser
Kinderen :
1. Bareld Doedens, geb. Fokswolde, 15-07-1908            (62)
2. Foktje Doedens, geb. Fokswolde, 24-12-1910            (63)
3. Harmannus Doedens, geb. Fokswolde, 27-06-1914    (64)
4. Garmt Jan Doedens, geb. Fokswolde, 13-08-1917      (65)
5. Grietienes Doedens, geb. Fokswolde, 07-09-1921      (66)
6. Levenloos kind (m), geb. Fokswolde, 07-09-1921.
7. Grietien Doedens, geb. Fokswolde, 01-04-1923          (67)

Hendrik Doedens overl. Zevenhuizen, 23-09-1962.
Ebeltje Visser overl. Sandebuur, 17-05-1930.

VII-44.
Jantien Doedens, geb. Roden, 09-08-1873
d.v. Koop Doedens en Geertje Belga     (31)
Zij tr. te Roden, 14-06-1902 met :
Derk Veenstra, geb. Niebert, 23-04-1875
z.v. Pieter Veenstra en Grietje Jongst
Kinderen :
1. Geertje Veenstra, geb. Leek, 06-07-1903
    Zij tr. Roden, 05-06-1926 met :
    Lukas Aalders, geb. Roderveld, 21-01-1898
    z.v. Hannes Aalders en Hiltje Hubers.
    Lukas Aalders overl. Nw.Roden, 11-02-1990.
    Geertje Veenstra overl. Nw.Roden, 11-01-1994.
2. Pieter Derk Veenstra, geb. Roden, 05-04-1905
    overl. Roden, 17-05-1906.
3. Grietje Veenstra, geb. Fokswolde, 22-03-1907
    overl. Roden, 01-04-1907.

Jantien Doedens overl. Fokswolde, 11-06-1909.

Derk Veenstra hertr. te Roden op 30-10-1909 met :
Pietronelle Flonk, geb. Zevenhuizen, 21-06-1873
d.v. Jacob Flonk en Antje Pater
en weduwe van Bindert Jongst.

Pietronelle Flonk had reeds een dochter, genaamd :
4. Antje Flonk, geb. Zevenhuizen, 26-09-1907

Kinderen uit Derk Veenstra's 2e huwelijk :

5. Grietje Veenstra, geb. Roderveld, 18-09-1910
6. Kunje Veenstra, geb. Roderveld, 06-01-1914
7. Pieter Veenstra, geb. Roderveld, 02-07-1918

Derk Veenstra overl. Groningen, 08-02-1935.
Pietronelle Flonk overl. Roden, 17-11-1939.

VII-45.
Geert Doedens, geb. Roden, 24-07-1878
z.v. Koop Doedens en Geertje Belga   (31)
Hij overl. Roden, 05-05-1879.

VII-46.
Geert Doedens, geb. Roden, 09-06-1880
z.v. Koop Doedens en Geertje Belga   (31)
Hij overl. Roden, 04-04-1881.

VII-47.
Geert Doedens, geb. Roden, 29-03-1882
z.v. Koop Doedens en Geertje Belga   (31)
Hij overl. Roden, 09-07-1883.

VII-48.
Geert Doedens, geb. Roden, 03-06-1884
z.v. Koop Doedens en Geertje Belga   (31)
Hij tr. te Roden, 07-11-1908 met :
Geessien Tolner, geb. Peize, 26-02-1890
d.v. Harmannus Tolner en Margien Klaassens
        en een zuster van :
        Aaltien Tolner getrouwd met Jan Doedens,
        zie onder 50.
Kinderen :
1. Geertje Doedens, geb. Fokswolde, 18-04-1909          (68)
2. Harmannus Doedens, geb. Roden, 26-07-1912          (69)
3. Margien Doedens, geb. Fokswolde, 10-10-1915         (70)
4. Koop Doedens, geb. Fokswolde, 05-09-1920             (71)
5. Jantje Doedens, geb. Roderwolde, 04-09-1928           (72)

Geert Doedens overl. 22-05-1960.
Geessien Tolner overl. 12-10-1970.

VII-49.
Willemtien Doedens, geb. Roden, 04-02-1887
d.v. Koop Doedens en Geertje Belga   (31)
Zij tr. te Roden, 02-05-1908 met :
Engbert Meijer, geb. Zevenhuizen, 19-10-1872
z.v. Lute Meijer en Trientje Blouw.
Kinderen :
1. Lute Meijer, geb. Fokswolde, 02-01-1910
    Hij tr. Roden, 22-08-1937 met :
    Froukje Beuving, geb. Altveer, 17-07-1917
    d.v. Niklaas Beuving en Gaukje Aalders.
2. Koop Meijer, geb. Fokswolde, 31-03-1912
    Hij tr. Roden, 06-05-1939 met :
    Grietje Belga, geb. Roderwolde, 13-01-1919
    d.v. Jan Belga en Marchien Scheepstra,
    zie genealogie Belga
          Grietje Belga is een zuster van :
          Janna Belga, geb. Roderwolde, 26-09-1917,
          getrouwd met :
          Harmannus Doedens, geb. Fokswolde, 27-06-1914,
          zie onder nr. VIII-64.
3. Tienes Meijer, geb. Fokswolde, 04-02-1919
    overl. 04-12-1923.

Engbert Meijer overl. Fokswolde, 15-12-1950.
Willemtien Doedens overl. Fokswolde, 10-09-1959.

VII-50.
Jan Doedens, geb. Roden, 08-08-1891
z.v. Koop Doedens en Geertje Belga   (31)
Hij tr. te Roden, 15-08-1914 met :
Aaltien Tolner, geb. Roden, 27-12-1895
d.v. Harmannus Tolner en Margien Klaassens
        en een zuster van :
        Geessien Tolner getrouwd met Geert Doedens,
        zie onder 48.
Kinderen :
1. Geertje Doedens, geb. Fokswolde, 24-06-1914                (73)
2. Harmannus Doedens, geb. Fokswolde, 13-05-1917          (74)
3. Jantje Doedens, geb. Fokswolde, 03-10-1919                  (75)
4. Margien Doedens, geb. Nietap, 19-04-1922                     (76)
5. Koop Doedens, geb. Nietap, 19-04-1922                         (77)
6. Geessien Doedens, geb. Nietap, 19-12-1924                   (78)
7. Geert Doedens, geb. Fokswolde, 15-09-1927                   (79)
8. Willem Doedens, geb. Roderwolde, 04-10-1931               (80)

Jan Doedens
overl. 06-10-1959.
Aaltien Tolner overl. 23-12-1977.


                                                8e generatie

VIII-51.
Grietje Doedens, geb. Peize, 28-10-1893
d.v. Jan Doedens en Hillechien Luinge  (34)

                          

Zij tr. te Borger, 26-05-1922 met :
Lambertus Johannes Kamphuis, geb. Gramsbergen, 07-08-1891
z.v. Gerrit Kamphuis en Gezina Hendrika Warners.
Kinderen :
1. Gerrit Kamphuis, geb. Zwolle, 19-09-1923

Lambertus Johannes Kamphuis overl. Zwolle, 30-10-1956.
Grietje Doedens overl. Zwolle, 12-03-1946.

VIII-52.
Gerrit Doedens, geb. Peize, 13-02-1896
z.v. Jan Doedens en Hillechien Luinge  (34)

                          
 
Hij tr. te Odoorn, 19-12-1919 met :
Arendina Petronella Drenthe, geb. Odoorn, 27-02-1898
d.v. Jan Sikko Drenthe en Antonia van der Sluis
Kinderen :
1. Jan Doedens, geb. Odoorn, 06-06-1920                        (81)

Gerrit Doedens overl. Eelde, 22-11-1978.
Arendina Petronella Drenthe overl. Eelde, 21-09-1975.

VIII-53.
Bareld Doedens, geb. Peize, 26-09-1897
z.v. Jan Doedens en Hillechien Luinge  (34)

                            

Hij tr. op 16-05-1925 met :
Egbertje Oosting, geb. Eext, 29-03-1900
d.v. Remmelt Oosting en Jantien Oosting
Kinderen :
1. Jan Doedens, geb. Borger 28-08-1926                           (82)

Egbertje Oosting overl. Borger, 12-11-1951.

Bareld Doedens hertr. op 29-06-1954 met :
Maike Nijdam,
geb. Eelde, 05-10-1905.

Bareld Doedens overl. Borger, 19-10-1960.
Maike Nijdam overl. Assen, 10-06-1988.

VIII-54.
Janna Doedens, geb. Borger, 06-09-1899
d.v. Jan Doedens en Hillechien Luinge  (34)
Zij overl. Borger, 09-11-1905.

VIII-55.
Jan Doedens, geb. Borger, 26-06-1902
z.v. Jan Doedens en Hillechien Luinge  (34)

                               

Hij tr. op 29-04-1927 met :
Geertina Zondag, geb. Annen, 10-06-1903
Kinderen :
1. Jan Doedens, geb. Dedemsvaart, 19-08-1929                          (83)
2. Hillechien Doedens, geb. Dedemsvaart, 30-08-1931                 (84)

Jan Doedens overl. Zwolle, 04-04-1971.
Geertina Zondag overl. Zwolle, 30-05-1997.

VIII-56.
Bareld Doedens, geb. Peize, 15-05-1904.
z.v. Pieter Doedens en Antje Visser  (41)

                                  

Hij tr. op 25-10-1929 met :
Lammechien Doedens
, geb. Gasselte, 23-04-1908,
d.v. Tieme Doedens en Niesien Bartels,
zie genealogie Doedens-II.

Lammechien Doedens stamt uit het Doedens-II geslacht.
Geen familierelatie.

Kinderen :
1. Antje Doedens, geb. Assen 27-02-1930                               (85)
2. Tieme Doedens, geb. Assen, 30-04-1931                             (86)
3. Niesien Doedens, geb. Den Helder, 23-02-1935                    (87)

Bareld Doedens overl. Assen, 11-10-1977.
Lammechien Doedens overl. Assen, 06-05-1997.

VIII-57.
Hermannus Doedens, geb. Peize, 15-01-1906
z.v. Pieter Doedens en Antje Visser  (41)

                                     

Hij tr. op 28-12-1932 met :
Johanna Heimann, geb. Enschede, 31-03-1907.
Kinderen :
1. Karel Pieter Doedens, geb. Enschede, 13-08-1935                (88)
2. Annie Marie Doedens, geb. Enschede, 20-09-1938                (89)
3. Piet Herman Doedens, geb. Utrecht, 19-12-1942                   (90)

Hermannus Doedens overl. Utrecht, 31-01-1989.

VIII-
58.
Grietinus Doedens, geb. Peize, 25-09-1908
z.v. Pieter Doedens en Antje Visser   (41)

                                  

Hij tr. op 22-12-1933 met :
Geesje Kruse, geb. Gasselte, 11-01-1910
Kinderen :
1. Pieter Meindert Doedens, geb. Groningen, 16-08-1938             (91)
2. Aline Jeannet Doedens, geb. Groningen, 05-10-1946                (92)

Grietinus Doedens overl. Groningen, 25-07-1992.
Geesje Kruse overl. Zuidlaren, 31-12-2002.

VIII-59.
Fokje Doedens, geb. Peize, 23-01-1913
d.v. Pieter Doedens en Antje Visser  (41)

                                     

Zij tr. op 20-08-1937 met :
Jan Tingen, geb. Gasselte, 01-09-1907
Kinderen :
1. Jantien Antje Tingen, geb. Rotterdam, 11-03-1940
2. Antje Jantien Tingen, geb. Meppel, 28-02-1949

Jan Tingen overl. Meppel, 14-07-1962.
Fokje Doedens overl. Assen, 19-02-1983.

VIII-60.
Bareld Doedens, geb. Peize, 26-11-1906
z.v. Arend Doedens en Klaaske Alkema  (42)

                                  

Hij tr. op 11-02-1932 met :
Fennechien Wieland, geb. Yde, 11-11-1907
Kinderen :
1. Arend Doedens, geb. Peize, 26-07-1932                            (93)
2. Jan Hendrik Doedens, geb. Peize, 09-09-1945                    (94)
3. Klaaske Janna Doedens, geb. Peize, 01-09-1952               (95)

Bareld Doedens overl. Peize, 25-12-1982.
Fennechien Wieland overl. Peize, 04-04-1986.

VIII-61.
Hendrikje Doedens, geb. Peize, 15-07-1919
d.v. Arend Doedens en Klaaske Alkema  (42)

                          

Zij tr. op 04-07-1941 met :
Watse Jacobus Herman Draaisma, geb.Heerenveen, 21-08-1916
Kinderen :
1. Christiaan Danil Draaisma, geb. Peize, 27-03-1942
    Overleden te Peize op 27-05-2007.

2. Arend Klaas Bareld Draaisma, geb. Hoogkerk, 08-02-1947
            Hij trouwde met :
            Martje Grietje Kemkers, geb. Eelde, 06-03-1949
            d.v. Geert Kemkers en Mechelina Arends,
            zie genealogie Kemkers.
    Arend Klaas Bareld Draaisma overl. Peize, 11-02-1998.
   
Martje Grietje Kemkers hertrouwde te Eelde op 28-09-2006 met
    Geert Timmer, geb. Peize, 29-06-1947.


3. Tiete Klaas Draaisma, geb. Groningen, 22-12-1955
    Partner : Aukje.

Watse Jacobus Herman Draaisma overl. Peize, 08-04-2003.
Hendrikje Doedens overl. Peize, 14-12-2008.

VIII-62.

Bareld Doedens, geb. Fokswolde, 15-07-1908
z.v. Hendrik Doedens en Ebeltje Visser  (43)

                          


Hij tr. te Roden, 28-02-1931 met :
Geertien Lubbers, geb. Leutingewolde, 20-08-1912
d.v. Hindrik Lubbers en Geessien Brink,
zie genealogie Lubbers
        en een zuster van :
        Jan Lubbers getrouwd met Foktje Doedens,
       
zie onder nr. 63.
Kinderen :
1. Ebeltje Doedens, geb. Nietap, 21-05-1931                       (96)
2. Geessien Doedens, geb. Nietap, 19-07-1932                   (97)
3. Hendrik Doedens, geb. Nietap, 15-05-1934                      (98)
4. Hinderikus Doedens, geb. Nietap, 04-01-1945                  (99)
5. Bertha Doedens, geb. Nietap, 23-03-1948                       (100)
6. Gertina Doedens, geb. Nietap, 28-11-1949                      (101)

Bareld Doedens overl. Assen, 15-06-1996.
Geertien Lubbers overl. Groningen, 29-04-1968.

VIII-63.
Foktje Doedens, geb. Fokswolde, 24-12-1910
d.v. Hendrik Doedens en Ebeltje Visser  (33)

                           

Zij tr. te Roden, 04-05-1940 met :
Jan Lubbers, geb. Leutingewolde, 25-03-1911
z.v. Hindrik Lubbers en Geesssien Brink,
zie genealogie Lubbers.
        en een broer van :
        Geertien Lubbers getrouwd met Bareld Doedens,
        zie onder 62.
Kinderen :
1. Hindrik Lubbers, geb. Leutingewolde, 30-03-1941
2. Hendrik Jan Lubbers, geb. Leutingewolde, 28-12-1946

Jan Lubbers overl. Groningen, 02-10-1992.
Foktje Doedens overl. Leutingewolde, 09-10-1990.

VIII-64.
Harmannus Doedens, geb. Fokswolde, 27-06-1914.
z.v. Hendrik Doedens en Ebeltje Visser  (43)

                            

Hij tr. te Roden, 01-05-1937 met :
Janna Belga, geb. Roderwolde, 26-09-1917
d.v. Jan Belga en Marchien Scheepstra,
zie genealogie Belga
        Janna Belga is een zuster van :
        Grietje Belga, geb. 13-01-1919,
        getrouwd met :
        Koop Meijer, geb. 31-03-1912,
        zie onder VII-49.
Kinderen :
1. Ebeltje Doedens, geb. Roderwolde, 27-08-1937                   (102)
2. Marchien Doedens, geb. Roderwolde, 04-12-1938                (103)
3. Hendrik Doedens, geb. Roderwolde, 16-02-1944                  (104)

Janna Belga overl. Groningen, 19-03-1990.
Harmannus Doedens overl. Roden, 27-05-2004.

VIII-65.

Garmt Jan Doedens, geb. Fokswolde, 13-08-1917
z.v. Hendrik Doedens en Ebeltje Visser  (43)

                          

Hij tr. te Roden, 03-11-1945 met :
Trijntje Hummel, geb. Leutingewolde, 23-02-1923
d.v. Popke Hummel en Johanna Henderika Bijsma
        zie http://home.wxs.nl/~hummel
        onder genealogie-familieonderzoek,
        pt V...genealogie I Hummel-Hummelen, pt IX-ad.
        Trijntje Hummel is een zuster van
        Marchien Hummel getrouwd met Freerk Venema,
        zie onder nr. IX-101 en van
        Klaas Hummel, geboren 03-02-1914
        getrouwd met :
        Hillechien Geersing, geboren 09-12-1918,
       
zie genealogie Geersing
     en
        Johanna Henderika Bijsma is een (half)zuster van :
        Anna Maria Bijsma, geb. Siegerswoude, 23-09-1869
        d.d. 13-06-1894 te Roden getrouwd met :
        Albert Rademaker, geb. Sandebuur, 04-01-1841
        z.v. Hindrik Rademaker en Geeske Rosema,
        zie genealogie Rademaker
       en een zuster van :
        Hielke Bijsma, geb. Ureterp, 13-12-1878
        d.d. 29-04-1909 te Roden getrouwd met:
        Geertien Boer, geb. Roderwolde, 03-02-1886
        d.v. Koene Boer en Geertje Oosting,
        zie genealogie Boer.
        N.B.
        De vader van de Bijsma's, Luitzen Hielkes Bijsma, was
        in een 1e huwelijk getrouwd met Hiltje Eits Westerhuis.
        Zij overleed te Opsterland op 01-06-1876.

        Luitzen Hielkes Bijsma hertr. met Hiltje Geertsema.
Kinderen :
1. Hendrik Doedens, geb. Sandebuur, 30-03-1946                    (105)
2. Popke Doedens, geb. Roderwolde, 17-06-1948                    (106)
3. Ebeltje Doedens, geb. Leutingewolde, 02-05-1950                (107)
4. Johanna Doedens, geb. Leutingewolde, 20-03-1954              (108)

Garmt Jan Doedens overl. Roden, 19-01-1997.
Trijntje Hummel overl. Roden, 02-01-2008.

VIII-66.
Grietienes Doedens
, geb. Fokswolde, 07-09-1921
z.v. Hendrik Doedens en Ebeltje Visser  (43)

                           

Hij tr. te Roden, 28-04-1952 met :
Jantje Kamps, geb. Peize, 09-10-1920
d.v. Berend Kamps en Hillechien Huiberts
        en weduwe van :
        Jan Boer, geb. Roderwolde, 25-07-1917,
        z.v. Willem Boer en Sophia Oostland.
        Jan Boer overleed te Gasselte op 31-07-1946.

Uit Jantjes 1e huwelijk werden geboren :
1. Willem Boer, geb. Roderwolde, 09-10-1944.
2. Berend Boer, overl. Groningen, 05-01-1946,
    1 week oud.

Uit het huwelijk van Grietienes Doedens en Jantje werd geboren :

1. Ebeltje Doedens, geb. Stedum, 08-02-1953                         (109)

Grietienes Doedens overl. Groningen, 30-01-1990.
Jantje Kamps overl. Roden, 08-11-2003.

VIII-67.

Grietien Doedens, geb. Fokswolde, 01-04-1923
d.v. Hendrik Doedens en Ebeltje Visser   (43)

                           

Zij tr. te Roden, 21-05-1949 met :
Eltjo van der Heide, geb. Roderesch, 23-03-1923
z.v. Jan van der Heide en Grietje van Wijk
Kinderen :
1. Ebeltje van der Heide, geb. Roderesch, 25-03-1951
    Zij trouwde met :
    Tiemo Dolfin, geb. Groningen, 21-01-1949
    z.v. Jan Dolfin en Jantje de Vries
2. Jan van der Heide, geb. Roderesch, 17-07-1958
    Hij trouwde met :
   
Ingeb
rg Ananias
    d.v. Klaas Ananias en Ebeltje ...

Eltjo van der Heide overl. Roderesch, 24-07-1972.
Grietien Doedens overl. Roden, 08-08-1995.

VIII-68.
Geertje Doedens, geb. Fokswolde, 18-04-1909
d.v. Geert Doedens en Geessien Tolner  (48)
Zij trouwde met :
Engbert Stroetinga, geb. Peize, 15-02-1906
z.v. Jan Stroetinga en Grietje de Vries
    Engbert Stroetinga is een broer van :
        Jan Stroetinga, geb. Peize, 30-10-1922
        d.d. 05-06-1943 getrouwd met :
        Geessien Doedens, geb. Nietap, 19-12-1924
        zie onder nummer 78
    en van :
        Hendrik Stroetinga, geb. Peize, 02-06-1908
        d.d. 29-11-1930 te Roden getrouwd met :
        Aaltien Scheepstra, geb. Lieveren, 16-03-1911
        d.v. Klaas Scheepstra en Geertien Brink,
        zie genealogie Scheepstra.
Kinderen :
1. Grietje Stroetinga, geb. 06-10-1929
2. Geesje Stroetinga, geb. 20-12-1947

Engbert Stroetinga overl. Peize, 25-07-1962.
Geertje Doedens overl. Peize, 09-08-1988.

VIII-69.
Harmannus Doedens, geb. Roden, 26-07-1912
z.v. Geert Doedens en Geessien Tolner  (48)
Ongehuwd overl. Roden, 26-01-1989.

VIII-70.
Margien Doedens, geb. Fokswolde, 10-10-1915
d.v. Geert Doedens en Geessien Tolner  (48)
Zij tr. op 29-04-1936 met :
Roelof Kremer, geb. Vries, 20-09-1904
Kinderen :
1. Geert Dirk Kremer, geb. 01-08-1940

Roelof Kremer overl. Foxwolde, 22-02-1989.
Margien Doedens overl. Roden, 19-06-1999.

VIII-71.
Koop Doedens, geb. Fokswolde, 05-09-1920
z.v. Geert Doedens en Geessien Tolner  (48)
Hij tr. op 30-11-1946 met :
Korneliske Helmholt, geb. Aduard, 28-01-1920
Kinderen :
1. Geesje Doedens, geb. 24-03-1947                                    (110)
2. Reinder Doedens, geb. 05-08-1955                                   (111)

Koop Doedens overl. Groningen, 27-07-2003.
Korneliske Helmholt overl. Roden, 13-02-2011.

VIII-72.
Jantje Doedens, geb. Roderwolde, 04-09-1928
d.v. Geert Doedens en Geessien Tolner  (48)
Zij tr. op 27-11-1948 met :
Jan te Veld, geb. Roden, 28-07-1926
z.v. Doede te Veld en Willemtien Noord,
zie genealogie Te Veld.    
Jan te Veld is een nakomeling van Doede Roelofs, zie
onder Roelof Doedes, nr. 19, pt. 4.
Kinderen :
1. Doede te Veld, geb. Roden, 09-04-1949

VIII-73.

Geertje Doedens, geb. Fokswolde, 24-06-1914
d.v. Jan Doedens en Aaltien Tolner   (50)
Zij tr. op 04-03-1933 met :
Anne Liekstra, geb. 14-11-1912
Kinderen :
1. Jantje Liekstra, geb. 16-07-1933
    Zij trouwde met Jacob Willems.
    Jantje Liekstra overleed te Roden op 01-12-2014.
2. Aaltje Liekstra, geb. 12-11-1934
    Zij trouwde met Bertus Harms.
3. Annie Liekstra, geb. Bunne, 26-07-1936
    Zij trouwde met Jannes Busscher,
    geb. Bunne, 20-09-1937,
    z.v. Berend Busscher en Jantiena Lampe,
    zie genealogie De Rink.
4. Jantiena Liekstra, geb. 04-05-1938
    Zij trouwde met Bertus Tienkamp.
5. Judegien Liekstra, geb. 09-08-1939
    Zij trouwde met Evert Hendriks.
    Evert overleed te Eelde op 03-12-2004.
6. Anne Liekstra, geb. 01-06-1941
    Vriend van Carla Zarcowa. 
7. Margien Liekstra, geb. 09-01-1943
    Zij trouwde met Albert de Vries.
8. Geertje Liekstra, geb. 10-05-1945
    Zij trouwde met Johannes Nijdam.
9. Jan Liekstra, geb. 01-01-1950
    Hij trouwde met Hillie Woldring.
10.Roelof Liekstra, geb. 03-03-1952
     Hij trouwde met G Hagedoorn.
11.Geesje Liekstra, geb. 27-06-1953
     Zij trouwde met :
     Albert Barels, geb. Langelo, 28-06-1951,
     z.v. Geert Barels en Zwaantje Geersing,
     zie genealogie Geersing..

Anne Liekstra overl. Bunne, 30-09-1988.
Geertje Doedens overl. Bunne, 02-08-2009.

VIII-74.
Harmannus Doedens, geb. Fokswolde, 13-05-1917
z.v. Jan Doedens en Aaltien Tolner   (50)
Ongehuwd overl. Roden, 02-03-1987.

VIII-75.
Jantje Doedens, geb. Fokswolde, 03-10-1919
d.v. Jan Doedens en Aaltien Tolner   (50)
Zij tr. op 13-03-1943 met :
Cornelis Fokkema, geb. 07-02-1913
Kinderen :
1. Jan Fokkema, geb. 26-06-1943
2. Aaltien Fokkema, geb. 21-08-1951

Cornelis Fokkema overl. Drachten, 18-04-1972.
Jantje Doedens overl. De Wilp, 26-10-1989.

VIII-76.
Margien Doedens, geb. Nietap, 19-04-1922
d.v. Jan Doedens en Aaltien Tolner   (50)
Zij tr. op 14-10-1939 met :
Pieter Veenstra, geb. Norg, 29-01-1917
z.v. Gerrit Veenstra en Trientje Ekhart
Kinderen :
1. Gerrit Veenstra, geb. 25-12-1939
2. Jan Veenstra, geb. 07-08-1942
    overl. 18-02-1971.
3. Meine Veenstra, geb. 05-11-1944
4. Albertus Trienko Veenstra, geb. 03-05-1947

Pieter Veenstra overl. Roden, 14-08-2001.
Margien Doedens overl. Assen, 21-12-2007.

VIII-
77.

Koop Doedens, geb. Nietap, 19-04-1922
z.v. Jan Doedens en Aaltien Tolner  (50)
Hij tr. op 25-01-1947 met :
Hendriktje Land, geb. Hoogkerk, 08-04-1920
d.v. Reinder Land, geb. Hoogkerk, 29-08-1889
overleden te Hoogkerk op 14-04-1971 en
Hillegien Veenstra, geb. Peize, 30-06-1888 en
overleden te Hoogkerk op 27-04-1962.
   
      N.B.
      Hendriktje Land is een zuster van :
      Mettje Land, getrouwd met:
      Geert Aalders, zie genealogie Talens.  
Kinderen :
1. Aaltje Doedens, geb.Foxwolde, 11-08-1947                     (112)
2. Hillechien Doedens, geb. 24-01-1950                              (113)
3. Jan Doedens, geb. 09-03-1958                                       (114)

Koop Doedens overl. 24-03-1974.
Hendriktje Land overl. Groningen, 18-05-1996.

VIII-78.
Geessien Doedens, geb. Nietap, 19-12-1924
d.v. Jan Doedens en Aaltien Tolner  (50)
Zij tr. op 05-06-1943 met :
Jan Stroetinga, geb. Peize, 30-10-1922
z.v. Jan Stroetinga en Grietje de Vries
     Jan Stroetinga is een broer van :
        Engbert Stroetinga, geb. Peize, 15-02-1906
        getrouwd met :
        Geertje Doedens, geb. Fokswolde, 18-04-1909,
        zie onder nummer 68
     en van :
        Hendrik Stroetinga, geb. Peize, 02-06-1908
        d.d. 29-11-1930 te Roden getrouwd met :
        Aaltien Scheepstra, geb. Lieveren, 16-03-1911
        d.v. Klaas Scheepstra en Geertien Brink,
        zie genealogie Scheepstra.
Kinderen :
1. Grietje Stroetinga, geb. 21-10-1943
    Zij trouwde met J.Holt.
2. Aaltien Stroetinga, geb. 14-12-1944
    Zij trouwde met Sipke Dorenbos.
    Sipke Dorenbos overl. op 11-04-2005.
3. Janneke Stroetinga, geb. 18-06-1946
    Zij tr. met H.Wilkens.
    Janneke overl. Peize, 24-03-1997.
4. Jansje Stroetinga, geb. 20-04-1949
    Zij trouwde met R.Tinga.
5. Engbert Stroetinga, geb. 27-07-1956

Jan Stroetinga overl. op 17-12-1983.
Geessien Doedens overl. Peize op 08-07-2005.

VIII-79.
Geert Doedens, geb. Fokswolde, 15-09-1927
z.v. Jan Doedens en Aaltien Tolner  (50)
Ongehuwd overl. Roden, 04-02-1998.

VIII-80.
Willem Doedens, geb. Roderwolde, 04-10-1931
z.v. Jan Doedens en Aaltien Tolner  (50)
Ongehuwd.


                                                9e generatie

IX-81.
Jan Doedens
, geb. Odoorn, 06-06-1920
z.v. Gerrit Doedens en Arendina Petronella Drenthe  (52)
Hij tr. te Utrecht, 28-08-1946 met :
Marretje de Haan, geb. Utrecht, 05-03-1920
Kinderen :
1. Gerrit Dirk Jan Doedens, geb. Hengelo, 31-12-1957                    (115)

Jan Doedens overl. Doetinchem, 03-08-1999.
Marretje de Haan overleed op 28-12-2012.

IX-82.
Jan Doedens,
geb. Borger, 28-08-1926
z.v. Bareld Doedens en Egbertje Oosting  (53)
Hij tr. te Emmen, 23-08-1955 met :
Gezina Jacoba Bos, geb. Ooster-Hesselen, 27-10-1931
Kinderen :
1. Bareld Jan Doedens, geb. Steenwijk, 01-12-1958                       (116)
2. Hendrik Willem Doedens, geb. Steenwijk, 16-01-1964                (117)

Jan Doedens overleed te Goes op 29-06-1970.

IX-83.
Jan Doedens, geb. Dedemsvaart, 19-08-1929
z.v. Jan Doedens en Geertina Zondag  (55)
Hij tr. op 21-12-1958 met :
Ada Nieuwenhuis, geb. Hasselt, 10-04-1934
Kinderen :
1. Linda Gabrille Doedens, geb. Zuid-Afrika, 09-09-1963              (118)
2. Jan Harold Doedens, geb. Zuid-Afrika, 13-04-1966                    (119)

IX-84.
Hillechien Doedens, geb. Dedemsvaart, 30-08-1931
d.v. Jan Doedens en Geertina Zondag  (55)
Zij tr. op 18-12-1956 met :
Tiemen Beijer, geb. Zwolle, 26-08-1926
Kinderen :
1. Tiny Beijer, geb. Zwolle, 27-03-1959
    Zij trouwde met :
    Hendrik Adrianus van Dam, geb. 12-05-1957
2. Antonij Beijer, geb. Zwolle, 17-10-1960
    Hij trouwde met :
    Audrey Camilleri, geb. 27-11-1961
3. Jannine Beijer, geb. Zwolle, 28-09-1962
    Zij trouwde met :
    Willem Kastelein, geb. 07-12-1955

Tiemen Beijer overleed te Bodegraven op 21-09-2017.


IX-85.
Antje Doedens, geb. Assen 27-02-1930
d.v. Bareld Doedens en Lammechien Doedens  (56)
Zij tr. op 02-12-1955 met :
Jantinus Timmer, geb.Assen, 12-06-1924
Kinderen :
1. Albertus Timmer, geb. Assen, 10-05-1963
2. Bareld Timmer, geb. Assen, 20-12-1964

Jantinus Timmer overl. Assen,05-03-2004.
Antje Doedens overl. Assen, 05-08-1988.

IX-86.
Tieme Doedens, geb. Assen, 30-04-1931
z.v. Bareld Doedens en Lammechien Doedens  (56)
Hij tr.op 15-07-1960 met :
Geertje Hulshof, geb. Schoonoord, 07-12-1935
Kinderen :
1. Jantje Lammechien Doedens, geb. Assen, 07-03-1964                (120)
2. Bareld Doedens, geb. Assen, 14-05-1966                                   (121)

Geertje Hulshof overl. Groningen, 16-10-2015.

IX-87.
Niesien Doedens, geb. Den Helder, 23-02-1935
d.v. Bareld Doedens en Lammechien Doedens  (56)
Zij tr. op 12-12-1957 met :
Hendrik Elzenaar, geb. Hengelo, 21-09-1930
Kinderen :
1. Marinus Elzenaar, geb. Groningen, 15-11-1958
2. Robert Elzenaar, geb. Groningen, 30-11-1966

Hendrik Elzenaar overleed omstreeks begin maart 2015.
Niesien Doedens overleed te Assen op 29-03-2015.

IX-88.
Karel Pieter Doedens, geb. Enschede, 13-08-1935
z.v. Hermannus Doedens en Johanna Heimann  (57)
Hij tr. op 07-07-1962 met :
Marina Laura van Doorn, geb.Bilthoven, 25-03-1940
Kinderen :
1. Jeroen Pieter Doedens, geb. Middelburg, 21-12-1963                   (122)
2. Carel Maarten Doedens, geb. Alkmaar, 27-02-1965                      (123)
3. Marijn Francine Henritte Doedens, geb. Alkmaar, 29-05-1969      (124)
4. Joost Willem Doedens, geb. Alkmaar, 07-08-1973                       (125)

IX-89.
Annie Marie Doedens, geb. Enschede, 20-09-1938
d.v. Hermannus Doedens en Johanna Heimann  (57)
Zij tr.op 17-08-1962 met :
Ferdy van Rijn, geb. Zuilen, 05-07-1934
Kinderen :
1. Bas van Rijn, geb. Utrecht, 29-11-1963
2. Frederique van Rijn, geb. Harderwijk, 29-04-1965
3. Julia van Rijn, geb. Goor, 07-06-1967
4. Maarten van Rijn, geb. Goor, 17-09-1969
5. Casper van Rijn, geb. Laag Soeren, 01-02-1972

IX-90.
Piet Herman Doedens, geb. Utrecht, 19-12-1942
z.v. Hermannus Doedens en Johanna Heimann  (57)
Hij tr. op 20-02-1964 met :
Madelon Wstenberg, geb. Utrecht, 17-05-1944.
Kinderen :
1. Sanne Doedens, geb. Utrecht, 02-09-1964                                    (126)
2. Erik Doedens, geb. Utrecht, 29-03-1973                                       (127)
Het huwelijk werd ontbonden.

IX-91.
Pieter Meindert Doedens, geb. Groningen, 16-08-1938
z.v. Grietinus Doedens en Geesje Kruse  (58)
Hij tr. te Groningen, 20-08-1963 met :
Adriana Hendrika Fonck, geb. Groningen, 09-08-1936
d.v. Abel Fonck en Wilhelmina Scheepstra,
zie genealogie Scheepstra
Kinderen
1. Rienus Ab Doedens, geb. Assen, 12-12-1964                               (128)
2. Willem Gert Doedens, geb. Assen, 08-04-1966                             (129)
3. Gesita Wilhelmina Doedens, geb. Zuidlaren, 13-11-1970                (130)

IX-92.
Aline Jeannet Doedens, geb. Groningen, 05-10-1946
d.v. Grietinus Doedens en Geesje Kruse  (58)
Zij tr. op 19-12-1972 met :
Harko Derk Postema, geb. Haren (Gr.), 21-03-1947
Kinderen :
1. Henritte Gerja Postema, geb. Zwolle, 30-05-1975
2. Machiel Gert-Peter Postema, geb. Haren, 26-03-1978

IX-93.
Arend Doedens, geb. Peize, 26-07-1932
z.v. Bareld Doedens en Fennechien Wieland  (60)
Hij tr. op 19-08-1959 met :
Jantje de Vries, geb. Groningen, 04-09-1931
d.v. Harmannus de Vries en Aaltje Arends
Kinderen :
1. Aaltje Fenny Doedens, geb. Avereest, 21-01-1961                          (131)
2. Bareld Doedens, geb. Avereest, 26-02-1962                                   (132)
3. Fenny Henrit Doedens, geb. Avereest, 16-10-1965                        (133)

Arend Doedens overleed te Groningen op 11-12-2008.
Jantje de Vries overleed te Roden op 02-02-2017.

IX-94.
Jan Hendrik Doedens, geb. Peize, 09-09-1945
z.v. Bareld Doedens en Fennechien Wieland  (60)
Hij tr. op 09-03-1973 met :
Alberta Tolman, geb. Zuidwolde, 08-09-1948.
Kinderen :
1. Bareld Doedens, geb. Peize, 25-07-1973                                        (134)
2. Roland Jos Doedens, geb. Peize, 16-06-1977                                 (135)

IX-95.
Klaaske Janna Doedens, geb. Peize, 01-09-1952
d.v. Bareld Doedens en Fennechien Wieland  (60)
Zij tr. op 07-09-1973 met :
Bastiaan Hofsteenge, geb. Langelo, 06-09-1949.
Kinderen :
1. Roelof Hofsteenge, geb. Langelo, 14-03-1974
    Partner : Aliece.
2. Yvonne Hofsteenge, geb. Assen, 12-02-1978

    Partner : Rienk.
 
Bastiaan Hofsteenge overl. Langelo, 05-11-2003.

IX-96.
Ebeltje Doedens, geb. Nietap, 21-05-1931
d.v. Bareld Doedens en Geertien Lubbers  (62)
Zij tr. te Hardenberg, 23-04-1954 met :
Jan Hendrik Hakkers, geb. Hardenberg, 11-06-1927
z.v. Hendrik Jan Hakkers en Geesje Nijenhuis.
Kinderen :
1. Henco Jan Bartel Hakkers, geb. Hardenberg, 27-11-1954
2. Gertina Gesina Hakkers, geb. Hardenberg, 10-12-1955

Jan Hendrik Hakkers overl. Leek, 23-04-2004.
Ebeltje Doedens overleed te Groningen op 04-11-2009.

IX-97.
Geessien Doedens, geb. Nietap, 19-07-1932
d.v. Bareld Doedens en Geertien Lubbers  (62)
Zij tr. te Leek, 02-06-1955 met :
Engbert Poppema, geb. Tolbert, 10-04-1931
z.v. Jan Poppema en Marchien Linker.
Kinderen :
1. Marchina Gertina Poppema, geb. Tolbert, 01-09-1956
2. Bareld Jan Poppema, geb. Tolbert, 14-01-1962

Engbert Poppema overl. Middelstum, 12-06-1992.

IX-98.
Hendrik Doedens, geb. Nietap, 15-05-1934
z.v. Bareld Doedens en Geertien Lubbers  (62)
Hij tr. te Tilburg, 06-04-1967 met :
Francisca Henrica Wilhelmina Cornelia de Kort,
geb. Tilburg, 31-07-1937
d.v. Petrus Cornelis Adrianus de Kort en Theodora Maria
Kouwenberg.
Het huwelijk werd ontbonden.

IX-99.
Hinderikus Doedens, geb. Nietap, 04-01-1945
z.v. Bareld Doedens en Geertien Lubbers  (62)
Hij tr. te Roden, 23-08-1968 met :
Jantje van Dijk, geb. Leutingewolde, 01-11-1947
d.v. Harm van Dijk en Imke van der Spoel
        N.B.
        Imke van der Spoel is een zuster van :
        Anne van der Spoel, geb Nw.Roden, 15-09-1930
        te Roden getrouwd met :
        Derkje Hagenauw, geb. Nietap, 22-05-1933
        d.v. Evert Hagenauw en Hiltje Louters,
        zie genealogie Hagen(o)auw
Kinderen :
1. Bareld Doedens, geb. Heerenveen, 17-02-1969                        (136)
2. Ingrid Doedens, geb. Groningen, 10-04-1970                            (137)

IX-100.
Bertha Doedens, geb. Nietap, 23-03-1948
d.v. Bareld Doedens en Geertien Lubbers  (62)
Zij tr. te Groningen, 06-09-1968 met :
Jacob Haker, geb.Oostwoud, 14-02-1945
Kinderen :
1. Klement Haker, geb. Groningen, 18-02-1969
2. Claudia Haker, geb. Groningen, 23-01-1971

IX-101.
Gertina Doedens, geb. Nietap, 28-11-1949
d.v. Bareld Doedens en Geertien Lubbers  (62)
Zij tr. te Roden, 18-12-1970 met :
Luink Venema, geb. Roden, 09-12-1947
z.v. Freerk Venema en Marchien Hummel,
zie http://home.wxs.nl/~hummel
onder genealogie-familieonderzoek,
pt V...genealogie I Hummel-Hummelen, pt IX-ad.
        N.B.
        Freerk Venema is een broer van :
        Willemtien Venema getrouwd met Egbert de Rink,
        de ouders van :
        Jannes de Rink, geb. Roden, 06-02-1941
        getrouwd met Hinderika Willems,
        zie genealogie De Rink
        en
        Marchien Hummel is en een zuster van :
        Trijntje Hummel getrouwd met Garmt Jan Doedens,
        zie onder nr. VIII-65.
Kinderen :
1. Regina Venema, geb. Roden, 28-12-1971
2. Marille Venema, geb.
Roden, 18-03-1975

IX-102.
Ebeltje Doedens, geb. Roderwolde, 27-08-1937
d.v. Harmannus Doedens en Janna Belga  (64)
Zij tr. te Roden, 27-04-1957 met :
Hendrik Kemkers, geb. Lieveren, 04-10-1935
z.v. Anne Kemkers en Foktje Kalfsbeek,
zie genealogie Kemkers.
Kinderen :
1. Anne Kemkers, geb. Roderwolde, 23-09-1957
2. Harmannus Kemkers, geb. Zuidwolde, 29-12-1959
3. Fokke Kemkers, geb. Zuidwolde, 16-12-1960
4. Jan Kemkers, geb. Een, 18-03-1969
5. Johan Kemkers, geb. Een, 08-11-1971

IX-103.
Marchien Doedens, geb. Roderwolde, 04-12-1938
d.v. Harmannus Doedens en Janna Belga  (64)
Zij tr. op 30-05-1959 met :
Hedde Here van der Donk, geb. Kornhorn, 06-04-1936
Kinderen :
1. Pieter Bralt van der Donk, geb. Oldekerk, 03-08-1962
2. Harmannus van der Donk, geb. Oldekerk, 24-12-1964
3. Hendrik Jan van der Donk, geb. Niekerk, 17-03-1976
    overleden Niekerk, 14-01-2001.

Hedde Here van der Donk overl. Niekerk, 26-02-1979.
Marchien Doedens overl. Niekerk, 27-05-2002.

IX-104.
Hendrik Doedens, geb. Roderwolde, 16-02-1944
z.v. Harmannus Doedens en Janna Belga  (64)
Hij tr. op 09-12-1971 met :
Aaltje Jansma, geb. Foxwolde, 16-12-1950.
Kinderen :
1. Marja Doedens, geb. Peize, 05-08-1976                                    (138)
2. Annemarie Doedens, geb. Peize, 09-03-1978                            (139)
3. Erna Doedens, geb. Peize, 11-03-1982                                     (140)

IX-105.
Hendrik Doedens, geb. Sandebuur, 30-03-1946
z.v. Garmt Jan Doedens en Trijntje Hummel  (65)
Hij woont sedert 01-03-1994 samen met :
Alja Krom, geb. Heilo, 02-05-1951.
Gehuwd geweest met
dhr. Koopmans.
Uit dit huwelijk werd geboren :
Monique Koopmans, geb. Groningen, 21-05-1976.

IX-106.
Popke Doedens, geb. Roderwolde, 17-06-1948
z.v. Garmt Jan Doedens en Trijntje Hummel  (65)
Hij overleed te Groningen, 18-03-1968.

IX-107.
Ebeltje Doedens, geb. Leutingewolde, 02-05-1950
d.v. Garmt Jan Doedens en Trijntje Hummel  (65)
Zij tr. op 09-02-1972 met :
Anne Frederikus Ananias, geb. Roden, 14-11-1947.
z.v. Johannes Ananias en Hindriktje Bakker
        Anne Frederikus Ananias is een broer van :
        Johannes Ananias, geb. Roden, 04-02-1954
        getrouwd met :
        Annie Johanna Boering, geb. Peize, 01-02-1965
        d.v. Geert Egbert Boering en Jantje Suurd,
        zie genealogie Boering.
Kinderen :
1. Johannes Ananias, geb. Leek, 06-05-1979
2. Carmen Trijntje Ananias, geb. Leek, 24-10-1982

IX-108.
Johanna Doedens, geb. Leutingewolde, 20-03-1954
d.v. Garmt Jan Doedens en Trijntje Hummel  (65)
Zij tr. op 20-12-1974 met :
Harm Beute, geb. Groningen, 11-11-1949.
Kinderen :
1. Jacob Beute, geb. Assen, 03-05-1980
2. Marije Beute, geb. Assen, 10-09-1982

IX-109.
Ebeltje Doedens, geb. Stedum, 08-02-1953
d.v. Grietienes Doedens en Jantje Kamps  (66)
Zij tr. te Roden, 15-06-1973 met :
Eite Sanneman, geb. Roden, 26-09-1948
z.v. Klaas Sanneman en Janke Snip.
Zij hebben geen kinderen.

IX-110.
Geesje Doedens, geb. 24-03-1947
d.v. Koop Doedens en Korneliske Helmholt  (71)
Zij tr. op 27-12-1968 met :
Jannes Louters, geb. -
Kinderen :
1. Derk Louters, geb. 12-09-1970
2. Karin Louters, geb. 26-01-1974

IX-111.
Reinder Doedens, geb. 05-08-1955
z.v. Koop Doedens en Korneliske Helmholt  (71)
Hij tr. op 03-04-1981 met :
Sietske van Veenen, geb. 19..
Kinderen :
1. Jannes Koop Doedens, geb. 24-04-1984                                (141)
2. Hilda Cornelia Doedens, geb. Oosterwolde, 27-08-1986           (142)

IX-112.
Aaltje Doedens, geb.Foxwolde, 11-08-1947
d.v. Koop Doedens en Hendriktje Land  (77)
Zij trouwde met :
Rent van Dijk, geb. .....
Kinderen :
1. Robert van Dijk, geb. 11-08-1972
2. Marchel van Dijk, geb. 05-01-1976

Aaltje Doedens overleed te Hoogkerk op 18-09-2006.

IX-113.
Hillechien Doedens, geb. 24-01-1950
d.v. Koop Doedens en Hendriktje Land  (77)
Zij trouwde met :
D.M.van Gemert, geb....
Kinderen :
1. Renate van Gemert, geb. 30-09-1983

IX-114.
Jan Doedens, geb. 09-03-1958
z.v. Koop Doedens en Hendriktje Land  (77)
Hij trouwde met :
Grietje Hilligje Meerveld, geb. 04-06-1961.
Kinderen :
1. Miranda Doedens, geb. 16-04-1980                                  (143)
2. Maico Doedens, geb. 26-05-1982                                     (144)


                                                10e generatie


X-115.
Gerrit Dirk Jan Doedens, geb. Hengelo, 31-12-1957
z.v. Jan Doedens en Marretje de Haan  (81)
Hij tr. op 21-08-1981 met :
Yvonne Johanna Martina Otten, geb. Didam, 26-08-1959
Kinderen
1. Bart Doedens, geb. 25-01-1990                                        (145)
2. Jurgen Doedens, geb. 25-08-1995                                     (146)

X-116.
Bareld Jan Doedens, geb. Steenwijk, 01-12-1958
z.v. Jan Doedens en Gezina Jacoba Bos   (82)
Na samenwoning tr. hij op 03-07-1987 met :
Marjolein van t Bosch
Kinderen
1. Joline Yvonne Doedens, geb. 26-01-1990                           (147)
2. Myrthe Willemijn Doedens, geb. 14-05-1993                      (148)
3. Annemiek Marije Doedens, geb. 10-07-1997                      (149)

X-117.
Hendrik Willem Doedens, geb. Steenwijk, 16-01-1964
z.v. Jan Doedens en Gezina Jacoba Bos   (82)
Hij tr. op 30-01-1987 met  :
Alida Heibrink, geb.19...
Kinderen :
1. Irena Doedens, geb. 08-11-1996                                       (150)
2. Anice Doedens, geb. 08-03-2002                                      (151)

X-118.
Linda Gabrielle Doedens, geb. Zuid-Afrika, 09-09-1963
d.v. Jan Doedens en Ada Nieuwenhuis  (83)
Zij trouwde met :
Michael Hannah, geb...

X-119.
Jan Harold Doedens, geb. Zuid-Afrika, 13-04-1966
z.v. Jan Doedens en Ada Nieuwenhuis  (83)

X-120.
Jantje Lammechien Doedens, geb. Assen, 07-03-1964
d.v. Tieme Doedens en Geertje Hulshof     (86)

X-121.
Bareld Doedens, geb. Assen, 14-05-1966
z.v. Tieme Doedens en Geertje Hulshof     (86)

X-122.

Jeroen Pieter Doedens, geb. Middelburg, 21-12-1963
z.v. Karel Pieter Doedens en Marina Laura van Doorn   (88)
Hij trouwde met : ....
Kinderen :
1. Camiel Doedens, geb. 01-01-2004                                        (152)
2. Milou Doedens, geb. 30-10-2005                                           (153)
 
X-123.
Carel Maarten Doedens
, geb. Alkmaar, 27-02-1965
z.v. Karel Pieter Doedens en Marina Laura van Doorn   (88)
Hij woont samen met :
Sophie Anna Maria van Oversteeg, geboren 23-04-1978
Kinderen :
1. Dieuwertje Doedens, geboren 06-09-2002                             (154)
2. Jade Doedens, geboren 24-07-2009                                     (155)

X-124.
Marijn Francine Henriette Doedens
, geb. Alkmaar, 29-05-1969
d.v. Karel Pieter Doedens en Marina Laura van Doorn   (88)
Zij trouwde met : ....
Kinderen :
1. Jesse Michiel van Vegten, geboren 08-01-2004

X-125.
Joost Willem Doedens, geb. Alkmaar, 07-08-1973
z.v. Karel Pieter Doedens en Marina Laura van Doorn  (88)

X-126.
Sanne Doedens, geb. Utrecht, 02-09-1964
d.v. Piet Herman Doedens en Madelon Wstenberg  (90)
Zij woont samen met :
Engelbertus Rudolf Degenaar, geb. 22-03-1958.
Kinderen :
1. Elvire Ridelon Degenaar, geb. Amsterdam, 03-08-1995.

Het samenlevingsverband is ontbonden.

X-127.
Erik Doedens, geb. Utrecht, 29-03-1973
z.v. Piet Herman Doedens en Madelon Wstenberg  (90)

X-128.
Rienus Ab Doedens, geb. Assen, 12-12-1964
z.v. Pieter Meindert Doedens en Adriana Hendrika Fonck  (91)
Hij trouwde te Zuidlaren op 05-06-1992 met :
Marlize van Scherpenzeel, geb. Harmelen, 05-11-1964
Kinderen :
1. Tessa Petra Doedens, geb. Groningen, 24-12-1994                (156)                        
2. Kim Leanne Doedens, geb. Groningen, 23-03-1997                (157)

X-129.
Willem Gert Doedens
, geb. Assen, 08-04-1966
z.v. Pieter Meindert Doedens en Adriana Hendrika Fonck  (91)
Hij trouwde op 16-08-2002 met :
Ingrid Martine Mensink, geb. Enschede, 22-07-1968
Kinderen :
1. Wouter Yorick Doedens, geb. Enschede, 17-03-1999            (158)

2. Fleur Anne Doedens, geb. Enschede, 12-07-2001                 (159)

X-130.
Gesita Wilhelmina Doedens, geb. Zuidlaren, 13-11-1970
d.v. Pieter Meindert Doedens en Adriana Hendrika Fonck  (91)
Zij trouwde op 14-06-1996 met :
Marco Paul Kuiper, geb. Delft, 13-03-1970
Kinderen :
1. Sanne Kuiper, geb. Groningen, 15-11-1997
    Overleden op 15-11-1997.
2. Kirsten Arianne Kuiper, geb. Groningen, 02-11-1998
3. Linda Kuiper, geb. Groningen, 24-11-2000
    Overleden op 24-11-2000.
4. Lars Thomas Kuiper, geb. Groningen,
28-11-2001

X-131.
Aaltje Fenny Doedens, geb. Avereest, 21-01-1961
d.v. Arend Doedens en Jantje de Vries  (93)
Zij woont samen met :
Hink de Vries, geboren 29-08-1961.
Later met Aart Zoetbrood.
Kinderen :
1. Koen de Vries, geboren 01-11-1991,
    partner : Romy.
2. Linde de Vries, geboren 25-06-1995,
    partner : Rolf

X-132.
Bareld Doedens, geb. Avereest, 26-02-1962
z.v. Arend Doedens en Jantje de Vries  (93)
Hij trouwde op 21-07-1995 met :
Alma Eefting, geboren 21-08-1966
Kinderen :
1. Arend Hendrik Doedens, geboren 07-06-1996                      (160)
2. Hessel Doedens, geboren 05-08-1998                                   (161)
3. Daan Doedens, geboren 11-05-2000                                     (162)

X-133.
Fenny Henrit Doedens, geb. Avereest, 16-10-1965
d.v. Arend Doedens en Jantje de Vries  (93)
Zij woont samen met :
Jan Visser, geboren 13-04-1969
Kinderen :
1. Marc Visser.

X-134.
Bareld Doedens, geb. Peize, 25-07-1973
z.v. Jan Hendrik Doedens en Alberta Tolman  (94)
Partner :
Andrea.

X-135.
Roland Jos Doedens, geb. Peize, 16-06-1977
z.v. Jan Hendrik Doedens en Alberta Tolman  (94)
Partner :
Angelique

X-136.
Bareld Doedens, geb. Heerenveen, 17-02-1969
z.v. Hinderikus Doedens en Jantje van Dijk  (99)
Hij tr. na 10 jaar samenwonen op 15-10-1999 te Hoogkerk met :
Petra Joc Birza, geb. Hoogkerk, 08-03-1973
d.v. Garmt Birza en Anna Egberdina Pomper
Kinderen
1. Stefan Bareld Doedens, geb. Groningen, 22-12-2001                (163)
2. Joris Wout Doedens, geb. Groningen, 03-03-2005                    (164)
3. Maarten Bastiaan Doedens, geb. Groningen, 04-12-2006          (165)

X-137.
Ingrid Doedens, geb. Groningen, 10-04-1970
d.v. Hinderikus Doedens en Jantje van Dijk  (99)
Zij tr. te Grootegast, 02-06-1995 met :
Arend Wietse Harmannus Sikkens, geb. Groningen, 27-08-1969
z.v. Pieter Jan Sikkens en Pietertje Harmanna Nuismer
Kinderen :
1. Carmen Ilja Sikkens, geb. Veenhuizen, 17-11-1997
2. Denise Noortje Sikkens, geb. Veenhuizen, 28-07-1999

X-138.
Marja Doedens
, geb.
Peize, 05-08-1976  
d.v. Hendrik Doedens en Aaltje Jansma  (104)

X-139.
Annemarie Doedens
, geb. Peize, 09-03-1978  
d.v. Hendrik Doedens en Aaltje Jansma  (104)

X-140.
Erna Doedens
, geb. Peize, 11-03-1982
d.v. Hendrik Doens en deAaltje Jansma  (104)

X-141.
Jannes Koop Doedens, geb. 24-04-1984
z.v. Reinder Doedens en Sietske van Veenen  (111)

X-142.
Hilda Cornelia Doedens
, geb. Oosterwolde, 27-08-1986
d.v. Reinder Doedens en Sietske van Veenen  (111)

X-143.
Miranda Doedens, geb. 16-04-1980
d.v. Jan Doedens en Grietje Hilligje H.Meerveld  (114)

X-144.
Maico Doedens
, geb. 26-05-1982
z.v. Jan Doedens en Grietje Hilligje Meerveld  (114)
Hij woont samen met :
Gerda Johanna Mariska Zeggelaar, geb. Ede, 10-10-1983
Kinderen :
1. Gino Doedens, geb. te Ede, 23-08-2006                                          (166)


                                                11e generatie


XI-145.
Bart Doedens
, geb. 25-01-1990
z.v. Gerrit Dirk Jan Doedens en Yvonne Johanna Martina Otten  (115)

XI-146.
Jurgen Doedens
, geb. 25-08-1995
z.v. Gerrit Dirk Jan Doedens en Yvonne Johanna Martina Otten  (115)

XI-147.
Joline Yvonne Doedens, geb. 26-01-1990
d.v. Bareld Jan Doedens en Marjolein van t Bosch  (116)

XI-148.
Myrthe Willemijn Doedens, geb. 14-05-1993
d.v. Bareld Jan Doedens en Marjolein van t Bosch  (116)

XI-149.
Annemiek Marije Doedens, geb. 10-07-1997
d.v. Bareld Jan Doedens en Marjolein van t Bosch  (116)

XI-150.
Irena Doedens, geb. 08-11-1996
d.v. Hendrik Willem Doedens en Alida Heibrink  (117)

XI-151.

Anice Doedens, geb. 08-03-2002
d.v. Hendrik Willem Doedens en Alida Heibrink  (117
)

XI-152.
Camiel Doedens, geb. 01-01-2004
z.v. Jeroen Pieter Doedens en .......  (122)

XI-153.
Milou Doedens, geb. 30-10-2005  
d.v. Jeroen Pieter Doedens en ....   (122)

XI-154.
Dieuwertje Doedens, geboren 06-09-2002
d.v. Carel Maarten Doedens en Sophie A.M. van Oversteeg   (123)

XI-155.
Jade Doedens, geboren 24-07-2009
d.v. Carel Maarten Doedens en Sophie A.M. van Oversteeg   (123)

XI-156.
Tessa Petra Doedens, geb. Groningen, 24-12-1994
d.v. Rienus Ab Doedens en Marlize van Scherpenzeel  (128)

XI-157.
Kim Leanne Doedens, geb. Groningen, 23-03-1997
d.v. Rienus Ab Doedens en Marlize van Scherpenzeel  (128)

XI-158.
Wouter Yorick Doedens, geb. Enschede, 17-03-1999
z.v. Willem Gert Doedens en Ingrid Martine Mensink  (129)

XI-159.
Fleur Anne Doedens, geb. Enschede, 12-07-2001
d.v. Willem Gert Doedens en Ingrid Martine Mensink  (129)

XI-160.
Arend Hendrik Doedens, geboren 07-06-1996
z.v. Bareld Doedens en Alma Eefting  (132)

XI-161.
Hessel Doedens, geboren 05-08-1998
z.v. Bareld Doedens en Alma Eefting  (132)

XI-162.
Daan Doedens, geboren 11-05-2000
z.v. Bareld Doedens en Alma Eefting  (132)

XI-163.
Stefan Bareld Doedens, geb. Groningen, 22-12-2001
z.v. Bareld Doedens en Petra Joc Birza   (136)

XI-164.
Joris Wout Doedens, geb. Groningen, 03-03-2005
z.v. Bareld Doedens en Petra Joc Birza   (136)

XI-165.
Maarten Bastiaan Doedens, geb. Groningen, 04-12-2006
z.v. Bareld Doedens en Petra Joc Birza   (136)

XI-166.
Gino Doedens
, geboren te Ede, 23-08-2006
z.v. Maico Doedens en Gerda Johanna Mariska Zeggelaar  (144)                                                         - - - - - - - - -


Email :

    Wordt u en uw eventuele partner al in de website genoemd.
    Zijn uw broers, zusters en uw evt. kinderen al genoemd en zijn die
    ook al weer gehuwd.
    Zijn familieleden van u overleden en is hun overl.datum nog niet vermeld.

    Graag bericht aan :
   

   
HDoedens03@hetnet.nl


                                                Terug naar begin