Naar : Index GenealogieŽn          begin                                                        Familie ScheepstraOns land kent een vijftal families Scheepstra.
Ten eerste, een grote familie Scheepstra afstammend van kooplieden uit Surhuisterveen en destijds wonende aan de Kolk en Vaart, waar schepen lagen. Hun nageslacht woont thans ondermeer te Roden en omgeving. Ten tweede, een grote familie Scheepstra afstammend van schippers uit Garijp. Nazaten hiervan wonen ondermeer in Leeuwarden, Harlingen, Terschelling en Amsterdam. Voorts nog drie kleine families Scheepstra. Een kleine familie afstammend uit Dongeradeel, dan nog een kleine familie afstammend van scheepsbouwers uit Oldeboorn en tot slot, nog een kleine familie met de naam Scheepstra uit Emmen. Zij danken hun naam aan een schaapherder uit Wolvega.

De naam Scheepstra is zeer waarschijnlijk afgeleid van schip, schepen en van scheper.                              Onderstaand volgt de familie Scheepstra uit Surhuisterveen.

 
Aan het einde van de 16e eeuw woonde en leefde te Surhuisterveen in Friesland  :

                                                        Oedse Oedses

Deze Oedse Oedses kan worden beschouwd als de stamvader van het Drentse geslacht Scheepstra.
                                                        1e generatie

1
Oedse Oedses, geboren aan het einde van de 16e eeuw.          (1)
Met wie hij trouwde is niet bekend.

Uit zijn huwelijk werd een zoon geboren, genaamd :
Johannes Oedses, geboren omstreeks 1600                            (2)


                                                  2e generatie

2
Johannes Oedses, geboren omstreeks 1600
z.v. Oedse Oedses, zie onder 1
Hij trouwde omstreeks 1625 met :
Sytske Jans, geboren omstreeks 1600
Kinderen :
1. Jan Johannes, geboren omstreeks 1625                             (3)


                                                   3e generatie

3
Jan Johannes, geboren omstreeks 1625
z.v. Johannes Oedses en Sytske Jans, zie onder 2
Hij trouwde omstreeks 1654 met :
Neeltje Cornelis Gaickema, geboren omstreeks 1625
d.v. Cornelis Egberts Gaickema en Grietje Imes
Kinderen :
1. Johannes Jans,  geboren omstreeks 1650                            (4)
2. Grietie Jans, geboren omstreeks 1658                                 (5)
3. Antie Jans, geboren omstreeks 1665                                   (6)
4. Eene Jans, geboren omstreeks 1665                                   (7)


                                                   4e generatie

4
Johannes Jans, geboren omstreeks 1650
z.v. Jan Johannes en Neeltje Cornelis Gaickema, zie onder 3
Hij trouwde vermoedelijk te Surhuisterveen, doch de
naam van zijn vrouw is niet bekend
Kinderen :
1. Jan Johannes, geboren omstreeks 1680                              (8)
2. Neeltje Johannes, geboren omstreeks 1682                         (9)
3. Cornelis Johannes, geboren omstreeks 1685                       (10)
4. Antje Johannes, geboren omstreeks 1687                           (11)
5. Riemke Johannes, geboren omstreeks 1690                        (12)
6. Sytske Johannes, geboren omstreeks 1692                         (13)

Alle kinderen werden vermoedelijk te Surhuisterveen geboren.
Verdere gegevens ontbreken.

5
Grietie Jans, geboren omstreeks 1658
d.v. Jan Johannes en Neeltje Cornelis Gaickema, zie onder 3
Zij trouwde te Surhuisterveen op 20-10-1715 met :
Ritske Rienks, geboren omstreeks 1660

6
Antie Jans, geboren omstreeks 1665
d.v. Jan Johannes en Neeltje Cornelis Gaickema, zie onder 3
Zij trouwde omstreeks 1690 met :
Jille Douwes, geboren omstreeks 1660

7
Eene Jans, geboren omstreeks 1665
z.v. Jan Johannes en Neeltje Cornelis Gaickema, zie onder 3
Hij trouwde te Surhuisterveen met :
Tyeltje Tyeriks Poppinga, geb. Pieterburen, 1660
d.v. Tarquinus Poppinga en Reineke Epei Fenhuizen
Kinderen :
1. Tjerk Eenes, Surhuisterveen, 1685                                      (14)
2. Jan Eenes, Surhuisterveen, 1700                                        (15)
3. Neeltje Eenes, Surhuisterveen, 1705                                   (16)
4. Tjipke Eenes, Surhuisterveen, 1710                                    (17)

Eene Jans overleed te Surhuisterveen op 04-02-1742.
Tyeltje Tyeriks Poppinga overleed te Surhuisterveen in 1747.


                                                        5e generatie

8
Jan Johannes, geboren omstreeks 1680
z.v. Johannes Jans, zie onder 4
Verdere gegevens ontbreken.

9
Neeltje Johannes, geboren omstreeks 1682
d.v. Johannes Jans, zie onder 4
Zij trouwde te Sneek omstreeks 1700 met :
Pieter Hendriks, geboren te Sneek omstreeks 1680

10
Cornelis Johannes, geboren omstreeks 1685
z.v. Johannes Jans, zie onder 4
Verdere gegevens zijn niet bekend.

11
Antje Johannes, geboren omstreeks 1687
d.v. Johannes Jans, zie onder 4
Zij trouwde te Surhuisterveen in 1705 met :
Durk Heeringa, geb. Surhuisterveen, omstreeks 1685

12
Riemke Johhanes, geboren omstreeks 1690
d.v. Johannes Jans, zie onder 4
Zij trouwde te Surhuisterveen in 1710 met :
Johannes Alberts, geb. te Oldeboorn omstreeks 1690

13
Sytske Johannes, geboren omstreeks 1692
d.v. Johannes Jans, zie onder 4
Zij trouwde te Surhuisterveen in 1710 met :
Douwe Jilles, geboren omstreeks 1695

14
Tjerk Eenes, geb. Surhuisterveen, 1685
z.v. Eene Jans en Tyeltje Tyeriks Poppinga, zie onder 7
Hij trouwde te Gerkesklooster in 1705 met :
Ydje Wybes
Kinderen :
1. Eene Tjerks, geb. Gerkesklooster, 1705                            (18)

15
Jan Eenes, geb. Surhuisterveen, 1700
z.v. Eene Jans en Tyeltje Tyeriks Poppinga, zie onder 7
Hij trouwde te Gerkesklooster op 08-10-1741 met :
Yske Drewes, geb.Gerkesklooster  1700
Jan Eenes en zijn vrouw woonden in 1743 te Leeuwarden.
Zij hadden geen kinderen.

16
Neeltje Eenes, geb. Surhuisterveen, 1705
d.v. Eene Jans en Tyeltje Tyeriks Poppinga, zie onder 7
Zij trouwde te Sneek op 02-01-1734 met :
Wybren Feikes, geb. Sneek, 1700
z.v. Feike Tjeerds en Lutske Durks.

17
Tjipke Eenes, geb. Surhuisterveen, 1710
z.v. Eene Jans en Tyeltje Tyeriks Poppinga, zie onder 7
Hij trouwde te Surhuisterveen op 04-02-1742 met :
Marijke Steenwijk, geb. Surhuisterveen, 15-11-1716
                               gedoopt op 15-11-1716
d.v. Ds. Petrus Steenwijk en Barber Haarsma
Kinderen :
1. Eene Tjipkes, geb. Surhuisterveen, 01-03-1743                   (19)
2. Barber Tjipkes, geb. Surhuisterveen, 1749                          (20)
3. Tjerk Tjipkes, Surhuisterveen, 1757/1758                            (21)
 
Het gezin Tjipke Eenes telde behalve de hieromschreven
kinderen nog meerdere kinderen, doch deze zijn niet met
name bekend.
In 1749 telde het gezin namelijk 3 kinderen boven de
twaalf jaar en twee kinderen beneden de twaalf jaar.

Tjipke Eenes overleed te Surhuisterveen omstreeks 1767.
Marijke Steenwijk overleed te Surhuisterveen op 07-02-1782.


                                                6e generatie

18
EeneTjerks, geb.Gerkesklooster, 1705
z.v. Tjerk Eenes en Ydje Wybes, zie onder 14
Hij trouwde te Gerkesklooster op 14-12-1732 met :
Barber Arentsz, geb. 1710
Kinderen :
1. Tjerk Eenes, geb. Gerkesklooster, 02-09-1735                    (22)
2. Maayke Eenes, geb. Gerkesklooster, 02-09-1735                (23)
3. Itje Eenes, geb. Gerkesklooster, 23-03-1738                       (24)
4. Fokke Eenes, geb. Gerkesklooster, 18-11-1740                  (25)
5. Janke Eenes, geb. Gerkesklooster, 12-07-1743                   (26)
6. Arent Eenes, geb. Gerkesklooster, 03-04-1744                    (27)
7. Geeltje Eenes, geb. Gerkesklooster, 17-01-1746                  (28)

Eene Tjerks overleed te Gerkesklooster op 05-01-1747.

19
Eene Tjipkes, geb. Surhuisterveen, 01-03-1743
z.v. Tjipke Eenes en Marijke Steenwijk, zie onder 17
Hij trouwde te Surhuisterveen met :
Aaltje Sapes van Teeken, geb. Surhuisterveen, 1746
d.v. Sape Taekes van Teeken en Trijntje Teedes
Kinderen :
1. Sape Eenes Tjipkes, geb. Surhuisterveen, 1765                   (29)
2. Tjipke Eenes, geb. Surhuisterveen, 11-01-1770                    (30)

Het gezin kwam omstreeks 1780 van Surhuisterveen naar Nietap (gem. Roden) en
betrok daar de woning staande op de hoek van de huidige J.P.Santeeweg - Natuur-
schoonweg, thans genummerd J.P.Santeeweg 27.

Aldaar werden nog twee kinderen geboren :

3. Tjerk Eenes, geb. Nietap, 31-03-1782                                  (31)
4. Tjerk Eenes, geb. Nietap, 17-10-1784                                  (32)

Aaltje Sapes overleed te Nietap op 16-04-1810, bijna 66 jr oud.

Hierna verhuisde het gezin naar Roden.
Eene Tjipkes overleed te Roden op 02-08-1813, 70 jr, 8 mnd en 20 dgn oud.

20
Barber Tjipkes, geb.Surhuisterveen, 1749
d.v. Tjipke Eenes en Marijke Steenwijk, zie onder 17
Verdere gegevens zijn niet bekend

21
Tjerk Tjipkes Steenwijk, geb.Surhuisterveen, 1756/1757
z.v. Tjipke Eenes en Marijke Steenwijk, zie onder 17
Hij trouwde te Leeuwarden op 20-03-1785 met :
Ymkje Symonds, geb. 1760
Kinderen :
1. Johannes Tjerks, geb. Surhuisterveen, 1787                         (33)
2. Claaske Tjerks, geb. Leeuwarden, 20-09-1793                      (34)
3. Marijke Tjerks, Leeuwarden, 19-02-1798                              (35)
4. Trijntje Tjerks, geb. Leeuwarden, 24-10-1800                        (36)
5. Tjepke Tjerks, geb. Leeuwarden, 1803                                 (37)

Tjerk Tjipkes overleed te Leeuwarden op 11-10-1826


                                                7e generatie


De personen achter de nrs. 22  tot en met  28 zijn alle kinderen van
Eene Tjerks en Barber Arentsz, zie onder 18.
Van hen zijn geen verdere gegevens bekend.

22
Tjerk Eenes, geb. Gerkesklooster, 02-09-1735
z.v. Eene Tjerks en Barber Arentsz, zie onder 18

23
Maayke Eenes, geb. Gerkesklooster, 02-09-1735
d.v. Eene Tjerks en Barber Arentsz, zie onder 18

24
Itje Eenes, geb. Gerkesklooster, 23-03-1738
d.v. Eene Tjerks en Barber Arentsz, zie onder 18

25
Fokke Eenes, geb. Gerkesklooster, 18-11-1740
z.v. Eene Tjerks en Barber Arentsz, zie onder 18

26
Janke Eenes, geb. Gerkesklooster, 12-07-1743
d.v. Eene Tjerks en Barber Arentsz, zie onder 18

27
Arent Eenes, geb. Gerkesklooster, 03-04-1744
z.v. Eene Tjerks en Barber Arentsz, zie onder 18

28
Geeltje Eenes, geb. Gerkesklooster, 17-01-1746
d.v. Eene Tjerks en Barber Arentsz, zie onder 18

29
Sape Eenes Tjipkes, geb. Surhuisterveen, 1765
z.v. Eene Tjipkes en Aaltje Sapes, zie onder 19
Hij trouwde omstreeks 1790 vermoedelijk te Leeuwarden met :
Hinke Oosterhout, 1770
Zij hadden geen kinderen.

Sape Eenes Tjipkes overleed 04-03-1828 in het St. Anthonius
Gasthuis te Leeuwarden op 63-jarige leeftijd.
Hij was toen reeds weduwnaar.
Arjen Cornelis Zijlstra (zie onder 34) was zijn executeur testamentair.

30
Tjipke Eenes, geb. Surhuisterveen, 11-01-1770
z.v. Eene Tjipkes en Aaltje Sapes, zie onder 19
Hij trouwde te Roden op 21-05-1797 met :
Annechien Klaas Krijthe, geb. Roden, 26-11-1769
d.v. Klaas Krijthe en Annechien Roelofs Willems
Kinderen :
1. Aaltien Tjipkes, geb. Roden, 24-11-1797                               (38)
2. Geesjen Tjipkes, geb. Roden, 22-08-1800                             (39)
3. Annechien Tjipkes, geb. Roden, 22-09-1802                          (40)
4. Klaas Tjipkes Krijthe, geb. Roden, 24-01-1808                       (41)
 
Tjipke Eenes en zijn kinderen namen in 1812 de naam Scheepstra aan.

Tjipke Eenes Scheepstra overleed te Roden op 20-11-1852.
Annechien Klaas Krijthe overleed te Roden op 11-05-1847.

31
Tjerk Eenes, geb. Nietap, 31-03-1782
z.v. Eene Tjipkes en Aaltje Sapes, zie onder 19
Kort na de geboorte overleden.

32
Tjerk Eenes, geb. Nietap, 17-10-1784
z.v. Eene Tjipkes en Aaltje Sapes, zie onder 19
Hij trouwde te Roderwolde op 06-05-1810 met :
Hindrikje Hindriks Postema, geb. Langelo, 24-10-1788
d.v. Hindrik Abels Postema en Willemtien Fridsigers
Kinderen :
1. Eene Tjerks, geb. Roderwolde, 25-08-1811                           (42)

Tjerk Eenes en zijn kinderen namen in 1812 de naam Scheepstra aan.

2. Wilhelmina Tjerks Scheepstra, geb. Roderwolde, 18-10-1813  (43)
3. Hindrik Tjerks Scheepstra, geb. Roderwolde, 12-02-1817        (44)
4. Sape Tjerks Scheepstra, geb. Roderwolde, 22-04-1819           (45)
5. Willem Tjerks Scheepstra, geb. Roden, 01-05-1822                (46)
6. Aaltien Tjerks Scheepstra, Roden, 23-12-1825                       (47)
7. Martje Scheepstra, geb. Roden, 12-03-1829                          (48)
8. Marcus Tjerks Scheepstra, geb. Roden, 20-08-1831               (49)

Hindrikje Hindriks Postema overleed te Foxwolde op 09-10-1832.

Tjerk Eenes Scheepstra hertrouwde te Roden op  10- 06-1837 met :
Geertje Kornelis , geb. Fochteloo, 01-05-1784
d.v. Cornelis Alberts en Grietjen Luites.
        Zij was sedert 03-05-1834 weduwe van :
        Alle Albels Belga, geboren te Roderwolde, 29-08-1779,
        z.v. Abel Oetses Belga en Hindrikje Jans,
        zie genealogie Belga.

Tjerk Eenes Scheepstra overleed te Roderwolde op 04-05-1851.
Bij leven was hij schipper van beroep.
Geertje Kornelis overleed te Roderwolde op 11-11-1838.


De personen achter de nrs.  33  tot en met  37
zijn alle kinderen van Tjerk Tjipkes en Ymkje Symonds.
Van hen zijn geen verdere gegevens bekend.

33
Johannes Tjerks, geb. Surhuisterveen, 1787
z.v. Tjerk Tjipkes en Ymkje Symonds, zie onder 21
Hij overl. Leeuwarden, 20-04-1818.

34
Claaske Tjerks, geb. Leeuwarden, 20-09-1793
d.v. Tjerk Tjipkes en Ymkje Symonds, zie onder 21
Zij trouwde te Leeuwarden op 18-03-1812 met :
Arjen Cornelis Zijlstra, geb. Harlingen, 1785
weduwnaar van Antje Dijkstra.

35
Marijke Tjerks, geb. Leeuwarden, 19-02-1798
d.v. Tjerk Tjipkes en Ymkje Symonds, zie onder 21
Overl. te Leeuwarden, 03-08-1824.

36
Trijntje Tjerks, geb. Leeuwarden, 24-10-1800
z.v. Tjerk Tjipkes en Ymkje Symonds, zie onder 21
Verder onbekend.

37
Tjepke Tjerks, geb. Leeuwarden, 1803
z.v. Tjerk Tjipkes en Ymkje Symonds, zie onder 21
Verder onbekend.


                                            8e generatie

38
Aaltien Tjipkes, geb. Roden, 24-11-1797
d.v.Tjipke Eenes en Annechien Klaas Krijthe, zie onder 30
Zij trouwde te Roden op 28-05-1817 met :
Klaas Jans Ananias, geb. Lieveren, 03-10-1787
z.v. Ananias Jans en Jantje Klaassen
Hun dochter :
    Geessien Klaassens Ananias, geb. Roden, 10-01-1835
    trouwde te Roden op 24-11-1858 met :
    Berend Jans Talens, geb. Roden, 22-11-1831
    z.v. Jan Jannes Talens en Jaapkien Berends Zijeveld,
    zie genealogie Talens.

Aaltien Tjipkes overleed te Roden op 22-03-1874.
Klaas Jan Ananias overleed te Roden op 10-09-1863.

39
Geesjen Tjipkes, geb. Roden, 22-08-1800
d.v. Tjipke Eenes en Annechien Klaas Krijthe, zie onder 30
Zij trouwde te Roden op 16-06-1821 met :
Hindrik Derks Eekhof, geb. Zevenhuizen, 14-09-1794
z.v. Derk Hindriks en Japikje Jans.

40
Annechien Tjipkes, geb. Roden, 22-09-1802
d.v. Tjipke Eenes en Annechien Klaas Krijthe, zie onder 30
Zij trouwde te Roden op 05-06-1824 met :
Harm Geerts Noord, geb. Roden, 01-01-1802
z.v. Geerd Jans Noord en Freerkien Harms.
        Hun kleindochter :
        Annechien Noord, geb. Roden, 03-09-1863
        d.v. Geerd Noord en Lammechien Huberts
        trouwde te Roden op 08-05-1886 met :
        Roelf Scheepstra, geb. Foxwolde, 18-05-1864
        z.v. Sabe Tjerks Scheepstra en Vroukien Roelfsema,
        zie onder 77.

Annechien Tjipkes Scheepstra overl. Roden, 13-07-1886.
Harm Geerds Noord overl. Roden, 20-05-1872.

41
Klaas Tjipkes Krijthe, geb. Roden, 24-01-1808
z.v. Tjipke Eenes en Annechien Klaas Krijthe, zie onder 30
Hij trouwde te Roden op 15-06-1830 met :
Bouwkje Harms Croese, geb. Nietap, 05-12-1809
d.v. Harm Lucas Croese en Annigjen Geerts
Kinderen :
1. Annegien Klazens Scheepstra, geb. Roden, 11-01-1832         (50)
2. Tjipke Klazens Scheepstra, geb. Roden, 05-08-1833              (51)
3. Levenloos kind (m), geb. Roden, 20-12-1836                          (52)
4. Harm Klazens Scheepstra, geb. Roden, 04-04-1839               (53)
5. Klaas Klazens Scheepstra, geb. Roden, 24-04-1843              (54)
6. Klaas Klazens Scheepstra, geb. Roden, 25-12-1848              (55)

Klaas Tjipkes Krijthe Scheepstra overleed te Roden op 26-10-1868.
Bouwkje Harms Croese overleed te Roden op 15-05-1874.

42
Eene Tjerks Scheepstra, geb. Roderwolde, 25-08-1811
z.v. Tjerk Eenes en Hindrikje Hindriks Postema, zie onder 32
Hij trouwde te Roden op 01-11-1849 met :
Annechien Pieters Buring, geb. Vries, 26-03-1824
d.v. Pieter Buring en Geertien Boering.
Kinderen :
1. Hinderkien Scheepstra, geb. Roderwolde, 17-02-1851            (56)
2. Geertien Scheepstra, geb. Roderwolde, 15-05-1853               (57)
3. Pieter Eenes Scheepstra, geb. Roderwolde, 17-11-1856        (58)
4. Tjerk Scheepstra, geb. Roderwolde, 23-09-1859                    (59)
5. Martje Scheepstra, geb. Roderwolde, 27-05-1863                  (60)

Eene Tjerks Scheepstra overleed te Roderwolde op 08-06-1886.
Annechien Pieters Buring overleed te Roderwolde op 30-03-1903.

43
Wilhelmina Tjerks Scheepstra, geb. Roderwolde, 18-10-1813
d.v. Tjerk Eenes en Hindrikje Hindriks Postema, zie onder 32
Zij trouwde te Roden op 06-05-1837 met :
Jan Jannes Geersing, geb. Roden, 28-10-1811
z.v. Jannes Geerts Geersing en Stofferdina Jans Smeenge,
zie genealogie Geersing.
Hun zoon :
    Geert Geersing, geb. Roden, 30-07-1849
    trouwde te Roden op 08-05-1875 met :
    Jaapkien Talens, geb. Roderwolde, 02-02-1848
    d.v. Jannes Talens en Hinderkien Koops,
    zie genealogie Talens.
en hun zoon :
    Hindrik Geersing, geb. Roden, 21-10-1853
    trouwde te Roden op 08-05-1883 met :
    Fokkien Wiekema, geb. Roden, 16-11-1860
    d.v. Derk Wekema en Janke Johanna Kalfsbeek,
    zie genealogie W(i)ekema.

Wilhelmina Tjerks Scheepstra overleed te Roden op 02-03-1875.
Jan Jannes Geersing overleed te Roden op 13-09-1886.

44
Hindrik Tjerks Scheepstra, geb. Roderwolde, 12-02-1817
z.v. Tjerk Eenes en Hindrikje Hindriks Postema, zie onder 32
Hij trouwde te Leek op 24-04-1842 met :
Janna DaniŽls Roeters, geb. Leek, 15-02-1817
d.v. DaniŽl Willems Roeters en Hillegien Smit.
Kinderen :
1. Tjerk Hindriks Scheepstra, geb. Roden, 16-09-1842               (61)
2. DaniŽl Hindriks Scheepstra, geb. Roden, 10-03-1844             (62)
3. Hinderkien Hindriks Scheepstra, geb. Roden, 25-12-1845       (63)
4. Willem Hindriks Scheepstra, geb. Roden, 26-01-1848            (64)
5. Hindrik Hindriks Scheepstra, geb. Roden, 04-05-1850            (65)
6. Hillechien Hindriks Scheepstra, geb. Roden, 19-02-1852        (66)
7. Jan Hindriks Scheepstra, geb. Roden, 15-08-1854                 (67)
8. Jan Hindriks Scheepstra, geb. Roden, 13-08-1855                 (68)
9. Hindericus Hindriks Scheepstra, geb. Roden, 17-03-1859       (69)

Hendrik Scheepstra was bij leven winkelier/tapper van beroep.
Hendrik Scheepstra overleed te Roden op 07-02-1880.
Janna DaniŽls Roeters overleed te Roden op 16-11-1876.

45
Sape Tjerks Scheepstra, geb. Roderwolde, 22-04-1819
z.v. Tjerk Eenes en Hindrikje Hindriks Postema, zie onder 32
Na zijn huwelijk komt hij voor als Sabe Tjerks Scheepstra.
Hij trouwde te Roden op 12-05-1849 met :
Vroukien Roelfs Roelfsema, geb. Foxwolde, 17-09-1827
d.v. Roelf Roelf Roelfsema en Grietje Jans Freerks
Kinderen :
1. Hinderkien Scheepstra, geb. Roderwolde, 19-02-1850            (70)
2. Grietje Scheepstra, geb. Foxwolde, 23-12-1852                     (71)
3. Roelfien Scheepstra, geb. Foxwolde, 16-04-1855                   (72)
4. Willemtje Scheepstra, geb. Foxwolde, 22-03-1857                 (73)
5. Willempien Scheepstra, geb. Foxwolde, 25-10-1858              (74)
6. Tjerk Scheepstra, geb. Foxwolde, 03-05-1861                       (75)
7. Aaltien Scheepstra, geb. Foxwolde, 14-10-1862                    (76)
8. Roelf Scheepstra, geb. Foxwolde, 18-05-1864                       (77)
9. Tjerk Scheepstra, geb. Foxwolde, 14-07-1865                       (78)
10.Tjerkien Scheepstra, geb. Foxwolde, 20-08-1867                 (79)
11.Jan Scheepstra, geb. Foxwolde, 15-06-1870                       (80)
12.Eempien Scheepstra, geb. Foxwolde, 10-12-1872               (81)

Sabe Tjerks Scheepstra overleed te Foxwolde op 06-10-1880.
Vroukien Roelfs Roelfsema overleed te Peize op 22-12-1909.

46
Willem Tjerks Scheepstra, geb. Roden, 01-05-1822
z.v. Tjerk Eenes en Hindrikje Hindriks Postema, zie onder 32
Hij trouwde te Roden op 08-05-1852 met :
Grietje Jans Postema, geb. Zevenhuizen, 30-05-1829
d.v. Jan Jans Postema en Renske Abels Cazemier
Kinderen :
1. Hinderkien Scheepstra, geb. Roden, 18-04-1853                   (82)
2. Renske Scheepstra, geb. Roden, 09-10-1854                       (83)
3. Tjerk Scheepstra, geb. Roden, 11-11-1856                           (84)
4. Jan Scheepstra, geb. Roden, 24-11-1858                             (85)
5. Wilhelmina Scheepstra, geb. Roden, 24-10-1860                  (86)
6. Wilhelmina Scheepstra, geb. Roden, 22-01-1862                  (87)
 
Grietje Jans Postema overleed te Roden op 18-12-1864.
Willem Tjerks Scheepstra overleed te Roden op 08-01-1892.

47
Aaltien Tjerks Scheepstra, geb. Roden, 23-12-1825
z.v. Tjerk Eenes en Hindrikje Hindriks Postema, zie onder 32
Zij trouwde te Roden op 21-02-1850 met :
Hendrik Geerts Ipema, geb. Roden, 01-03-1826
z.v. Geert Pieters Ipema en Jantje Pieters Ploeg

Aaltien Tjerks Scheepstra overleed te Roderwolde op 15-01-1906.
Hendrik Geerts Ipema overleed te Roderwolde op 23-09-1906.

48
Martje Tjerks Scheepstra, geb. Roden, 12-03-1829
z.v. Tjerk Eenes en Hindrikje Hindriks Postema, zie onder 32
Verder onbekend.

49
Marcus Tjerks Scheepstra, geb. Roden, 20-08-1831
z.v. Tjerk Eenes en Hindrikje Hindriks Postema, zie onder 32
Ongehuwd overleden te Roderwolde op 13-12-1894.


                                                9e generatie

50
Annegien Klazens Scheepstra, geb. Roden, 11-01-1832
d.v. Klaas Tjipkes Krijthe Scheepstra en Bouwkje
Harms Croese, zie onder 41
Ongehuwd overleden te Roden op 27-05-1847.

51
Tjipke Klazens Scheepstra, geb. Roden, 05-08-1833
z.v. Klaas Tjipkes Krijthe Scheepstra en Bouwkje
Harms Croese, zie onder 41
Hij trouwde te Roden op 08-11-1873 met :
Hillechien Brink, geb. Steenbergen, 30-11-1835
d.v. Jan Berends Brink en Marchien Willems Stoffers,
zie genealogie Brink.
Zij kregen geen kinderen.

Tjipke Klazens Scheepstra overleed te Alteveer op 10-02-1902.

Hillechien Brink hertrouwde te Roden op 22-10-1903 met :
Klaas Scheepstra, geb. Roden, 25-12-1848
een jongere broer van Hillechiens eerste man, zie nr. 55.
Zie genealogie Brink.

52
Levenloos kind (m), geb. Roden, 20-12-1836
z.v. Klaas Tjipkes Krijthe Scheepstra en Bouwkje
Harms Croese, zie onder 41

53
Harm Klazens Scheepstra, geb. Roden, 04-04-1839
z.v. Klaas Tjipkes Krijthe Scheepstra en Bouwkje
Harms Croese, zie onder 41
Hij trouwde te Norg op 15-05-1865 met :
Aaltien Kruims, geb. Vries, 20-04-1835
d.v. Willem Kruims en Hinderkien Ploeg
Kinderen :
1. Hinderkien Scheepstra, geb. Peest, 03-08-1865                    (88)
2. Klaas Scheepstra, geb. Roden, 13-06-1867                          (89)
3. Bouchien Scheepstra, geb. Roden, 13-01-1872                     (90)
4. Tjipke Scheepstra, geb. Alteveer, 24-10-1883                        (91)

Harm Klazens Scheepstra overleed te Alteveer op 04-06-1910.
Aaltien Kruims overleed te Alteveer op 25-07-1908.

54
Klaas Klazens Scheepstra, geb. Roden, 24-04-1843
z.v. Klaas Tjipkes Krijthe Scheepstra en Bouwkje
Harms Croese, zie onder 41
Overleden te Roden op 20-10-1846.

55
Klaas Klazens Scheepstra, geb. Roden, 25-12-1848
z.v. Klaas Tjipkes Krijthe Scheepstra en Bouwkje
Harms Croese, zie onder 41
Hij trouwde te Roden op 22-10-1903 met :
Hillechien Brink, geb. Steenbergen, 30-11-1835
d.v. Jan Berends Brink en Marchien Willems Stoffers,
zie genealogie Brink en sedert 10-02-1902 weduwe van
Tjipke Klazens Scheepstra, de oudere broer van Klaas
Scheepstra, zie onder nr. 51
Kinderen :
1. Harm Scheepstra, geb. Roden, 11-03-1910                           (92)

Klaas Scheepstra overleed te Alteveer op 25-10-1915.
Hillechien Brink overleed te Steenbergen op 27-03-1920.

56
Hinderkien Eenes Scheepstra, geb. Roderwolde, 17-02-1851
d.v. Eene Tjerks en Annechien Pieters Buring, zie onder 42
Zij trouwde te Roden op 19-08-1872 met :
Hindrik Douwes, geb. Leut.wolde, 03-09-1849
z.v. Berend Hindriks Douwes en Anna Jans Venekamp.
Hun dochter :
    Annechien Douwes, geb. Roden, 22-07-1875
    trouwde te Roden op 01-06-1898 met :
    Egbert Talens, geb. Roden, 01-03-1870
    z.v. Jan Talens en Geessien Boer,

    zie genealogie Talens.

en hun zoon :
    Eene Douwes, geb. Peize, 05-06-1882
    trouwde te Roden op 19-06-1909 met :
    Derkien Belga, geb. Roderwolde, 17-10-1886
    d.v. Jan Geerts Belga en Janna Koops,
    zie genealogie Belga.

Hinderkien Scheepstra overleed te Roderwolde op 28-05-1935.
Hindrik Douwes overleed te Een op 06-08-1885.

57
Geertien Eenes Scheepstra, geb. Roderwolde, 15-05-1853
d.v. Eene Tjerks en Annechien Pieters Buring, zie onder 42
Zij trouwde te Roden op 15-11-1879 met :
Jacob Boer, geb. Roderwolde, 21-03-1849
z.v. Egbert Koenes Boer en Jantien Jacobs Karssens,
zie genealogie Boer.
Hun dochter :
    Jantien Boer, geb. Roderwolde, 27-06-1884
   
trouwde te Roden op 14-09-1912 met :
    Garmt Visser, geb. Noordwijk, 05-04-1886
    z.v. Harmannus Visser en Foktje Helder,
    z
ie genealogie Visser.

Geertien Scheepstra overleed te Roderwolde op 13-01-1930.
Jacob Boer overleed te Roderwolde op 06-09-1936.

58
Pieter Eenes Scheepstra, geb. Roderwolde, 17-11-1856
z.v. Eene Tjerks en Annechien Pieters Buring, zie onder 42
Overleden te Roderwolde op 10-05-1876.

59
Tjerk Eenes Scheepstra, geb. Roderwolde, 23-09-1859
z.v. Eene Tjerks en Annechien Pieters Buring, zie onder 42
Hij trouwde te Roden op 03-06-1893 met :
Annechien van der Heide, geb. Roderwolde, 07-03-1867
d.v. Jan Sipkes van der Heide en Zwaantje Jans Alders
Kinderen :
1. Eene Scheepstra, geb. Roderwolde, 06-09-1894                    (93)
2. Jan Scheepstra, geb. Roderwolde, 24-04-1899                      (94)
3. Pieter Scheepstra, geb. Roderwolde, 18-01-1903                   (95)
4. Sipke Scheepstra, geb. Roderwolde, 18-01-1903                   (96)
5. Pieter Scheepstra, geb. Roderwolde, 11-07-1904                   (97)

Annechien van der Heide overleed te Roderwolde 10-01-1948.
Tjerk Scheepstra overleed te Roderwolde 14-07-1928.

60
Martje Eenes Scheepstra, geb. Roderwolde, 27-05-1863
d.v. Eene Tjerks en Annechien Pieters Buring, zie onder 42
Zij trouwde te Roden op 11-05-1889 met :
Jan Noord, geb. Roderwolde, 28-04-1865
z.v. Hendrik Noord en Jantien Doedens,
zie genealogie Doedens.

Martje Scheepstra overleed te Sandebuur op 27-03-1917.
Jan Noord overleed  te Sandebuur op 10-09-1935.

61
Tjerk Hindriks Scheepstra,
 geb. Roden, 16-09-1842
z.v. Hindrik Tjerks Scheepstra en Janna DaniŽls Roeters, zie onder 44
Hij trouwde te Roden op 16-02-1865 met :
Geertruida Berends, geb. Roden, 19-03-1837
d.v. Gerrit Jan Hindriks Berends en Grietje Jans Datema
Kinderen :
1. Hindrik Scheepstra, geb. Roden, 04-04-1865                         (98)
2. Hindrik Scheepstra, geb. Roden, 28-03-1866                         (99)
3. Levenloos kind (m), geb. Roden, 01-05-1868                          (100)
4. Gerrit Scheepstra, geb. Roden, 28-03-1869                           (101)
5. Gerrit Scheepstra, geb. Roden, 04-03-1870                           (102)
6. Levenloos kind (m), geb. Roden, 24-01-1871                          (103)
7. Levenloos kind (m), geb. Roden, 16-02-1872                          (104)
8. Levenloos kind (v), geb. Roden, 17-02-1873                           (105)
9. Levenloos kind (v), geb. Roden, 24-01-1874                           (106)
10.Levenloos kind (m), geb. Roden, 10-01-1876                         (107)
11.Grietje Scheepstra, geb. Roden, 24-01-1877                         (108)

Tjerk Hindriks Scheepstra overleed te Roden op 25-07-1903.
Geertruida Berends overleed te Roden op 08-12-1911.

62
DaniŽl Hindriks Scheepstra, geb. Roden, 10-03-1844
z.v. Hindrik Tjerks Scheepstra en Janna DaniŽls Roeters, zie onder 44
Hij trouwde te Roden op 08-12-1866 met :
Jeichien Alberts Thie, geb. Roden, 22-02-1845
d.v. Albert Jans Thie en Elsien Harms Smeenge
Kinderen :
1. Hendrik Scheepstra, geb. Roden, 04-02-1867                        (109)
2. Albert Scheepstra, geb. Roden, 11-12-1868                           (110)
3. Jan Scheepstra, geb. Roden, 06-12-1870                              (111)
4. Elsien Scheepstra, geb. Roden, 31-03-1873                          (112)
5. Janna Scheepstra, geb. Roden, 25-01-1875                           (113)
6. Harm Scheepstra, geb. Roden, 31-03-1877                           (114)
7. Hillechien Scheepstra, geb. Roden, 07-03-1879                     (115)
8. Jan Ties Scheepstra, geb. Roden, 28-03-1881                       (116)
9. Geertruida Scheepstra, geb. Roden, 18-11-1882                    (117)
10.Geertruida Scheepstra, geb. Roden, 05-06-1884                   (118)
11.Jan Ties Scheepstra, geb. Roden, 06-01-1887                      (119)

DaniŽl Hindriks Scheepstra overleed te Roden op 15-03-1887.
Hij was inlands kramer van beroep.

Jeichien Alberts Thie hertrouwde te Roden op 30-04-1892 met :
Herman Nicolaas Onnekes, geb. Termunterzijl, 31-07-1850
z.v. Luitje Harmannus Onnekes en Elisabeth Timmer.

Jeichien Alberts Thie overleed te Roden op 04-05-1904.
Herman Nicolaas Onnekes overleed te Groningen op 26-08-1908.
(Hij verdronk in een sloot bij het Hoendiep).

63
Hinderkien Hindriks Scheepstra, geb. Roden, 25-12-1845
d.v. Hindrik Tjerks Scheepstra en Janna DaniŽls Roeters, zie onder 44
Zij trouwde te Roden op 07-06-1866 met :
Egbert Pieters Vogelzang, geb. Roden, 25-04-1836,
z.v. Pieter Jans Vogelzang en Aaltien Geerts Boer
zie ook genealogie Ottens, onder 1-1.
        en een broer van :
        Jan Pieters Vogelzang, geb. Roden, 09-08-1819
        d.d. 09-05-1846 te Roden getrouwd met :
        Aaltien Roelfs Ipema, geb. Roderwolde, 01-10-1821
        d.v. Roelf Pieters Ipema en Grietien Barelds,
        zie genealogie Doedens.
Kinderen
1. Janna Vogelzang, Roden, 09-07-1866
2. Aaltien Vogelzang, Roden, 12-09-1869
3. Hinderkien Vogelzang, Peize, 05-02-1872
4. Jantien Vogelzang, Peize, 01-02-1875
5. Hindrik Vogelzang, Peize, 19-06-1878
    Hij trouwde met
    Egberdina Been.

Het gezin kwam 26-02-1880 vanuit Peize naar Lieveren.

Egbert Pieters Vogelzang overleed te Lieveren op 25-04-1880.

Hinderkien Scheepstra hertrouwde te Roden op 26-08-1881 met :
Jan Koops, geb. Foxwolde, 18-05-1844
z.v. Bote Koops en Grietje Jans Datema
        en een broer van :
        Janna Koops, geb. 01-07-1849, getrouwd met :
        Jan Geerts Belga, geb. 01-02-1841,
        zie genealogie Belga.

Jan Koops overleed te Roden op 22-12-1894.

Hinderkien Scheepstra hertrouwde te Peize op 24-06-1897 met :
Jan Timmer, geb. Peize, 19-02-1847
z.v. Geert Timmer en Ameltien Ebbinge
        en weduwnaar van :
        Jantien Talens, geb. Peize, 26-11-1852
        d.v. Jan Jans Talens en Annechien Wever,
        zie genealogie Talens
        en eerder van :
        Grietien Schrantee, geb. Roden, 10-09-1847
        d.v. Theodorus Schrantee enCornelisjen Brink,
        zie genealogie Brink.

Hinderkien Scheepstra overleed te Yde op 05-02-1930.
Jan Timmer overleed te Peize op 14-04-1937.

64
Willem Hindriks Scheepstra, geb. Roden, 26-01-1848
z.v. Hindrik Tjerks Scheepstra en Janna DaniŽls Roeters, zie onder 44
Hij trouwde te Roden op 10-08-1872 met :
Willempien Ananias, geb. Lieveren, 19-01-1847
d.v. Jan Ananias en Alina Harms Riemers
Kinderen :
1. Hendrik Scheepstra, geb. Roden, 01-12-1872                        (120)
2. Jan Scheepstra, geb. Lieveren, 19-01-1874                            (121)
3. Lina Scheepstra, geb. Roden, 14-03-1876                             (122)
4. Jan Scheepstra, geb. Roden, 27-07-1877                              (123)
5. Jan Scheepstra, geb. Roden, 09-02-1880                              (124)
6. Jan Scheepstra, geb. Roden, 23-03-1882                              (125)
7. Tjerk Scheepstra, geb. Roden, 08-08-1884                            (126)
8. Janna Scheepstra, geb. Roden, 24-08-1887                           (127)
9. Willem Scheepstra, geb. Roden, 31-07-1888                          (128)
10.Hinderikus Scheepstra, geb. Roden, 01-04-1890                   (129)

Willem Scheepstra was winkelier van beroep.

Willem Scheepstra overleed te Roden op 26-08-1905.
Willempien Ananias overleed te Roden op 28-10-1918.

65
Hindrik Hindriks Scheepstra, geb. Roden, 04-05-1850
z.v. Hindrik Tjerks Scheepstra en Janna DaniŽls Roeters, zie onder 44
Hij trouwde te Roden op 02-05-1874 met :
Wemeltien Ananias Ananias, geb. Roden, 26-09-1844
d.v. Ananias Willems Ananias en Aleida Willems Koning
Kinderen :
1. Hendrik Scheepstra, geb. Donderen, 20-11-1874                    (130)
2. Aaltje Scheepstra, geb. Donderen, 18-05-1876                       (131)
3. Ananias Scheepstra, geb. Donderen, 27-10-1877                   (132)
4. Jan Scheepstra, geb. Donderen, 17-09-1879                          (133)

Wemeltien Ananias overleed te Vries op 04-03-1880.

Hindrik Hindriks Scheepstra hertr. te Vries op 26-05-1883 met :
Aaltje Hotses, geb. Noordlaren, 07-01-1855
d.v. Jan Hotses en Jantje Brinks
Kinderen :
5. Jannes Scheepstra, geb. Donderen, 11-05-1884                     (134)
6. Jantje Scheepstra, geb. Donderen, 06-08-1886                       (135)
7. Janna Scheepstra, geb. Donderen, 03-12-1888                       (136)
8. Tjerk Scheepstra, geb. Donderen, 09-05-1891                        (137)
9. Willem Scheepstra, geb. Donderen, 10-01-1894                     (138)

Hindrik Scheepstra overleed te Vries op 07-02-1908.
Aaltje Hotses overleed te Donderen op 13-11-1921.

66
Hillechien Hindriks Scheepstra, geb. Roden, 19-02-1852
d.v. Hindrik Tjerks Scheepstra en Janna DaniŽls Roeters, zie onder 44
Zij trouwde te Roden op 03-12-1873 met :
Gerrit Egberts, geb. Norg, 03-03-1849
z.v. Egbert Hindriks Egberts en Jantien Middendorp.

67
Jan Hindriks Scheepstra, geb. Roden, 15-08-1854
z.v. Hindrik Tjerks Scheepstra en Janna DaniŽls Roeters, zie onder 44
Overleden te Roden op 20-08-1854.

68
Jan Hindriks Scheepstra, geb. Roden, 13-08-1855
z.v. Hindrik Tjerks Scheepstra en Janna DaniŽls Roeters, zie onder 44
Hij trouwde op 13-08-1885 te Delft met :
Johanna Wilhelmina Das, geb. Delft, 02-02-1853
d.v. Willem Jacobus Das en Johanna Wilhelmina Stoel
Kinderen :
1. Hendrik Willem Jan Scheepstra, geb. Delft, 17-08-1887          (139)

Jan Hindriks Scheepstra overleed te Kollum op 02-03-1943.
Johanna Wilhelmina Das overleed ook te Kollum.

69
Hindericus Hindriks Scheepstra, geb. Roden, 17-03-1859
z.v. Hindrik Tjerks Scheepstra en Janna DaniŽls Roeters, zie onder 44
Hij trouwde te Smallingerland op 29-03-1883 met :
Willemina Klaassiena Houwen, geb. Ruinen, 28-05-1857
d.v. Sypko Houwen en Trientje Mantinga
Kinderen :
1. Trijntje Jantina Anette Scheepstra, geb. Dokkum, 27-01-1884  (140)
2. Sijpko Hendrik Scheepstra, geb. Dokkum, 08-02-1887            (141)
3. Sijpko Hendrik Scheepstra, geb. Dokkum, 11-07-1889            (142)

Hindericus Scheepstra overleed te Groningen op 08-05-1913.
Willemina Klaassiena Houwen overleed te Groningen op 16-08-1942.
 
Hindericus Scheepstra, onderwijzer en later leraar Nederlands en Opvoedkunde aan
de Rijkskweekschool te Groningen, de Haagse pedagoog Jan Ligthart en de onderwijzer,
schrijver Wiebe Walstra, schreven de leesboekjes bij het toen uitgebrachte leesplankje
"aap, noot, mies". De plaatjes waren van Cornelis Jetses.
Hindericus Scheepstra schreef de deeltjes 5 tot en met 8 van de boekjes "De Wereld in",
de vierdelige serie "Dicht bij huis" uit 1903, de overbekende boekjes "Nog bij moeder"
van Ot en Sien uit 1905, gevolgd door "Pim en Mien" uit 1906 en de in 1911 verschenen
vierdelige serie "Buurkinderen", waarvan de inhoud zich in Roden afspeelde.

70
Hinderkien Scheepstra, geb. Roderwolde, 19-02-1850
d.v. Sabe Tjerks Scheepstra en Vroukien Roelfs Roelfsema, zie onder 45
Zij trouwde te Peize op 05-05-1880 met :
Harm Timmer, geb. Peize, 10-07-1856
z.v. Klaas Timmer en Roelfje van der Kaap
Hun zoon :
    Klaas Timmer, geb. Peize, 03-08-1892
    trouwde te Roden op 05-02-1921 met :
    Eeffien Roede, geb. Roden, 29-12-1893
    d.v. Abraham Roede en Antien Berends Brink,
    zie genealogie Brink.

Harm Timmer overleed te Peize op 12-03-1934.
Hinderkien Scheepstra overleed te Peize op 16-10-1924.

71
Grietje Scheepstra, geb. Foxwolde, 23-12-1852
d.v. Sabe Tjerks Scheepstra en Vroukien Roelfs Roelfsema, zie onder 45
Kinderen :
    Froukien Scheepstra, geb. Foxwolde, 12-02-1878
    Zij kreeg bij huwelijk van haar moeder op
    19-10-1878 met Teunis Tolner de naam : Tolner.
        N.B.
        FroukienTolner trouwde te Roden op 31-07-1896 met :
        Hendrik Busscher, geb. Leutingewolde, 03-10-1866
        z.v. Harm Jannes Busscher en Annechien Louwes Klaassens
        Hun zoon :
            Sabe Busscher, geb. Roderwolde, 06-05-1915
            trouwde te Roden op 13-05-1939 met :
            Jansje Vijfschagt, geb. Vries, 18-04-1919
        en hun kleindochter :
            Margien Busscher, geb. Roderwolde, 26-01-1939
            (d.v. Sabe Busscher en Jansje Vijfschagt)
            trouwde te Roden op 09-08-1968 met :
            Tjerk Eene Scheepstra, geb. Roderwolde, 08-10-1938
            z.v. Pieter Scheepstra en Geertje Rozema, zie
            onder nr. 187.

Grietje Scheepstra trouwde te Roden op 19-10-1878 met :
Teunis Tolner, geb. Peize, 27-01-1855
z.v. Bareld Tolner en Cornelia Hommes

Grietje Scheepstra overleed te Roderwolde op 18-05-1934.
Teunis Tolner overleed te Norg op 02-03-1942.

72
Roelfien Scheepstra, geb. Foxwolde, 16-04-1855
d.v. Sabe Tjerks Scheepstra en Vroukien Roelfs Roelfsema, zie onder 45
Kinderen :
    Sabe Scheepstra, geb. Foxwolde, 12-10-1883
    Hij kreeg bij huwelijk van zijn moeder op 15-11-1884
    met Jan Holman de naam : Holman
    Sabe trouwde te Roden op 13-05-1916 met :
    Grietje Borgers, geb. Leutingewolde, 26-05-1890
    d.v. Geert Borgers en Dina Geersing,
    zie genealogie Geersing.

Roelfien Scheepstra trouwde te Roden op 15-11-1884 met :
Jan Holman, geb. Peize, 23-02-1858
z.v. Pieter Holman en Trientien Kregel.

Jan Holman overleed te Roderwolde op 23-11-1935.
Roelfien Scheepstra overleed te Roderwolde op 12-10-1945.

73
Willemtje Scheepstra, geb. Foxwolde, 22-03-1857
d.v. Sabe Tjerks Scheepstra en Vroukien Roelfs Roelfsema, zie onder 45
Overleden te Foxwolde op 02-10-1857.

74
Willempien Scheepstra, geb. Foxwolde, 25-10-1858
d.v. Sabe Tjerks Scheepstra en Vroukien Roelfs Roelfsema, zie onder 45
Overleden te Foxwolde op 26-01-1859.

75
Tjerk Scheepstra, geb. Foxwolde, 03-05-1861
z.v. Sabe Tjerks Scheepstra en Vroukien Roelfs Roelfsema, zie onder 45
Overleden te Foxwolde op 27-05-1862.

76
Aaltien Scheepstra, geb. Foxwolde, 14-10-1862
d.v. Sabe Tjerks Scheepstra en Vroukien Roelfs Roelfsema, zie onder 45
Zij trouwde te Roden op 05-05-1888 met :
Harmannes Bakker, geb. Peize, 05-07-1863
z.v. Hindrik Harmannes Bakker en Geertien Koops

Aaltien Scheepstra overleed te Foxwolde op 11-06-1902.

Harmannes Bakker hertrouwde te Peize op 06-05-1905 met :
Catharina Eitens, geb. Peize, 21-01-1870
d.v. Albert Eitens en Hillegien Talens.

Harmannes Bakker overleed te Roderwolde op 19-01-1941.
Catharina Eitens overleed te Roderwolde op 27-10-1945.

77
Roelf Scheepstra, geb. Foxwolde, 18-05-1864
z.v. Sabe Tjerks Scheepstra en Vroukien Roelfs Roelfsema, zie onder 45
Hij trouwde te Roden op 08-05-1886 met :
Annechien Noord, geb. Roden, 03-09-1863
d.v. Geerd Noord en Lammechien Huberts
     Annechien Noord is een kleindochter van :
        Harm Geerts Noord , geb. Roden, 01-01-1802
        z.v. Geerd Jans Noord en Freerkien Harms
        d.d. 05-06-1824 te Roden getrouwd met :
        Annechien Tjipkes Scheepstra, geb. Roden, 22-09-1802
        d.v. Tjipke Eenes en Annechien Klaas Krijthe,
        zie onder nr. 40.
Kinderen :
1. Froukien Scheepstra, geb. Foxwolde, 29-09-1886                   (143)
2. Froukien Scheepstra, geb. Foxwolde, 04-09-1887                   (144)          
3. Froukien Scheepstra, geb. Foxwolde, 30-04-1889                   (145)
4. Lammechien Scheepstra, geb. Foxwolde, 29-04-1892             (146)
5. Eempien Scheepstra, geb. Foxwolde, 27-05-1895                   (147)
6. Sabe Scheepstra, geb. Peize, 30-10-1898                             (148)
7. Roelf Scheepstra, geb. Peize, 06-10-1903                              (149)
8. Roelfien Scheepstra, geb. Peize, 12-04-1906                          (149 A)

Annechien Noord overleed te Groningen op 16-08-1923.
Roelf Scheepstra overleed te Peize op 22-09-1938.

78
Tjerk Scheepstra, geb. Foxwolde, 14-07-1865
z.v. Sabe Tjerks Scheepstra en Vroukien Roelfs Roelfsema, zie onder 45
Overleden te Foxwolde  03-09-1865.

79
Tjerkien Scheepstra, geb. Foxwolde, 20-08-1867
d.v. Sabe Tjerks Scheepstra en Vroukien Roelfs Roelfsema, zie onder 45
Kinderen :
    Grietje Scheepstra, geb. Foxwolde, 14-11-1886
    Zij kreeg bij huwelijk van haar moeder op 14-05-1887
    met Jan Geersing de naam : Grietje Geersing,
    zie genealogie Geersing.
    Zij trouwde te Peize op 20-04-1907 met :
    Jan Eilders, geb. Peize, 26-09-1885
    z.v. Jan Eilders en Johanna Gleisteen
        en een broer van :
        Lambertha Eilders
        getrouwd met:
        Tjipke Scheepstra, zie onder nr. 91

Tjerkien Scheepstra trouwde te Peize op 14-05-1887 met :
Jan Geersing, geb. Peize, 30-01-1866
z.v. Roelof Geersing en Grietje Koops,
zie genealogie Geersing.
    Hun zoon :
    Roelf Geersing, geb. Peize, 05-11-1895
    Hij trouwde te Peize op 07-01-1921 met :
    Johanna Hagenauw, geb. Peize, 17-07-1897
    d.v. Berend Hagenauw en Hillechien Eilders,
    zie genealogie Hagen(o)auw.

Jan Geersing overleed te Peize op 15-03-1951.
Tjerkien Scheepstra overleed te Peize op 10-05-1955.

80
Jan Scheepstra, geb. Foxwolde, 15-06-1870
z.v. Sabe Tjerks Scheepstra en Vroukien Roelfs Roelfsema, zie onder 45
Overleden te Foxwolde op 16-09-1870.

81
Eempien Scheepstra, geb. Foxwolde, 10-12-1872
d.v. Sabe Tjerks Scheepstra en Vroukien Roelfs Roelfsema, zie onder 45
Zij trouwde te Peize op 26-04-1894 met :
Jan Koops, geb. Peize, 31-01-1870
z.v. Engbert Koops en Lammegien Wekema,
zie genealogie W(i)ekema.

Jan Koops overleed te Peize op 03-03-1948.
Eempien Scheepstra overleed te Peize op 28-03-1958.

82
Hinderkien Scheepstra, geb. Roden, 18-04-1853
d.v. Willem Tjerks Scheepstra en Grietje Jans Postema, zie onder 46
Zij trouwde met te Roden op 05-05-1877 met :
Marten de Vries, geb. Roden, 19-09-1849
z.v. Geert Geerts de Vries en Eltje Hindriks Rozema
        en een broer van Hindrik de Vries getrouwd met :
        Wilhelmina Scheepstra, zie onder nr. 87.
                Hun zoon :
                Geert de Vries, geb. Roden, 15-05-1890
                trouwde te Peize op 27-12-1913 met :
                Everdina Talens, geb. Peize, 11-05-1887
                d.v. Hinderikus Talens en Roelofje Sinninge,
                zie genealogie Talens.

Hinderkien overleed te Roden op 10-04-1915.
Marten de Vries overleed te Roden op 28-07-1922.

83
Renske Scheepstra, geb. Roden, 09-10-1854
d.v. Willem Tjerks Scheepstra en Grietje JansPostema, zie onder 46
Zij trouwde te Roden op 03-05-1879 met :
Hinderikus Cazemier, geb. Roden, 27-02-1854
z.v. Roelf Abels Cazemier en Hinderkien Harms Riemers

Renske Scheepstra overleed te Roden op 27-11-1911.
Hinderikus Cazemier overleed te Groningen op 23-07-1950.

84
Tjerk Scheepstra, geb. Roden, 11-11-1856
d.v. Willem Tjerks Scheepstra en Grietje Jans Postema, zie onder 46
Hij trouwde te Norg op 13-05-1887 met :
Grietje Kregel, geb. Norg, 08-12-1862
d.v. Willem Kregel en Aaltje Kuipers
Kinderen :
1. Grietje Scheepstra, geb. Lieveren, 27-12-1887                        (150)
2. Aaltje Scheepstra, geb. Lieveren, 27-10-1889                         (151)
3. Hinderkien Scheepstra, geb. Lieveren, 18-08-1892                  (152)
4. Wilhelmina Scheepstra, geb. Lieveren, 09-11-1894                  (153)
5. Willem Scheepstra, geb. Lieveren, 03-02-1897                        (154)
6. Levenloos kind (v), geb. Lieveren, 11-03-1899                          (155)
7. Renske Scheepstra, geb. Lieveren, 07-04-1900                       (156)
8. Geertje Scheepstra, geb. Lieveren, 08-01-1903                       (157)
9. Jantina Scheepstra, geb. Lieveren, 01-03-1905                        (158)
10.Hendrik Scheepstra, geb. Lieveren, 21-09-1907                      (159)

Grietje Kregel overleed te Peize op 18-09-1948.
Tjerk Scheepstra overleed te Lieveren op 15-02-1932.

85
Jan Scheepstra, geb. Roden, 24-11-1858
z.v. Willem Tjerks Scheepstra en Grietje Jans Postema, zie onder 46
Hij trouwde te Norg op 16-05-1884 met :
Grietje Visser, geb. Vries, 03-05-1862
d.v. Jan Visser en Grietje Vedder
Kinderen :
1. Grietje Scheepstra, geb. Langelo, 01-08-1885                         (160)
2. Janna Scheepstra, Roden, 17-05-1888                                   (161)
3. Willemina Scheepstra, geb. Roden, 27-05-1889                      (162)
4. Marchien Scheepstra, geb. Roden, 24-11-1890                       (163)
5. Hinderkien Scheepstra, geb. Roden, 28-02-1893                     (164)
6. Hinderkien Scheepstra, geb. Foxwolde, 27-02-1894                 (165)
7. Willem Scheepstra, geb. Roden, 06-10-1895                           (166)
8. Jan Scheepstra, geb. Roden, 21-10-1897                                (167)
9. Renske Scheepstra, geb. Roden, 31-05-1900                          (168)
10.Niklaas Scheepstra, geb. Roden, 11-03-1902                         (169)

Jan Scheepstra overleed te Roderwolde op 18-11-1945.
Grietje Visser overleed te Roden op 04-12-1941.

86
Wilhelmina Scheepstra, geb. Roden, 24-10-1860
d.v. Willem Tjerks Scheepstra en Grietje Jans Postema, zie onder 46
Overleden te Roden op 23-03-1861.

87
Wilhelmina Scheepstra, geb. Roden, 22-01-1862
d.v. Willem Tjerks Scheepstra en Grietje Jans Postema, zie onder 46
Zij trouwde te Roden op 30-10-1880 met :
Hindrik de Vries, geb. Roden, 19-06-1847
z.v. Geerd Geerts de Vries en Eltien Hindriks Rozema
            en een broer van Marten de Vries, getrouwd met :
            Hinderkien Scheepstra, zie onder nr. 82.
                    Hun dochter :
                    Aaltien de Vries, geb. Roden, 17-03-1896
                    trouwde te Roden op 15-03-1919 met :
                    Berend Hagenauw, geb. Foxwolde, 11-07-1893
                    z.v. Harm Hagenauw en Trientje ter Steege,
                    zie genealogie Hagen(o)auw.

Wilhelmina Scheepstra overleed te Roden op 11-06-1936.
Hindrik de Vries overleed te Foxwolde op 07-04-1917.


                                            10e generatie

88
Hinderkien Scheepstra, geb. Peest,  03-08-1865
d.v. Harm Klazens Scheepstra en Aaltien Kruims, zie onder 53
Zij trouwde te Roden op 28-04-1894 met :
Roelf Brink, geb. Roden, 01-07-1871
z.v. Jan Eites Brink en Jakobje Hindriks

Hinderkien Scheepstra overleed te Roderesch op 09-02-1914.

Roelf Brink hertrouwde te Roden op 01-12-1917 met :
Jantje Been, geb. Roden, 12-01-1877
d.v. Marchien Been en sedert 15-06-1909
         weduwe van :
         Jan Ensing, geboren te Peize, 13-12-1875
         z.v. Johannes Ensing en Jantje Postema.

.Roelf Brink overleed te Roden op 16-07-1933.
Jantje Been overleed te Groningen op 25-02-1944.

89
Klaas Scheepstra, geb. Roden, 13-06-1867
z.v. Harm Klazens Scheepstra en Aaltien Kruims, zie onder 53
Hij trouwde te Roden op 02-05-1908 met :
Geertien Hindriks Brink, geb. Lieveren, 23-07-1874
d.v. Hindrik Jans Brink en Trientien Barkhuis,
zie genealogie Brink.
Kinderen :
1. Trientien Scheepstra, geb. Lieveren, 03-04-1909                        (170)
2. Harm Scheepstra, geb. Lieveren, 11-03-1910                             (171)
3. Aaltien Scheepstra, geb. Lieveren, 16-03-1911                          (172)
4. Henderika Scheepstra, geb. Lieveren, 29-06-1915                      (173)
5. Henderika Scheepstra, geb. Lieveren, 16-08-1916                      (174)

Geertien Brink overleed te Lieveren op 27-06-1948.
Klaas Scheepstra overleed te Lieveren op 24-05-1958.

90
Bouchien Scheepstra, geb. Roden, 13-01-1872
d.v. Harm Klazens Scheepstra en Aaltien Kruims, zie onder 53
Ongehuwd overleden te Alteveer op 24-05-1949.

91
Tjipke Scheepstra  geb. Alteveer, 24-10-1883
z.v. Harm Klazens Scheepstra en Aaltien Kruims, zie onder 53
Hij trouwde te Peize op 27-08-1910 met :
Lambertha Eilders, geb. Peize, 17-03-1883
d.v. Jan Eilders en Johanna Gleisteen
        en een zuster van :
        Jan Eilders, geb. Peize, 26-09-1885
        d.d. 20-04-1907 te Peize getrrouwd met :
        Grietje Geersing, geb. Foxwolde, 14-11-1886
        d.v. Jan Geersing en Tjerkien Scheepstra,
        zie onder nr. 79.
Kinderen :
1. Harm Scheepstra, geb. Alteveer, 22-02-1911                            (175)
2. Jan Scheepstra, geb. Alteveer,  08-10-1912                              (176)

Lambertha Eilders overleed te Alteveer op 19-10-1917.

Tjipke Scheepstra hertrouwde te Roden op 12-02-1938 met :
Annegien Wekema, geb. Peize, 25-06-1888
d.v. Hendrik Wekema en Niessien Kregel,
zie genealogie W(i)ekema
en sedert 25-09-1936 weduwe van Doris Huberts,
geboren te Peize, 04-04-1883, als zoon van Geerd Huberts
en Geessien Coopman

Tjipke Scheepstra overleed te Roden op 10-08-1943.

92
Harm Scheepstra, geb. Roden, 11-03-1910
z.v. Klaas Klazens Scheepstra en Hillechien Brink, zie onder 54
Verdere gegevens ontbreken.

93
Eene Scheepstra, geb. Roderwolde, 06-09-1894
z.v. Tjerk Scheepstra en Annechien van der Heide, zie onder 59
Hij trouwde te Roden op 31-07-1920 met :
Hinderkien Scheepstra, geb. Foxwolde, 27-02-1894
d.v. Jan Scheepstra en Grietje Visser, zie onder nr. 165.

Eene Scheepstra overleed te Roderwolde op 22-05-1921.
Hinderkien Scheepstra hertrouwde met Jannes Boelens,
zie onder 165.

94
Jan Scheepstra, geb. Roderwolde, 24-04-1899
z.v. Tjerk Scheepstra en Annechien van der Heide, zie onder 59
Hij trouwde te Peize op 08-05-1924 met :
Antje Gleisteen, geb. Peize, 15-07-1900
d.v. Lucas Gleisteen en Aaltien Eitens
Kinderen :
1. Tjerk Eene Scheepstra, geb. Matsloot, 13-10-1924                        (177)
2. Tjerk Eene Scheepstra, geb. Peize, 08-11-1925                            (178)
3. Lukas Scheepstra, geb. Sandebuur, 14-06-1929                            (179)
4. Eene Scheepstra, geb. Sandebuur, 12-12-1933                             (180)
5. Aaltje Scheepstra, geb. Sandebuur, 19-11-1939                            (181)

Antje Gleisteen overleed op 04-11-1985.
Jan Scheepstra overleed op 04-02-1993.

95
Pieter Scheepstra, geb. Roderwolde, 18-01-1903
z.v. Tjerk Scheepstra en Annechien van der Heide, zie onder 59
Overleden op 25-01-1903.

96
Sipke Scheepstra, geb. Roderwolde, 18-01-1903
z.v. Tjerk Scheepstra en Annechien van der Heide, zie onder 59
Overleden op 20-01-1903.

97
Pieter Scheepstra, geb. Roderwolde, 11-07-1904
z.v. Tjerk Scheepstra en Annechien van der Heide, zie onder 59
Hij trouwde te Roden op 10-11-1928 met :
Geertje Rozema, geb. Peize, 21-07-1906
d.v. Eite Rozema en Willemtien Belga (07-1871),
zie genealogie Belga.
            Eite Rozema is een broer van :
            Andries Rozema, geb. Foxwolde, 16-11-1864
            d.d. 02-06-1888 te Roden getrouwd met :
            Geessien Geerds Geersing, geb. Roden, 30-09-1864
            d.v. Geert Geersing en Elsien Klaassens,
            zie genealogie Geersing.
Kinderen :
1. Annechien Scheepstra, geb. Roderwolde, 27-01-1929                    (182)
2. Willemtien Scheepstra, geb. Roderwolde, 17-10-1930                    (183)
3. Levenloos kind (m), geb. Roderwolde, 06-10-1932                          (184)
4. Eentina Tjerkina Scheepstra, geb. Roderwolde, 24-02-1934            (185)
5. Eltje Scheepstra, geb. Roderwolde, 17-07-1936                             (186)
6. Tjerk Eene Scheepstra, geb. Roderwolde, 08-10-1938                    (187)
7. Tjitske Scheepstra, geb. Roderwolde, 15-11-1943                          (188)

Geertje Rozema overleed te Roden op 24-12-2004.
Pieter Scheepstra overleed te Roderwolde op 19-05-1995.

98
Hindrik Scheepstra, geb. Roden, 04-04-1865
z.v. Tjerk Hindriks Scheepstra en Geertruida Berends, zie onder 61
Overleden te Roden op 10-04-1865.

99
Hindrik Scheepstra, geb. Roden, 28-03-1866
z.v. Tjerk Hindriks Scheepstra en Geertruida Berends, zie onder 61
Hij trouwde te Roden op 05-05-1888 met :
Jantien Jans Douwes, geb. Leutingewolde, 19-06-1859
d.v. Jan Hindriks Douwes en Annechien Eitens
Kinderen :
1. Geertruida Scheepstra, geb. Roden, 29-08-1888                            (189)
2. Annechien Scheepstra, geb. Roden, 07-09-1889                            (190)
3. Tjerk Scheepstra, geb. Roden, 07-09-1890                                    (191)
4. Jantina Scheepstra, geb. Roden, 12-04-1892                                 (192)
5. Tjerk Scheepstra, geb. Roden, 22-03-1893                                    (193)
6. Grietje Scheepstra, geb. Roden, 07-09-1894                                  (194)
7. Hinderika Scheepstra, geb. Roden, 10-04-1896                              (195)
8. Jan Scheepstra, geb. Roden, 03-10-1897                                       (196)
9. Hindrik Scheepstra, geb. Roden, 28-11-1898                                  (197)
10.Janna Scheepstra, geb. Roden, 23-02-1901                                  (198)

Hndrik Scheepstra overleed te Roden op 17-06-1921.
Jantien Jans Douwes overleed te Norg op 15-05-1942.

100
Levenloos kind (m), geb. Roden, 01-05-1868
z.v. Tjerk Hindriks Scheepstra en Geertruida Berends, zie onder 61

101
Gerrit Scheepstra, geb. Roden, 28-03-1869
z.v. Tjerk Hindriks Scheepstra en Geertruida Berends, zie onder 61
Overleden te Roden op 06-04-1869.

102
Gerrit Scheepstrageb. Roden, 04-03-1870
z.v. Tjerk Hindriks Scheepstra en Geertruida Berends, zie onder 61
Overleden te Roden op 21-05-1870.

103
Levenloos kind (m), geb. Roden, 24-01-1871
z.v. Tjerk Hindriks Scheepstra en Geertruida Berends, zie onder 61

104
Levenloos kind (m), geb. Roden, 16-02-1872
z.v. Tjerk Hindriks Scheepstra en Geertruida Berends, zie onder 61

105
Levenloos kind (v), geb. Roden, 17-02-1873
d.v. Tjerk Hindriks Scheepstra en Geertruida Berends, zie onder 61

106
Levenloos kind (v), geb. Roden, 24-01-1874
d.v. Tjerk Hindriks Scheepstra en Geertruida Berends, zie onder 61

107
Levenloos kind (m), geb.Roden, 10-01-1876
z.v. Tjerk Hindriks Scheepstra en Geertruida Berends, zie onder 61

108
Grietje Scheepstra, geb. Roden, 24-01-1877
d.v. Tjerk Hindriks Scheepstra en Geertruida Berends, zie onder 61
Overleden te Roden op 31-01-1877.

109
Hendrik Scheepstra, geb. Roden, 04-02-1867
z.v. DaniŽl Hindriks Scheepstra en Jeichien Thie, zie onder 62
Hij trouwde te Roden op 18-05-1889 met :
Grietje Beerboom, geb. Foxwolde, 17-09-1861
d.v. Marten Beerboom en Antje Geerts Berends
        N.B.
        Marten Beerboom is een broer van :
        Jan Beereboom getrouwd met Berentien Sietsema
        wiens dochter :
            Judegien Beereboom, geb. te Roden, 03-10-1845
            d.d. 05-04-1869 te Vries trouwde met :
            Geert Doedens, geb. Winde, 17-10-1827
            z.v. Jan Geerts Doedens en Jantien Geerts,
            zie genealogie Doedens-II.
Kinderen :
1. DaniŽl Scheepstra, geb. Roden, 07-11-1889                                   (199)
2. Antje Scheepstra, geb. Foxwolde, 02-11-1891                                (200)
3. Marten Scheepstra, geb. Foxwolde, 27-07-1893                             (201)
4. Hendrik Scheepstra, geb. Foxwolde, 24-11-1894                            (202)

Hendrik Scheepstra was winkelier van beroep.

Hendrik Scheepstra overleed te Foxwolde op 08-11-1894.
Grietje Beerboom overleed te Foxwolde op 09-11-1926.
    N.B.
    Grietje  Beerboom was een zuster van :
    Gerrit Beereboom getrouwd met Anniggien Hoenderken,
        wiens dochter :
        Antje Beereboom, geb. te Fokswolde, 17-02-1886
        d.d. 01-06-1911 te Roden trouwde met :
        Tjesse Balk, geb. te Oostwold, 24-02-1889
        z.v. Nieklaas Balk en Antje Poelstra,
        zie genealogie Rademaker.

110
Albert Scheepstra, geb. Roden, 11-12-1868
z.v. DaniŽl Hindriks Scheepstra en Jeichien Thie, zie onder 62
Hij trouwde te Roden op 29-03-1890 met :
Johanna Derks Wiekema, geb. Roden, 15-05-1864
d.v. Derk Tiemes Wiekema en Janke Johannes Kalsbeek,
zie genealogie W(i)ekema.
Kinderen :
1. Jeichiena Scheepstra, geb. Roden, 20-06-1890                                  (203)
2. Derk Scheepstra, geb. Roden, 15-08-1891                                         (204)
3. DaniŽl Scheepstra, geb. Roden, 01-01-1893                                       (205)
4. Janke Scheepstra, geb. Roden, 29-05-1895                                       (206)
5. Derk Scheepstra, geb.Roden, 21-04-1897                                          (207)
6. Grietje Scheepstra, geb. Roden, 08-06-1899                                      (208)
7. Derkje Scheepstra, geb. Roden, 01-10-1900                                      (209)
8. Hendrik Scheepstra, geb. Roden, 01-10-1904                                     (210)

Albert Scheepstra overleed te Roden op 05-09-1950.
Johanna Wiekema overleed te Roden op 10-05-1941.

111
Jan Scheepstra, geb. Roden, 06-12-1870
z.v. DaniŽl Hindriks Scheepstra en Jeichien Thie, zie onder 62
Hij trouwde te Roden op 03-10-1891 met :
Aaltien Ax, geb. Roden, 16-05-1867
d.v. Nicolaas Ax en Niessen Brink
Kinderen :
1. Jeichien Scheepstra, geb. Roden, 15-02-1892                                    (211)
2. Niessien Scheepstra, geb. Roden, 11-01-1893                                   (212)
3. Klazina Scheepstra, geb. Roden, 23-09-1894                                     (213)
4. DaniŽl Scheepstra, geb. Roden, 05-10-1896                                       (214)
5. Nicolaas Scheepstra, geb. Roderveld, 04-07-1899                               (215)
6. Janna Scheepstra, geb. Roderveld, 06-02-1901                                   (216)

Het gezin vertrok 01-05-1903 naar Groningen.
Aldaar werden nog geboren :

7. Elsien Scheepstra, geb. Groningen, 11-02-1904                                 (217)
8. Everdina Scheepstra, geb. Groningen, 19-02-1906                              (218)
9. Johanna Scheepstra, geb. Groningen, 21-09-1908                              (219)
10.Nicolaas Scheepstra, geb. Groningen, 11-11-1910                            (220)

Jan Scheepstra overleed te Assen op 24-10-1943.
Aaltien Ax overleed te Assen op 12-06-1937.

112
Elsien Scheepstra, geb. Roden, 31-03-1873
d.v. DaniŽl Hindriks Scheepstra en Jeichien Thie, zie onder 62
Zij trouwde te Roden op 15-08-1891 met :
Ate van der Veen, geb. Peize, 04-05-1868
z.v. Sipke van der Veen en Geessien Tietema

113
Janna Scheepstra, geb. Roden, 25-01-1875
d.v. DaniŽl Hindriks Scheepstra en Jeichien Thie, zie onder 62
Ongehuwd overleden te Langelo 08-08-1896.

114
Harm Scheepstra, geb. Roden, 31-03-1877
z.v. DaniŽl Hindriks Scheepstra en Jeichien Thie, zie onder 62
Hij trouwde met :
Geertruida Rook, geb. 1872

Geertruida Rook overleed te Amsterdam op 04-11-1912.

Harm Scheepstra hertrouwde op 31-03-1914 met :
Johanna Adriana Elisabeth Korrel, geb.1880
Kinderen :
1. Gientje Scheepstra, geb. Amstredam, 1914                                        (221)
2. Jan Pieter Scheepstra, geb. Amsterdam, 1915                                    (222)
3. Harry DaniŽl Scheepstra, geb. Amsterdam, 05-01-1916                        (223)
4. Henny Jeichien Scheepstra, geb. Amsterdam, 1917                            (224)
5. Johannes Petrus Scheepstra, geb. Amsterdam, 23-06-1919                 (225)
6. Hendrik Scheepstra, geb. Amsterdam, 1920                                       (226)
7. Albert Antonius Scheepstra, geb. Amsterdam, 14-01-1926                   (227)

Harm Scheepstra overleed te Amsterdam op 07-10-1931.
Johanna Adriana Elisabeth Korrel overleed te Amsterdam op 26-05-1967.

115
Hillechien Scheepstra, geb. Roden, 07-03-1879
d.v. DaniŽl Hindriks Scheepstra en Jeichien Thie, zie onder 62
Zij trouwde te Aduard op 13-12-1902 met :
Jan Helmholt, geb. Den Horn, 1879
z.v. Andries Helmholt en Anke Boerema

116
Jan Ties Scheepstra, geb. Roden, 28-03-1881
z.v. DaniŽl Hindriks Scheepstra en Jeichien Thie, zie onder 62
Overleden te Roden op 29-06-1886.

117
Geertruida Scheepstra, geb. Roden, 18-11-1882
d.v. DaniŽl Hindriks Scheepstra en Jeichien Thie, zie onder 62
Overleden te Roden op 15-01-1883.

118
Geertruida Scheepstra, geb. Roden, 05-06-1884
d.v. DaniŽl Hindriks Scheepstra en Jeichien Thie, zie onder 62
Zij trouwde met :
Hendrik Erenstein

Geertruida Scheepstra overleed te Groningen op 18-11-1938.

119

Jan Ties Scheepstra
, geb. Roden, 06-01-1887
z.v. DaniŽl Hindriks Scheepstra en Jeichien Thie, zie onder 62
Overleden te Roden op 21-04-1887.

120
Hendrik Scheepstra, geb. Roden, 01-12-1872
z.v. Willem Scheepstra en Willempien Ananias, zie onder 64
Hij trouwde te Leek op 24-04-1897 met :
Geeske Liewes, geb. Leek, 28-01-1874
d.v. Eise Liewes en Trientje Renkema.
        Eise Liewes is een broer van :
        Evert Liewes getrouwd met Swaantje de Boer,
        zie genealogie Brink en Hagen(o)auw.
Kinderen :
1. Wilhelmina Scheepstra, geb. Leek, 22-07-1897                                   (228)
2. Trientje Scheepstra, geb. Leek, 25-10-1898                                         (229)
3. Alina Jantiena Scheepstra, geb. Leek, 23-01-1900                               (230)

Het gezin Scheepstra-Liewes vertrok 28-05-1901 naar Bedum.
Aldaar werden geboren :

4. Elzina Scheepstra, geb. Bedum, 19-10-1901                                      (231)
5. Willem Scheepstra, geb. Bedum, 21-08-1906                                     (232)
6. Alderdinaatje Scheepstra, geb. Bedum, 10-09-1907                            (233)

Hendrik Scheepstra overleed te Haren op 27-05-1960.
Geeske Liewes overleed te Groningen op 24-02-1963.

121
Jan Scheepstra, geb. Lieveren, 19-01-1874
z.v. Willem Scheepstra en Willempien Ananias, zie onder 64
Overleden te Lieveren op 23-05-1875.

122
Lina Scheepstra, geb. Roden, 14-03-1876
d.v. Willem Scheepstra en Willempien Ananias, zie onder 64
Zij trouwde te Roden op 18-07-1903 met :
Riemer de Vries, geb. Leutingewolde, 10-08-1874
z.v. Harm de Vries en Goitske Aardema.
    N.B.
    Goitske Aardema is een zuster van :
    Iefke Aardema getrouwd met Kornelis Woldhuis.
        Hun dochter :
           Geertien Woldhuis, geb.Leutingewolde, 15-07-1887
           trouwde met :
           Folkert Balk, geb. Oostwold, 17-03-1887,
           z.v. Nieklaas Balk en Antje Poelstra,
           zie genealogie Rademaker.

Lina Scheepstra overl. Norg, 15-10-1964.
Riemer de Vries overl. Norg, 07-11-1963.

123
Jan Scheepstra, geb. Roden, 27-07-1877
z.v. Willem Scheepstra en Willempien Ananias, zie onder 64
Overleden te Roden op 03-09-1878.

124
Jan Scheepstra, geb. Roden, 09-02-1880
z.v. Willem Scheepstra en Willempien Ananias, zie onder 64
Overleden te Roden op 16-10-1880.

125
Jan Scheepstra, geb. Roden, 23-03-1882
z.v. Willem Scheepstra en Willempien Ananias, zie onder 64
Overleden te Roden op 22-09-1900.

126
Tjerk Scheepstra, geb. Roden, 08-08-1884
z.v. Willem Scheepstra en Willempien Ananias, zie onder 64
Hij trouwde te Roden op 16-05-1908 met :
Jantje Goijert, geb. Groningen, 21-02-1885
d.v. Tjaard Goijert en Fennechien Doornbos
Kinderen :
1. Willem Scheepstra, geb. Roden, 18-03-1909                                       (234)
2. Fennechien Scheepstra, geb. Roden, 31-12-1911                                (235)
3. Willemina Scheepstra, geb. Roden, 30-07-1913                                   (236)
4. Alina Scheepstra, geb. Roden, 26-07-1917                                          (237)

Tjerk Scheepstra overleed te Roden op 26-02-1957.
Jantje Goijert overleed te Emmeloord op 22-09-1959.

127
Janna Scheepstra, geb. Roden, 24-08-1887
d.v. Willem Scheepstra en Willempien Ananias, zie onder 64
Overleden te Groningen op 29-11-1888.

128
Willem Scheepstra, geb. Roden, 31-07-1888
z.v. Willem Scheepstra en Willempien Ananias, zie onder 64
Hij trouwde te Roden op 04-06-1910 met :
Geertruida Scheepstra, geb. Roden, 29-08-1888
d.v. Hindrik Scheepstra en Jantien Douwes, zie onder nr. 189
Kinderen :
1. Willem Scheepstra, geb. Roden, 08-09-1910                                       (238)
2. Hindrik Scheepstra, geb. Roden, 20-04-1912                                       (239)
3. Jan Scheepstra, geb. Roden, 11-03-1914                                            (240
4. Jannes Scheepstra, geb. Roden, 10-11-1915                                       (241)
5. Tjerk Scheepstra, geb. Roden, 15-04-1919                                          (242)
6. Jantien Willempien Alina Scheepstra, geb. Roden, 08-11-1931              (243)

Willem Scheepstra (bijgenaamd 'Dikke Willem) was cafťhouder
tegenover het gemeentehuis te Roden.

Willem Scheepstra overl. Roden, 05-02-1970.
Geertruida Scheepstra overl. Roden, 27-01-1965.

129
Hinderikus Scheepstra, geb. Roden, 01-04-1890
z.v. Willem Scheepstra en Willempien Ananias, zie onder 64
Hij trouwde te Vries op 15-02-1913 met :
Pietertien van der Laan, geb. Roden, 06-07-1889
d.v. Harm van der Laan en Geertje Bosma
Kinderen :
1. Willemina Scheepstra, geb. Tynaarlo, 17-06-1913                               (244)
2. Harm Scheepstra, geb. Tynaarlo, 01-07-1914                                     (245)
3. Willem Scheepstra, geb. Tynaarlo, 18-10-1915                                   (246)
4. Geertje Scheepstra, geb. Tynaarlo, 05-10-1917                                   (247)

Het gezin vertrok 01-05-1926 naar Slochteren.
Henderikus Scheepstra was cafťhouder te Kolham

Hinderikus Scheepstra overleed te Kolham in 1928.
Pietertien van der Laan overleed te Slochteren op 16-10-1972.

130
Hendrik Scheepstra, geb. Donderen, 20-11-1874
z.v. Hindrik Scheepstra en Wemeltien Ananias, zie onder 65
Hij trouwde te Zuidlaren op 11-11-1899 met :
Trientje Jantina Nieuwenhuis, geb. Bellingwolde, 06-01-1878
d.v. Migchel Nieuwenhuis en Nantje de Boer
Kinderen :
1. Hendrik Willem Scheepstra, geb. Twijzel, 12-10-1900                          (248)

Trientje Jantina Nieuwenhuis overleed te Twijzel op 15-02-1903.

Hendrik Scheepstra hertrouwde te Zuidlaren op 04-08-1906 met :
Willemina Henderika Nieuwenhuis, Bellingwolde,19-10-1884
d.v. Migchel Nieuwenhuis en Nantje de Boer
en een zuster van zijn eerste vrouw.
Kinderen :
2. Nantje Trientje Scheepstra, geb. Dokkumernieuwerzijl, 13-12-1908       (249)
3. Migchel Jan Scheepstra, geb. Leeuwarden, 16-04-1914                       (250)

Hendrik Scheepstra overleed te Amsterdam op 17-08-1918.
Wilhelmina Henderika Nieuwenhuis overl. Winterswijk, 16-02-1936.

131
Aaltje Scheepstra, geb. Donderen, 18-05-1876
d.v. Hindrik Scheepstra en Wemeltien Ananias, zie onder 65
Overleden te Donderen op 28-11-1893.

132
Ananias Scheepstra, geb. Donderen, 27-10-1877
z.v. Hindrik Scheepstra en Wemeltien Ananias, zie onder 65
Hij trouwde te Norg op 12-08-1905 met :
Ubelina Rebbers, geb. Norg, 07-05-1882
d.v. Boele Rebbers en Hillechien de Ruiter
Kinderen :
1. Hendrik Scheepstra, geb. Vries, 16-04-1906                                      (251) 
2. Boele Scheepstra, geb. Vries, 16-08-1909                                         (252)
3. Wemeltien Scheepstra, geb. Vries, 11-08-1910                                  (253)
4. Hillegiena Aaltien Scheepstra, geb. Donderen, 15-08-1922                  (254)

Ananias Scheepstra overleed te Vries op 06-06-1968.
Ubelina Rebbers overleed te Vries op 06-01-1960.

133
Jan Scheepstra, geb. Donderen, 17-09-1879
z.v. Hindrik Scheepstra en Wemeltien Ananias, zie onder 65
Hij trouwde te Vries op 28-05-1910 met :
Froukien Hessels, geb. Vries, 30-10-1886
d.v. Jacob Hessels en Geessien Weersing
Kinderen :
1. Hendrik Scheepstra, geb. Vries, 25-02-1911                                       (255)
2. Jakob Scheepstra, geb. Donderen, 12-07-1913                                   (256)
3. Wemeltien Scheepstra, geb. Donderen, 1919                                     (257)

Jan Scheepstra overleed te Vries op 04-05-1936.
Froukien Hessels overleed te Vries op 24-01-1982.

134
Jannes Scheepstra, geb. Donderen, 11-05-1884
z.v. Hindrik Scheepstra en Aaltje Hotses, zie onder 65
Hij trouwde te Groningen op 31-03-1910 met :
Grietje Visser, geb. Groningen, 05-06-1886
d.v. Hendrik Visser en Aaltje Strantborg
Kinderen :
1. Aaltje Scheepstra, geb. Hoevelaken, 11-02-1912                                 (258)
2. Henderika Magdalena Scheepstra, geb. Lunteren, 19-05-1914              (259)
3. Hendrik Jannes Scheepstra, geb. Lunteren, 17-02-1916                       (260)
4. Grietje Scheepstra, geb. Lunteren, 19-02-1920                                    (261)

Jannes Scheepstra overleed te Lunteren op 23-04-1955.
Grietje Visser overleed te Lunteren op 05-07-1965.

135
Jantje Scheepstra, geb. Donderen, 06-08-1886
d.v. Hindrik Scheepstra en Aaltje Hotses, zie onder 65
Zij trouwde te Vries op 29-04-1916 met :
Jan Rijnberg, geb. Groningen in 1880
z.v. Jan Rijnberg en Trijntje Nust

136
Janna Scheepstra, geb. Donderen, 03-12-1888
d.v. Hindrik Scheepstra en Aaltje Hotses, zie onder 65
Zij trouwde te Haren  op 08-11-1913 met :
Teunis Huizing, geb.Vries, 17-05-1886.
z.v. Jan Huizing en Jantien Takens
Kinderen :
1. Jantiene Aaltina Huizing, geb. Vlagtwedde, 11-08-1917
    Zij trouwde te Amsterdam op 14-08-1940 met :
    Matthijs Hendrikus Koomen, geb. Assendelft, 01-07-1916
    Kinderen :
    1. Eleonora Yvonne Koomen, geb. Hoorn, 09-12-1943
    2. Carla Irene Koomen, geb. Hoorn, 14-02-1947
    3. Ellen Josette Koomen, geb. Groningen, 04-02-1951
    Jantiene Aaltina Huizing overl. Lochem, 08-04-2004.
    Matthijs Hendrikus Koomen overl. Deventer, 08-08-1988.

Janna Scheepstra overl. Haren, 01-06-1964.
Teunis Huizing overrl. Almen, 07-06-1983

137
Tjerk Scheepstra, geb. Donderen, 09-05-1891
z.v. Hindrik Scheepstra en Aaltje Hotses, zie onder 65
Ongehuwd overleden te Donderen op 29-07-1918 aan de
gevolgen van de Spaanse griep.
Zie voor wat betreft een omschrijving van de Spaanse griep - De
familie Brink, onder nr. 86 (Egbert Brink).

138
Willem Scheepstra, geb. Donderen, 10-01-1894
z.v. Hindrik Scheepstra en Aaltje Hotses, zie onder 65
Hij trouwde te Vries op 22-08-1916 met :
Wemeltje Homan, geb. Donderen, 21-02-1898
d.v. Teunis Homan en Hinderkien Seijers
Kinderen :
1. Hendrik Scheepstra, geb. Donderen, 1917                                          (262)
2. Teunis Scheepstra, geb. Donderen, 1919                                            (263)
3. Aaltje Scheepstra, geb. Donderen, 1920                                             (264)
4. Tjerk Jannes Scheepstra, geb. Donderen, april 1921                            (265)
5. Henderkien Scheepstra, geb. Donderen, 1922                                     (266)

Willem Scheepstra overleed te Donderen op 04-01-1958.
Wemeltje Homan overleed te Donderen op 23-08-1939.

139
Hendrik Willem Jan Scheepstra, geb. Delft, 17-08-1887
z.v. Jan Hindriks Scheepstra en Johanna Wilhelmina Das, zie onder 68
Hij trouwde te Zwijndrecht in november 1913 met :
Cornelia Boukema, geb. Sittard, 14-07-1890
d.v. Eppe Boukema en Hendrika Arendina Gaaikema
Kinderen :
1. Johanna Wilhelmina Henderika Scheepstra, geb. Kollum, 12-01-1923    (267)

Hendrik Willem Jan Scheepstra overleed te Leiden op 23-12-1946

140
Trijntje Jantina Anette Scheepstra, geb. Dokkum, 27-01-1884
d.v. Hindericus Hindriks Scheepstra en Willemina Klaassina
Houwen, zie onder 69
Zij trouwde te Groningen op 20-04-1914 met :
E. Hijmans, geb. ís-Gravenhage, 16-02-1885
 
Trijntje J.A. Scheepstra overleed te ís-Gravenhage op 20-09-1961.
E. Hijmans overleed te ís-Gravenhage op 01-12-1960.

141
Sijpko Hendrik Scheepstra, geb. Dokkum, 08-02-1887
z.v. Hindericus Hindriks Scheepstra en Willemina Klaassina
Houwen, zie onder 69
Overleden te Dokkum op 28-07-1888.

142
Sijpko Hendrik Scheepstra, geb. Dokkum, 11-07-1889
z.v. Hindericus Hindriks Scheepstra en Willemina Klaassina
Houwen, zie onder 69
Hij trouwde te Roden op 16-04-1917 met :
Eeffien Deodatus, geb. Zulthe, 01-08-1888
d.v. Pieter Roelofs Deodatus en Geessien Aukema
Kinderen :
1. Hindericus Pieter Scheepstra, geb. Waalwijk, 01-02-1919                     (268)
2. Gesela Wilhelmina Scheepstra, geb. Groningen, 25-06-1921                 (269)
3. Willemina Scheepstra, geb. Groningen, 22-11-1922                              (270)
4. Eva Catharina Scheepstra, geb. Groningen, 17-09-1924                        (271)

Het huwelijk werd op 28-12-1945 te Groningen ontbonden.

Eeffien Deodatus overleed te Amsterdam op 24-11-1955.

Sijpko Hendrik Scheepstra hertrouwde te Groningen op 11-05-1946 met :
P.J.Cromjongh

Sijpko Hendrik Scheepstra overleed te Groningen op 04-05-1976.

143
Froukien Scheepstra, geb. Foxwolde, 29-09-1886
d.v. Roelf Scheepstra en Annechien Noord, zie onder 77
Overleden te Foxwolde 10-05-1887.

144
Froukien Scheepstra, geb. Foxwolde, 04-09-1887
d.v. Roelf Scheepstra en Annechien Noord, zie onder 77
Overleden te Foxwolde 13-06-1888.

145
Froukien Scheepstra, geb. Foxwolde, 30-04-1889
d.v. Roelf Scheepstra en Annechien Noord, zie onder 77
Zij trouwde te Peize op 30-05-1912 met :
Bareld Huberts, geb. Alteveer, 07-04-1888
z.v. Geerd Huberts en Marchien Sinkgraven
        en een broer van :
        Marten Huberts, geb. Alteveer, 18-07-1892
        d.d. 16-05-1914 te Roden getrouwd met :
        Eempien Scheepstra, geb. Foxwolde, 27-05-1895
        d.v. Roelf Scheepstra en Annechien Noord,
        zie onder 147.

Froukien Scheepstra overleed te Roden op 02-02-1922.
Bareld Huberts overleed te Roden op 24-12-1961.

146
Lammechien Scheepstra, geb. Foxwolde, 29-04-1892
d.v. Roelf Scheepstra en Annechien Noord, zie onder 77
Zij  trouwde te Norg op 31-01-1914 met :
Berend Huls, geb. Langelo, 30-04-1879
z.v. Abel Huls en Elina Luinge
        en een broer van :
        Albert Huls, geb.Langelo, 02-02-1884
        d.d. 25-07-1914 te Norg getrouwd met :
        Aaltje Scheepstra, geb. Lieveren, 27-10-1889
        d.v. Tjerk Scheepstra en Grietje Kfregel,
        zie onder nr. 151.

Lammechien Scheepstra overleed te Langelo op 21-04-1944.

147
Eempien Scheepstra, geb. Foxwolde, 27-05-1895
d.v. Roelf Scheepstra en Annechien Noord, zie onder 77
Zij trouwde te Roden op 16-05-1914 met :
Marten Huberts, geb. Alteveer, 18-07-1892
z.v. Geerd Huberts en Marchien Sinkgraven
        en een broer van :
        Bareld Huberts, geb. Alteveer, 07-04-1888
        d.d. 30-05-1912 te Peize getrouwd met :
        Froukien Scheepstra, geb. Foxwolde, 30-04-1889
        d.v. Roelf Scheepstra en Annechien Noord,
        zie onder nr. 145.

Marten Huberts overleed te Roden op 14-02-1947.
Eempien Scheepstra overleed te Alteveer op 24-01-1971.

148
Sabe Scheepstra, geb. Peize, 30-10-1898
z.v. Roelf Scheepstra en Annechien Noord, zie onder 77
Overleden te Peize op 03-01-1916.

149
Roelf Scheepstra, geb. Peize, 06-10-1903
z.v. Roelf Scheepstra en Annechien Noord, zie onder 77
Overleden te Peize op 10-03-1905.

149 A
Roelfien Scheepstra, geb. Peize, 12-04-1906
d.v. Roelf Scheepstra en Annechien Noord, zie onder 77

150
Grietje Scheepstra, geb. Lieveren, 27-12-1887
d.v. Tjerk Scheepstra en Grietje Kregel, zie onder 84
Zij trouwde te Peize op 29-11-1907 met :
Jan Westerhof, geb. Peize, 18-06-1875
z.v. Lukas Westerhof en Hillechien Venekamp

Grietje Scheepstra overleed te Paterswolde op 17-10-1975.
Jan Westerhof overleed op 21-10-1936.

151
Aaltje Scheepstra, geb. Lieveren, 27-10-1889
d.v. Tjerk Scheepstra en Grietje Kregel, zie onder 84
Zij trouwde te Norg op 25-07-1914 met :
Albert Huls, geb. Langelo, 02-02-1884
z.v. Abel Huls en Elina Luinge
        en een broer van :
        Berend Huls, geb. Langelo, 30-04-1879
        d.d. 31-01-1914 te Norg getrouwd met :
        Lammechien Scheepstra, geb. Foxwolde, 29-04-1892
        d.v. Roelf Scheepstra en Annechien Noord,
        zie onder nr. 146.

Aaltje Scheepstra overleed te Lieveren op 04-07-1981.

152
Hinderkien Scheepstra, geb. Lieveren, 18-08-1892
d.v. Tjerk Scheepstra en Grietje Kregel, zie onder 84
Zij trouwde te Norg op 04-05-1912 met :
Derk Tolner, geb. Norg, 19-02-1886
z.v. Ubel Tolner en Lammechien Alberts
Kinderen :
1. Lammechien Tolner, geb. Norg, 25-12-1912
2. Tjerk Tolner, geb. Norg, 18-01-1914
       Hij trouwde met :
       Jantje Wekema, geb. Haren, 14-05-1914,
       d.v. Jan Wekema en Jantje Raven,
       zie genealogie W(i)ekema.
3. Geertje Tolner, geb. Norg, 21-07-1915
       Zij trouwde met :
       Albert Wekema, geb. Haren, 09-10-1912,
       z.v. Jan Wekema en Jantje Raven,
       zie genealogie W(i)ekema.
4. Ubelina Tolner, geb. Norg, 11-05-1917
5. Janna Tolner, geb. Norg, 01-04-1919

Hinderkien Scheepstra overleed te Assen 25-02-1936.

153
Wilhelmina Scheepstra, geb. Lieveren, 09-11-1894
d.v. Tjerk Scheepstra en Grietje Kregel, zie onder 84
Zij trouwde te Roden op 23-10-1915 met :
Geert Hummel, geb. Roden, 18-12-1881
z.v. Jan Hummel en Geertien Roede
        en sedert 07-01-1914 weduwnaar van :
        Marchien Brink, geb. Alteveer, 22-04-1888,
        d.v. Andries Brink en Jantje Koning,
       zie ook http://home.wxs.nl/~hummel
       onder genealogie-familieonderzoek,
       pt VII . genealogie Hummel, onder V-f.
            Hun dochter :
            Geertje Hummel, geb. Roden, 16-03-1916   
            trouwde te Roden op 01-02-1936 met :
            Derk ter Veld, geb. Roderveld, 29-01-1912
            z.v. Henderikus ter Veld en Geessina Vorenkamp,
            zie genealogie Te Veld.

154
Willem Scheepstra, geb. Lieveren, 03-02-1897
z.v. Tjerk Scheepstra en Grietje Kregel, zie onder 84
Hij trouwde te Norg op 06-05-1916 met :
Eitje Geersing, geb. Langelo, 27-11-1895
d.v. Willem Geersing en Roelfien Veendijk,
zie genealogie Geersing.
Kinderen :
1. Geertje Scheepstra, geb. Langelo, 28-08-1916                                     (272)
2. Willem Scheepstra, geb. Roderwolde, 03-11-1918                                (273)
3. Tjerk Scheepstra, geb. Een, 11-19-1924                                              (274)
4. Roelfien Scheepstra, geb. Een, 09-09-1926                                          (275)
5. Hendrik Scheepstra, geb. Een, 16-08-1928                                          (276)

155
Levenloos kind (v), geb. Lieveren, 11-03-1899
d.v. Tjerk Scheepstra en Grietje Kregel, zie onder 84

156
Renske Scheepstra, geb. Lieveren, 07-04-1900
d.v. Tjerk Scheepstra en Grietje Kregel, zie onder 84
Zij trouwde te Norg op 07-05-1921 met :
Klaas van der Spoel, geb. Peize, 05-06-1897
z.v. Jan van der Spoel en Aaltien Kregel.

157
Geertje Scheepstra, geb. Lieveren, 08-01-1903
d.v. Tjerk Scheepstra en Grietje Kregel, zie onder 84
Zij trouwde te Norg op 16-02-1924 met :
Jan Gelling, geb. Vries, 1903
z.v. Lambertus Gelling en Egbertien Koops.
       
158
Jantina Scheepstra, geb. Lieveren, 01-03-1905
d.v. Tjerk Scheepstra en Grietje Kregel, zie onder 84
Zij trouwde te Norg op 05-05-1928 met :
Tjeerd Renkema, geb. Tolbert, 1906
z.v. Harm Renkema en Grietje Gaikema.

Jantina Scheepstra overleed te Langelo op 23-07-1934.

159
Hendrik Scheepstra, geb. Lieveren, 21-09-1907
z.v. Tjerk Scheepstra en Grietje Kregel, zie onder 84
Ongehuwd.
 
160
Grietje Scheepstra, geb. Langelo, 01-08-1885
d.v. Jan Scheepstra en Grietje Visser, zie onder 85
Zij trouwde te Roden op 26-06-1915 met :
Hendrik Katt, geb. Noordhorn, 14-10-1889
z.v. Gerrit Katt en Harmanna Paulina Henrica Boerema.

161
Janna Scheepstra, geb. Roden, 17-05-1888
d.v. Jan Scheepstra en Grietje Visser, zie onder 85
Zij trouwde te Roden op 09-05-1914 met :
Tunnis Giezen, geb. Alteveer, 04-05-1890
z.v. Geert Giezen en Geertje Barelds

Janna Scheepstra overleed te Een op 08-02-1967.
Tunnis Giezen overleed te Een op 23-10-1963.

 162
Willemina Scheepstra, geb. Roden, 27-05-1889
d.v. Jan Scheepstra en Grietje Visser, zie onder 85
Zij trouwde te Norg op 11-05-1905 met :
Hendrik Pieters, geb. Peize, 07-10-1885
z.v. Jans Pieters en Antien Brouwer

Willemina Scheepstra overleed te Peize 04-06-1980.
Hendrik Pieters overleed te Peize op 18-05-1941.

163
Marchien Scheepstra, geb. Roden, 24-11-1890
d.v. Jan Scheepstra en Grietje Visser, zie onder 85
Zij trouwde te Roden op 12-05-1917 met :
Jan Belga, geb.Roderwolde, 07-06-1889
z.v. Jan Belga en Janna Koops,
zie genealogie Belga.

Jan Belga overl. Groningen, 19-08-1975.
Marchien Scheepstra overl. Roden, 16-06-1978.

164
Hinderkien Scheepstra, geb. Roden, 28-02-1893
d.v. Jan Scheepstra en Grietje Visser, zie onder 85
Overleden op 12-03-1893.

165
Hinderkien Scheepstra, geb. Foxwolde, 27-02-1894
d.v. Jan Scheepstra en Grietje Visser, zie onder 85
Zij trouwde te Roden op 31-07-1920 met :
Eene Scheepstra, geb. Roderwolde, 06-09-1894
z.v. Tjerk Scheepstra en Annechien van der Heide,
zie onder nr. 93.

Eene Scheepstra overleed te Roderwolde 22-05-1921.
Hinderkien Scheepstra hertrouwde te Vries op 25-04-1925 met :
Jannes Boelens, geb. Donderen, 20-02-1898
z.v. Geert Boelens en Aaltje Beukema
Weduwnaar van :
Hendrikje van Dalen, geb. te Peelo, 08-09-1897
d.v. Egbert van Dalen en Aaltje Staats
Zij trouwden te Vries op 19-06-1920.
Uit dit huwelijk werd zoon Geert Boelens geboren.
Hendrikje van Dalen overleed te Donderen op 05-08-1922.

Uit het 2e huwelijk werden 2 kinderen geboren,
Jan en Aaltje Boelens.

Jannes Boelens overleed te Donderen op 28-04-1980.

166
Willem Scheepstra, geb. Roden,  06-10-1895
z.v. Jan Scheepstra en Grietje Visser, zie onder 85
Hij trouwde te Vries op 22-08-1918 met :
Elida Catharina Schmidt, geb. Hoogezand, 1897
d.v. DaniŽl Schmidt en Jantje Broekema
Kinderen :
1. Levenloos kind, geb. Yde, 24-02-1919                                      (277)
2. Jan Scheepstra, geb. 11-06-1920                                            (277 A)
3. DaniŽl Scheepstra, geb. 12-10-1921                                       (278)
4. Grietje Scheepstra, beb. 24-01-1924                                       (278 A)
5. Eltje Scheepstra, geb. ...                                                       (279)
6. Willem Scheepstra, geb. ...                                                    (279 A)
7. Jantje Scheepstra, geb. Groningen, 15-03-1939                        (279 B)

Willem Scheepstra overl. Groningen, 13-11-1954.

167
Jan Scheepstra, geb. Roden, 21-10-1897
z.v. Jan Scheepstra en Grietje Visser, zie onder 85
Hij trouwde te Vries op 20-03-1920 met :
Dina Klaassens, geb. Zeijen, 14-11-1895
d.v. Klaas Klaassens en Annechien Kremer
Kinderen :
1. Jan Scheepstra, geb. Yde, 16-09-1920                                    (280)
2. Annechien Scheepstra                                                           (281)
3. Klaas Scheepstra                                                                  (282)
4. Gerard Scheepstra                                                                 (283)
5. Grietje Scheepstra                                                                 (284)
6. Egbert Scheepstra                                                                 (285)

Jan Scheepstra overleed te Yde op 18-12-1980.
Dina Klaassens overleed te Yde op 26-02-1972.

168
Renske Scheepstra, geb. Roden, 31-05-1900
d.v. Jan Scheepstra en Grietje Visser, zie onder 85
Zij trouwde te Roden op 30-06-1923 met :
Jan Veenstra, geb. Zuidvelde, 05-11-1900
z.v. Gerrit Veenstra en Jantien Hessels
Hun dochter :
    Jantien Veenstra, geb. 23-10-1923
    trouwde te Norg op 26-01-1946 met :
    Tjerk Scheepstra, geb. Norg, 17-11-1924
    z.v. Willem Scheepstra en Eitje Geersing, 
    zie onder 154.
en hun zoon :
    Jan Veenstra, geb. Langelo, 11-10-1931
    trouwde te Roden op 26-06-1954 met :
    Marchien Brink, geb. Roden, 29-09-1936
    d.v. Harmannus Brink en Henderika Boer,
    zie genealogie Brink.

Renske Scheepstra overl. Norg, 22-10-1968.

169
Niklaas Scheepstra, geb. Roden, 11-03-1902
z.v. Jan Scheepstra en Grietje Visser, zie onder 85
Overleden op 25-06-1903.


                                            11e generatie

170
Trientien Scheepstra,
 geb. Lieveren, 03-04-1909
d.v. Klaas Scheepstra en Geertien Hindriks Brink, zie onder 89
Zij trouwde te Roden op 27-12-1932 met :
Hendrik Buring, geb. Peize, 26-10-1908
z.v. Geert Buring en Jantje Talens,
zie genealogie Buring.
Hun dochter
    Geertien Buring, geb. Lieveren, 01-09-1933
    trouwde te Roden op 09-01-1954 met :
    Jannes de Jong, geb. Steenbergen, 26-08-1932
    z.v. Berend de Jong en Zwaantje Brink,
    zie genealogie Brink.

171
Harm Scheepstra, geb. Lieveren, 11-03-1910
z.v. Klaas Scheepstra en Geertien Hindriks Brink, zie onder 89

172
Aaltien Scheepstra, geb. Lieveren, 16-03-1911
d.v. Klaas Scheepstra en Geertien Hindriks Brink, zie onder 89
Zij trouwde te Roden op 29-11-1930 met :
Hendrik Stroetinga, geb. Peize, 02-06-1908
z.v. Jan Stroetinga en Grietje de Vries
        en een broer van :
            Engbert Stroetinga, geb. Peize, 15-02-1906
            getrouwd met :
            Geertje Doedens, geb. Fokswolde, 18-04-1909
            d.v. Geert Doedens en Geessien Tolner,
            zie genealogie Doedens.
       en van :
            Jan Stroetinga, geb. Peize, 30-10-1922
            d.d. 05-06-1943 getrouwd met
            Geessien Doedens, geb. Nietap, 19-12-1924
            d.v. Jan Doedens en Aaltien  Tolner,
            zie genealogie Doedens
 
173
Henderika Scheepstra, geb. Lieveren, 29-06-1915
d.v. Klaas Scheepstra en Geertien Hindriks Brink, zie onder 89
Overleden te Lieveren op 30-06-1915.

174
Henderika Scheepstra, geb. Lieveren, 16-08-1916
d.v. Klaas Scheepstra en Geertien Hindriks Brink, zie onder 89
Zij trouwde te Roden op 13-02-1937 met :
Anne Been, geb. Alteveer, 31-05-1913
z.v. Tunnis Been en Derkje Meijer

Anne Been overleed op 29-08-1983.
Henderika Scheepstra overleed te Alteveer op 30-09-2009.

175
Harm Scheepstra, geb. Alteveer, 22-02-1911
z.v. Tjipke Scheepstra en Lambertha Eilders, zie onder 91
Ongehuwd overleden te Alteveer op 10-12-1934.

176
Jan Scheepstra, geb. Alteveer, 08-10-1912
z.v. Tjipke Scheepstra en Lambertha Eilders, zie onder 91
Hij trouwde te Roden op 02-07-1938 met :
Jantje Nijnuis, geb. Peize, 13-09-1919
d.v. Albert Nijnuis en Trientje Kok
Kinderen :
1. Lambertha Boukien Scheepstra, geb. Alteveer, 11-11-1938             (286)
2. Trientje Scheepstra, geb. Alteveer, 25-01-1940                               (287)

Jantje Nijnuis overleed te Roden op 22-10-2002.
Jan Scheepstra overleed te Alteveer op 25-05-2002.

177
Tjerk Eene Scheepstra, geb. Matsloot, 13-10-1924
z.v. Jan Scheepstra en Antje Gleisteen, zie onder 94
Overleden op 14-10-1924.

178
Tjerk Eene Scheepstra, geb. Peize, 08-11-1925
z.v. Jan Scheepstra en Antje Gleisteen, zie onder 94
Hij trouwde te Haren op 29-05-1954 met :
Jantje Rath, geb. Vries, 17-09-1930
d.v. Tammo Rath en Johanna Margaretha Schut
Kinderen :
1. Antje Johanna Scheepstra, geb. Roderwolde, 25-03-1955               (288)
2. Johanna Margaretha Scheepstra, geb. Roderwolde, 11-01-1957      (289)
3. Jan Scheepstra, geb. Peize, 18-07-1959                                       (290)
4. Tammo Scheepstra, geb. Peize, 17-08-1960                                 (291)
5. Aaltje Annie Scheepstra, geb. Peize, 05-08-1963                          (292)
6. Lucas Scheepstra, geb. Peize, 18-11-1967                                   (293)

Tjerk  Eene Scheepstra overleed te Roden op 25-06-2005.

179
Lukas Scheepstra, geb. Sandebuur, 14-06-1929
z. v. Jan Scheepstra en Antje Gleisteen, zie onder 94
Hij trouwde met :
Geertje Tienkamp, geb. te Peize.
Kinderen :
1. Jan Scheepstra, geb. 15-05-1955                                                 (294)
2. Steverina Scheepstra, geb. 03-09-1959                                         (295)
3. Antje Scheepstra, geb. 15-07-1960                                               (296)
4. Engbertje Scheepstra, geb. 26-09-1961                                         (297)

180
Eene Scheepstra, geb. Sandebuur, 12-12-1933
z.v. Jan Scheepstra en Antje Gleisteen, zie onder 94
Hij trouwde met :
Fokelina Veenman, geboren
01-02-1936
Kinderen :
1. Aaltje Scheepstra, Peize, geb. 19-11-1962                                      (298)
2. Antje Scheepstra, geb. Sandebuur, 10-03-1965                               (299)
3. Klaas Scheepstra, geb. Sandebuur, 04-02-1969                              (300)
4. Jan Scheepstra, geb. Sandebuur, 04-02-1969                                (301)

Fokelina Veenman overleed op 05-01-2017.


181
Aaltje Scheepstra, geb. Sandebuur, 19-11-1939
d.v. Jan Scheepstra en Antje Gleisteen, zie onder 94
Zij trouwde te Roden op 17-01-1964 met :
Hendrikus Egbert Brink, geb. Zuurdijk, 28-12-1939
z.v. Berend Brink en Trientje Dalmolen, 
zie genealogie Brink.
Kinderen :
1. Antje Trientje Brink, geb. Groningen, 10-07-1964
2. Bťa Janneke Brink, geb. Roden, 11-07-1965
3. Berend Brink, geb. Zuidhorn, 03-01-1971
4. Jan Berend Brink, geb. Zuidhorn, 16-02-1974

182
Annechien Scheepstra, geb. Roderwolde, 27-01-1929
d.v. Pieter Scheepstra en Geertje Rozema, zie onder 97
Zij trouwde te Roden op 15-05-1955 met :
Marten Heuker, geb. Niebert, 13-11-1926
z.v. Harm Gerrit Heuker en Martendina Niebel.

Marten Heuker overleed op 20-05-1960 te Niebert.

Annechien hertrouwde te Roden op 02-08-1973 met :
Gerrit Speelman, geb. Westerbork, 24-07-1935,
sedert 20-11-1971 weduwnaar van Jantje Ydens.

183
Willemtien Scheepstra, geb. Roderwolde, 17-10-1930
d.v. Pieter Scheepstra en Geertje Rozema, zie onder 97
Zij trouwde te Roden op 09-06-1950 met :
Kornelis Jan Kuiper, geb. Zevenhuizen, 19-05-1931

184
Levenloos kind (m), geb. Roderwolde, 06-10-1932
z.v. Pieter Scheepstra en Geertje Rozema, zie onder 97

185
Eentina Tjerkina Scheepstra, geb. Roderwolde, 24-02-1934
d.v. Pieter Scheepstra en Geertje Rozema, zie onder 97
Zij trouwde te Roden op 02-07-1965 met :
Rudolf van der Pol, geb. Amsterdam, 08-01-1932
z.v. Oene van der Pol en Wilhelmina Christina Pruimboom.

Rodolf van der Pol overl. 21-09-1993.

186
Eltje Scheepstra, geb. Roderwolde, 17-07-1936
d.v. Pieter Scheepstra en Geertje Rozema, zie onder 97
Zij trouwde te Roden op  op 13-11-1959 met :
Jan Cruiming, geb. Sebaldeburen, 20-08-1933
Kinderen :
1.Jan Cruiming
2.Piet Cruiming

Jan Cruiming overl. op 06-01-2011.
Eltje Scheepstra overl. Assen, 09-03-2017.

187
Tjerk Eene Scheepstra, geb. Roderwolde, 08-10-1938
z.v. Pieter Scheepstra en Geertje Rozema, zie onder 97
Hij trouwde te Roden op 09-08-1968 met :
Margien Busscher, geb. Roderwolde, 26-01-1939
d.v. Sabe Busscher en Jansje Vijfschagt, zie onder
nr. 71.
Kinderen :
1. Jansje Scheepstra, geb. Roderwolde, 13-02-1969                           (302)
2. Geertje Scheepstra, geb. Roderwolde, 27-02-1972                          (303)

188
Tjitske Scheepstra, geb. Roderwolde, 15-11-1943
d.v. Pieter Scheepstra en Geertje Rozema, zie onder 97
Zij trouwde te Roden op 22-05-1963 met :
Jannes Bathoorn, geb. Roden, 25-04-1940
z.v. Derk Bathoorn en Aafien Meijer.

189
Geertruida Scheepstra, geb. Roden, 29-08-1888
d.v. Hindrik Scheepstra en Jantien Jans Douwes, zie onder 99
Zij trouwde te Roden op 04-06-1910 met :
Willem Scheepstra, geb. Roden, 31-07-1888
z.v. Willem Hindriks Scheepstra en Willempien Ananias,
zie onder 64.
Zie voor wat betreft het gezin van Willem en  Geertruida
Scheepstra, nummer 128.

N.B.
Geertruida Scheepstra stond model voor ĎSiení van het te Roden
staande beeld  ĎOt en Siení

190
Annechien Scheepstra, geb. Roden, 07-09-1889
d.v. Hindrik Scheepstra en Jantien Jans Douwes, zie onder 99
Zij trouwde te Roden op 17-05-1919 met :
Gerben de Vries, geb. Roden, 03-01-1884
z.v. Harm de Vries en Grietje van der Veen

Annechien Scheepstra overleed te Roden op 23-08-1858.
Gerben de Vries overleed te Roden op 28-10-1948.

191
Tjerk Scheepstrageb. Roden, 07-09-1890
z.v. Hindrik Scheepstra en Jantien Jans Douwes, zie onder 99
Overleden te Roden op 24-05-1891.

192
Jantina Scheepstra, geb. Roden, 12-04-1892
d.v. Hindrik Scheepstra en Jantien Jans Douwes, zie onder 99
Zij trouwde te Roden op 17-05-1919 met :
Freerk Baving, geb.Roden, 22-01-1886
z.v. Egbertien Baving

Jantina Scheepstra overleed te Roden op 29-10-1971.
Freerk Baving overleed te Roden op15-10-1970.

193
Tjerk Scheepstra, geb. Roden, 22-03-1893
z.v. Hindrik Scheepstra en Jantien Jans Douwes, zie onder 99
Hij trouwde te Eelde op 30-04-1921 met :
Trientje Stroetinga, geb. Paterswolde, 13-11-1896
d.v. Martinus Stroetinga en Luchien Scholtens
Kinderen :
1. Jantien Scheepstra, geb. Roden, 24-09-1922                             (304)

Tjerk Scheepstra overl. te Roden op 12-06-1967.
Trientje Stroetinga overleed te Roden op 03-03-1990.

194
Grietje Scheepstra, geb. Roden, 07-09-1894
d.v. Hindrik Scheepstra en Jantien Jans Douwes, zie onder 99
Zij trouwde te Roden op 12-05-1921 met :
Egbert Bremer, geb. Assen, 22-11-1892
z.v. Antoon Bremer en Gatske Alink

Grietje Scheepstra overl. Zwolle, 29-08-1971.
Egbert Bremer overl. Wapenveld, 31-07-1952.

195
Hinderika Scheepstra, geb. Roden, 10-04-1896
d.v. Hindrik Scheepstra en Jantien Jans Douwes, zie onder 99
Zij trouwde te Roden op 25-05-1916 met :
Egbert van der Molen, geb. Roden, 15-07-1895
z.v. Roelf van der Molen en Janna Nieboer

Hinderika Scheepstra overl. Roden, 02-10-1922.
Egbert van der Molen overl. Ezinge 30-04-1945.

196
Jan Scheepstra, geb. Roden, 03-10-1897
z.v. Hindrik Scheepstra en Jantien Jans Douwes, zie onder 99
Hij trouwde te Leek op 09-09-1922 met :
Jantje Holman, geb. Noordwijk, 18-11-1899
d.v. Albert Holman en Stientje van Dijk
Kinderen :
1. Henderika Scheepstra, geb. Roden, 21-01-1923                          (305)
2. Stientje Scheepstra, geb. Roden, 16-09-1925                              (306)
3. Hindrik Tjerk Scheepstra, geb. Roden, 23-01-1931                       (307)
4. Alberta Jakoba Scheepstra, geb. Roden, 16-12-1932                   (308)
5. Jantien Scheepstra, geb. Nietap, 21-09-1936                              (309)

Jan Scheepstra (in de volksmond  íTjerkín Janí) 
was te Roden winkelier.

Jan Scheepstra overleed te Groningen op 15-07-1980.
Jantje Holman overleed te Roden op 16-01-1993.

197
Hindrik Scheepstra, geb. Roden, 28-11-1898
z.v. Hindrik Scheepstra en Jantien Jans Douwes, zie onder 99
Hij trouwde te Vries op 15-12-1921 met :
Frederika Hoff, geb. De Punt, 13-03-1898
d.v. Ide Hoff en Aaltien Egberdina Koning
        en een zuster van :
        Gerhard Albert Hoff, geb. Vries, 1904
        d.d. 20-02-1926 te Roden getrouwd met :
        Janna Scheepstra, geb. Roden, 23-02-1901
        d.v. Hindrik Scheepstra en Jantien Douwes,
        zie onder nr. 198
Kinderen :
1. Hindrik Scheepstra, geb. Leutingewolde, 04-04-1922                   (310)
2. Aaltje Egberdina Scheepstra, geb. Roden, 27-04-1929                 (311)

Het gezin vertrok in 1933 naar Vries.

198
Janna Scheepstra, geb. Roden, 23-02-1901
d.v. Hindrik Scheepstra en Jantien Jans Douwes, zie onder 99
Zij trouwde te Roden op 20-02-1926 met :
Gerhard Albert Hoff, geb. Vries, 1904
z.v. Ide Hoff en Aaltien Egberdina Koning
        en een broer van :
        Frederika Hoff, geb. De Punt, 13-03-1898
        d.d. 15-12-1921 te Vries getrouwd met :
        Hindrik Scheepstra, geb. Roden, 28-11-1898,
        zie onder nr. 197.

199
DaniŽl Scheepstra, geb. Roden, 07-11-1889
z.v. Hendrik Scheepstra en Grietje Beerboom, zie onder 109
Hij trouwde in 1915 met :
Aleida Saat-Noordijk, geb. Glanerbrug, 07-08-1899
Kinderen :
1. Grietje Scheepstra, ...                                                              (312)
2. Hendrik Scheepstra, ......                                                          (313)

DaniŽl Scheepstra overleed te Den Haag 15-06-1937.
Aleida Saat-Noordijk overl. te Den Haag op 17-07-1954.

200
Antje Scheepstra, geb. Foxwolde, 02-11-1891
d.v. Hendrik Scheepstra en Grietje Beerboom, zie onder 109
Overleden te Roden op 18-12-1891.

201
Marten Scheepstra, geb. Foxwolde, 27-07-1893
z.v. Hendrik Scheepstra en Grietje Beerboom, zie onder 109
Hij trouwde te Roden op 07-11-1918 met :
Aaltje van Zanten, geb. Foxwolde, 16-02-1897
d.v. Jannes van Zanten en Janna Vogelzang
Kinderen :
1. Hendrik Scheepstra, geb. Foxwolde, 02-05-1919                          (314)
2. Janna Scheepstra, geb. Foxwolde, 11-02-1921                             (315)
3. Jannes Scheepstra, geb. Foxwolde, 29-06-1922                           (316)
4. Grietje Scheepstra, geb. Foxwolde, 10-02-1926                            (317)
5. Henderkien Scheepstra, geb.Foxwolde, 31-07-1934                      (318)

Marten Scheepstra overl. Roden op 18-02-1963.
Aaltje van Zanten overl. Foxwolde, 21-08-1961.

202
Hendrik Scheepstra, geb. Foxwolde, 24-11-1894
z.v. Hendrik Scheepstra en Grietje Beerboom, zie onder 109
Overleden te Foxwolde op 03-01-1895.

203
Jeichiena Scheepstra, geb. Roden, 20-06-1890
d.v. Albert Scheepstra en Johanna Derks Wiekema, zie onder 110
Zij trouwde te Roden op 02-05-1914 met :
Jan Postema, geb. Roden, 17-01-1887
z.v. Hindrik Postema en Froukien Vogelzang
Kinderen :
1. Hindrik Postema, geb. Roden, 10-09-1914
    Hij trouwde met Trientje Bijsma
    Hindrik Postema overleed op 12-05-1987.
2. Albert Postema
    Hij trouwde met :
    Aaltje van der Spoel, geb. Peize, 13-07-1921
    d.v. Koop van der Spoel en Froukje Timmer
    Albert Postema overleed op 28-12-1998.
3. Johannes Postema, geb. Roden, 02-04-1930
    Hij trouwde met :
    Agatha Clasina van Eendenburg
    Johannes Postema overleed op 29-09-2008.

Jeichiena Scheepstra overl. Peize, 02-06-1967.
Jan Postema overleed Peize, 30-11-1970.


204
Derk Scheepstra, geb. Roden, 15-08-1891
z.v. Albert Scheepstra en Johanna Derks Wiekema, zie onder 110
Overleden te Roden op 27-06-1895.

205
DaniŽl Scheepstra, geb. Roden, 01-01-1893
z.v. Albert Scheepstra en Johanna Derks Wiekema, zie onder 110
Hij trouwde te Roden op 14-02-1920 met :
Pietertien van der Spoel, geb. Roden, 10-06-1895
d.v. Klaas van der Spoel en Imke Vogelzang
            Pietertien van der Spoel is een zuster van :
            Pieter van der Spoel getrouwd met Jantje Wouterse.
            Zij zijn de ouders van :
            Anne van der Spoel, geb. Nw.Roden, 15-09-1930
            getrouwd met :
            Derkje Hagenauw, geb. Nietap, 22-05-1933
            d.v. Evert Hagenauw en Hiltje Louters,
             zie genealogie Hagen(o)auw.
Kinderen :
1. Johanna Scheepstra, geb. Terheijl, 20-01-1922                             (319)
2. Klaas Scheepstra, geb. Terheijl, 27-06-1926                                 (320)
3. Klaas Scheepstra, geb. Terheijl, 06-02-1930                                 (321)

DaniŽl Scheepstra overleed te Terheijl op 05-03-1936.
Pietertien van der Spoel overleed te Zuidhorn op 12-01-1980.

206
Janke Scheepstra, geb. Roden, 29-05-1895
d.v. Albert Scheepstra en Johanna Derks Wiekema, zie onder 110
Zij trouwde te Roden op 05-05-1923 met :
Wolter Arkies, geb. Peize, 07-10-1892
z.v. Albert Arkies en Alberdina Holtman,
zie genealogie Arkies.

Wolter Arkies overleed te Peize op 14-09-1953.
Janke Scheepstra overleed te Groningen op 30-10-1967.

207
Derk Scheepstra, geb. Roden, 21-04-1897
z.v. Albert Scheepstra en Johanna Derks Wiekema, zie onder 110
Overleden te Roden op 25-03-1898.

208
Grietje Scheepstra, geb. Roden, 08-06-1899
d.v. Albert Scheepstra en Johanna Derks Wiekema, zie onder 110
Kinderen :
1. Johanna Scheepstra, geb. Roden, 07-06-1918                              (322)

Grietje Scheepstra overleed ongehuwd te Roden op 19-02-1920.

209
Derkje Scheepstra, geb. Roden, 01-10-1900
d.v. Albert Scheepstra en Johanna Derks Wiekema, zie onder 110
Zij trouwde te Amsterdam op 20-10-1927 met :
Andrť Stegwee, geb. Amsterdam, 03-09-1884

Andrť Stegwee overleed op 24-10-1964.

210
Hendrik Scheepstra, geb. Roden, 01-10-1904
z.v. Albert Scheepstra en Johanna Derks Wiekema, zie onder 110
Hij trouwde te Roden op 28-05-1932 met :
Harmtien Venema, geb. Peize, 29-08-1903
d.v. Jan Venema en Janna Suurd,
zie genealogie Suurd.
Kinderen :
1. Albert Scheepstra, geb. Roden, 06-03-1933                                  (323)
2. Janna Scheepstra, geb. Roden, 06-03-1933                                  (324)

211
Jeichien Scheepstra, geb. Roden, 15-02-1892
d.v. Jan Scheepstra en Aaltien Ax, zie onder 111
Zij trouwde te Groningen op 16-01-1910 met :
Hendericus Jacobus Redeker, geb. Groningen, 22-10-1888

Hendricus Jacobus Redeker overl. Groningen op 05-12-1967.

212
Niessien Scheepstra, geb. Roden, 11-01-1893
d.v. Jan Scheepstra en Aaltien Ax, zie onder 111
Zij trouwde met :
Foppo Wiersum, geboren te Groningen
Kinderen :
Sara Henrika Wiersum
Zij trouwde met ... Dijkema

Foppo Wiersum overleed te Groningen op 24-03-1958.


213
Klazina Scheepstra, geb. Roden, 23-09-1894
d.v. Jan Scheepstra en Aaltien Ax, zie onder 111
Zij trouwde met :
Jacob Jurgen Polter.

Klazina Scheepstra overl. Assen op 05-10-1971.

214
DaniŽl Scheepstra, geb. Roden, 05-10-1896
z.v. Jan Scheepstra en Aaltien Ax, zie onder 111
Hij trouwde te Zeist op 17-12-1935 met :
Annetta van Eijk, geb. Kockengen, 25-03-1896
d.v. Gijsbert van Eijk en Siewerdina Groefsema
Kinderen :
1. Jan Scheepstra, geb. Zeist, 02-02-1937                                        (325)
2. Gijsbertus Scheepstra, geb. Zeist, 16-02-1939                              (326)

215
Nicolaas Scheepstra, geb. Roderveld, 04-07-1899
z.v. Jan Scheepstra en Aaltien Ax, zie onder 111
Overleden te Roden op 16-08-1908.

216
Janna Scheepstra, geb. Roderveld, 06-02-1901
d.v. Jan Scheepstra en Aaltien Ax, zie onder 111

217
Elsien Scheepstra, geb. Groningen, 11-02-1904
d.v. Jan Scheepstra en Aaltien Ax, zie onder 111
Overleden te Assen op 12-11-1918.

218
Everdina Scheepstra, geb. Groningen, 19-02-1906
d.v. Jan Scheepstra en Aaltien Ax, zie onder 111
Zij trouwde te ņssen op 03-10-1928 met :
Jan Hummelen, geb. Assen, 07-09-1903

Jan Hummelen overleed te Groningen op 19-06-1965.

219
Johanna Scheepstra, geb. Groningen, 21-09-1908
d.v. Jan Scheepstra en Aaltien Ax, zie onder 111
Zij trouwde met :
Tolle Bouwinga.

220
Nicolaas Scheepstra, geb. Groningen, 11-11-1910
z.v. Jan Scheepstra en Aaltien Ax, zie onder 111
Hij trouwde te Amsterdam op 02-05-1935 met :
Hillechien Vrugt, geb. Amsterdam, 26-08-1912
d.v. Sietse Vrugt en Luchien de Weerd
Kinderen :
1. Elsa Aaltien Scheepstra, geb. Amsterdam, 15-09-1938                 (327)
2. Marjan Scheepstra, geb. Amsterdam, 06-04-1943                         (328)

221
Gientje Scheepstra, geb. Amstredam, 1914
d.v. Harm Scheepstra en Johanna Adriana Elisabeth
Korrel, zie onder 114.

222
Jan Pieter Scheepstra, geb. Amsterdam, 1915
z.v. Harm Scheepstra en Johanna Adriana Elisabeth
Korrel, zie onder 114
Hij trouwde op 25-08-1942 met :
A.E.Ott, geb. Amsterdam, 1920
Kinderen :
1. Harm Roelof Scheepstra, geb. Amstelveen, 17-05-1943                   (329)

223
Harry DaniŽl Scheepstra
, geb. Amsterdam, 05-01-1916
z.v. Harm Scheepstra en Johanna Adriana Elisabeth
Korrel, zie onder 114
Hij trouwde met :
Adriana van der Maar en
op 09-12-1941 te Amsterdam met :
Hetty Velnig.

Harry DaniŽl Scheepstra overl. Amsterdam op 30-08-1969.

224
Henny Jeichien Scheepstra, geb. Amsterdam, 1917
d.v. Harm Scheepstra en Johanna Adriana Elisabeth
Korrel, zie onder 114

225
Johannes Petrus Scheepstra, geb. Amsterdam, 23-06-1919
z.v. Harm Scheepstra en Johanna Adriana Elisabeth
Korrel, zie onder 114
Hij trouwde met :
J.M.Elderenbos, geb. Amsterdam, 1920
Kinderen :
1. Marian Scheepstra, geb. in Spanje                                                (330)
2. Ineke Scheepstra, geb. in Spanje                                                  (331)
3. Harry Scheepstra, geb. in Spanje                                                  (332)
4. Jeanne Scheepstra, geb. in Spanje                                                (333)

Johannes Petrus Scheepstra overleed te Spanje op 12-04-1971.
J.M.Elderenbos overleed te Altazdel in Spanje.

226
Hendrik Scheepstra, geb. Amsterdam, 1920
z.v. Harm Scheepstra en Johanna Adriana Elisabeth
Korrel, zie onder 114

227
Albert Antonius Scheepstra
, geb. Amsterdam, 14-01-1926
z.v. Harm Scheepstra en Johanna Adriana Elisabeth
Korrel, zie onder 114.

                                


                                    Albert Antonius Scheepstra
                            Ė leerling aan het Vossiusgymnasium Ė

woonde tijdens de 2e wereldoorlog met zijn moeder in Amsterdam-Zuid.
Hij verspreidde daar de illegale bladen Trouw en het vanaf juli 1944 in Amsterdam
dagelijks verschijnende blad De Wegwijzer.
Tevens sloot hij zich aan bij de Knok Ploeg Amsterdam. Deze ploeg -een groep
verzetsstrijders- probeerde ondermeer joodse medeburgers onder te laten duiken en
zij die reeds opgepakt waren en gevangen zaten, te bevrijden.
Op 19 december 1944 werd Albert Antonius Scheepstra in verband met zijn verzets-
activiteiten in Amsterdam gearresteerd en ingesloten in het Huis van Bewaring aan
de Weteringschans.
Albert Antonius Scheepstra werd op 7 maart 1945 aan de Dreef in Haarlem
gefusilleerd.
Zijn naam is bijgeschreven in
ťťn van de in de hal van de 2e Kamer van de Staten
Generaal te Den Haag liggende tweeenveertig gedenkboeken, waarin de namen van
125.000 Nederlanders staan, die tijdens de 2e wereld-oorlog zijn omgekomen.
Albert Antonius Scheepstra's stoffelijk overschot is bijgezet op de erebegraafplaats
te Bloemendaal.

228
Wilhelmina Scheepstra, geb. Leek, 22-07-1897
d.v. Hendrik Scheepstra en Geeske Liewes, zie onder 120
Zij trouwde te Bedum op 27-05-1922 met :
Abel Fonck, geb. Tynaarlo, 12-07-1898
z.v. Adrianus Hendrikus Fonck en Sjouwkien Brink
Hun dochter:
    Adriana Hendrika Fonck, geb. Groningen, 09-08-1936
    trouwde te Groningen op 20-08-1963 met :
    Pieter Meindert Doedens, geb. Groningen, 16-08-1938
    z.v. Grietinus Doedens en Geesje Kruse,
    zie genealogie Doedens.

229
Trientje Scheepstra, geb. Leek, 25-10-1898
d.v. Hendrik Scheepstra en Geeske Liewes, zie onder 120
 Zij trouwde met :
Jan Vaartstra

230
Alina Jantiena Scheepstra, geb. Leek, 23-01-1900
d.v. Hendrik Scheepstra en Geeske Liewes, zie onder 120
Zij trouwde met :
Roelof Ritzema

231
Elzina Scheepstra, geb. Bedum, 19-10-1901
d.v. Hendrik Scheepstra en Geeske Liewes, zie onder 120
Zij trouwde met :
Gerard Marie Borgers, geb. Zuilichem, 22-08-1896

232
Willem Scheepstra, geb. Bedum, 21-08-1906
z.v. Hendrik Scheepstra en Geeske Liewes, zie onder 120
Hij trouwde te Winsum op 17-11-1928 met :
Catharina Dijkinga, geb. Winsum, 17-07-1908
Kinderen :
1. Geeske Scheepstra, geb. Winsum, 05-03-1929                              (334)
2. Richtje Scheepstra, geb. Bedum, 02-12-1930                                 (335)
3. Hindrik Johannes Scheepstra, geb. Groningen, 11-04-1947              (336)

233
Alderdinaatje Scheepstra, geb. Bedum, 10-09-1907
d.v. Hendrik Scheepstra en Geeske Liewes, zie onder 120
Zij trouwde met :
Jan Eltje Eitens

234
Willem Scheepstra, geb. Roden, 18-03-1909
z.v. Tjerk Scheepstra en Jantje Goijert, zie onder 126
Overleden te Groningen op 24-09-1911.

235
Fennechien Scheepstra, geb. Roden, 31-12-1911
d.v. Tjerk Scheepstra en Jantje Goijert, zie onder 126
Zij trouwde te Roden op 05-11-1942 met :
Sieger Zuiderveld, geb. Roden, 30-04-1914
z.v. Lambertus Zuiderveld en Sietske Jans

Fennechien Scheepstra overleed te Norg op 08-01-1983.

236
Willemina Scheepstra, geb. Roden, 30-07-1913
d.v. Tjerk Scheepstra en Jantje Goijert, zie onder 126
Zij trouwde te Roden op 03-05-1941 met :
Jan Karsijns, geb. Emmen, 08-02-1909
Kinderen :
1. Albert Jan Karsijns, geb. op 31-03-1942
    Hij trouwde met :
    Geziena Henderika Oosterhof, geb. 11-10-1943
    Kinderen :
    1. John Erik Karsijns, geb. op 26-07-1966
        Hij trouwde met :
        Grietje Merkus, geb. Marum, 27-02-1969
        Kinderen :
        1. Dennis Karsijns, geb. 06-07-1991
        2. Maurice Karsijns, geb. 11-01-1997
        3. Fleur Willemina Karsijns, geb. 14-11-2002
    2. Martin Wilfred Karsijns, geb. op 03-12-1968
2. Tjerk Willem Karsijns, geb. op 19-03-1946

Willemina Scheepstra overleed te Groningen op 25-05-2001.
Jan Karsijns overleed te Groningen op 25-02-2002.


237
Alina Scheepstra, geb. Roden, 26-07-1917
d.v. Tjerk Scheepstra en Jantje Goijert, zie onder 126
Zij trouwde te Roden op 09-11-1940 met :
Trinus Hoekstra, geb. Ooststellingwerf, 12-02-1911.

238
Willem Scheepstra, geb. Roden, 08-09-1910
z.v. Willem Scheepstra en Geertruida Scheepstra, zie onder 128
Hij trouwde te Roden op 22-10-1942 met :
Jantje Kort, geb. Roden, 20-07-1906
d.v. Harm Kort en Jantien Mulder
Kinderen :
1. Harm Jan Scheepstra, geb. Roden, 29-07-1943                                 (337)

Jantje Kort overleed te Groningen op 12-12-1976.
Willem Scheepstra overleed te Assen op 06-04-1986.

239
Hindrik Scheepstra, geb.
Roden, 20-04-1912
z.v. Willem Scheepstra en Geertruida Scheepstra, zie onder 128
Hij trouwde te Groningen op 26-05-1936 met :
Margaretha E.T.Remmers, geb. Essen (Dld), 13-10-1911
d.v. Antonius Remmers en Louise Scheinert
Kinderen :
1. Geertruida Louise Jantien Scheepstra, geb. Groningen, 22-12-1936       (338)
2. Louise Antonia Margaretha Scheepstra, geb. Eindhoven, 19-09-1939     (339)
3. Willem Antonius Hendrik Scheepstra, geb. Eindhoven, 07-04-1941        (340)

Margaretha E.T. Remmers overl. Eindhoven, 22-12-1946.

Hindrik Scheepstra hertr. met :
Catharina Maria Mulder, geb. Groningen, 18-07-1905
d.v. Verginius Amelius Wijnandus Mulder en Catharina Maria van Ewijk

240
Jan Scheepstra, geb. Roden, 11-03-1914
z.v. Willem Scheepstra en Geertruida Scheepstra, zie onder 128
Hij trouwde te Roden op 04-11-1939 met :
Mina Bebingh, geb. Vries, 06-12-1913
d.v. Thijs Bebingh en Pieterke Wielsma
Kinderen :
1. Geertruida Scheepstra, geb. Nietap, 15-04-1941                                 (341)
2. Pieterke Scheepstra, geb. Roden, 11-02-1943                                    (342)

Jan Scheepstra overleed te Zutphen op 04-08-2010.

241
Jannes Scheepstra, geb. Roden, 10-11-1915
z.v. Willem Scheepstra en Geertruida Scheepstra, zie onder 128
Hij trouwde te Appingedam op 29-04-1943 met :
Trijntje Uildersma, geb. Slochteren, 10-05-1916
d.v. Derk Uildersma en Talje ter Borg
Kinderen : 
1. Derk Willem Pieter Scheepstra, geb. Amsterdam, 10-10-1946             (343)
2. Geertruida Talje Jantien Scheepstra, geb. Amsterdam, 10-05-1948      (344)
3. Trijntje Jannie Oeda Scheepstra, geb. Amsterdam, 20-12-1954            (345)

242
Tjerk Scheepstra, geb. Roden, 15-04-1919
z.v. Willem Scheepstra en Geertruida Scheepstra, zie onder 128
Hij trouwde te Roden op 25-04-1946 met :
Zwaantje Penning, geb. Meede, 03-01-1922
d.v. Hendrik Penning en Alberdina Nijhof
Kinderen :
1. Alberdina Geertruida Scheepstra, geb. Groningen, 14-01-1948             (346)
2. Willem Hendrik Scheepstra, geb. Groningen, 30-05-1950                    (347)
3. Geertruida Alberdina Scheepstra, geb. Groningen, 19-01-1952             (348)

Tjerk Scheepstra overleed te Hilversum op 11-04-2013.
Zwaantje Penning overleed te Loosdrecht op 22-10-2016.


243
Jantien Willempien Alina Scheepstra, geb. Roden, 08-11-1931
d.v. Willem Scheepstra en Geertruida Scheepstra, zie onder 128
Zij trouwde te Roden op 08-03-1958 met :
Engbert Smid, geb. Grijpskerk, 12-03-1931.

Jantien Willempien Alina Scheepstra overleed te Alkmaar op 25-01-2015.


244
Willemina Scheepstra, geb. Tynaarlo, 17-06-1913
d.v. Hinderikus Scheepstra en Pietertien van der Laan, zie onder 129
Zij trouwde te Slochteren op 15-09-1931 met :
Berend Kooi, geb. Slochteren, 1910

245
Harm Scheepstra, geb. Tynaarlo, 01-07-1914
z.v. Hinderikus Scheepstra en Pietertien van der Laan, zie onder 129
Hij trouwde te Djokjakarta op 28-01-1942 met :
Heske C. Platt, geboren omstr. 1920
Kinderen :
1. Tjerk Scheepstra, geb. Bandoeng, 20-10-1942                                   (349)

Het huwelijk werd in 1946 ontbonden.

Harm Scheepstra hertrouwde te Palembang op 29-08-1947 met:
Susanna M. van der Vossen, geb. 1920
Kinderen :
2. Louise Pietertien Scheepstra, geb. Djakarta, 31-12-1948                    (350)
3. Lambertus Scheepstra, geb. Groningen, 15-04-1950                          (351)
4. Susanne Henrike Scheepstra, geb. Gilze-Rijen, 20-05-1952                (352)

Het huwelijk werd begin in 1961 ontbonden.

Harm Scheepstra hertrouwde te Emmen op 16-03-1966 met :
Maria Wilhelmina Hoek, geb. Amersfoort, 26-11-1935
d.v. Derk Hoek en Maria Wilhelmina van Aken
Kinderen :
5. Willem Dirk Scheepstra, geb. Hilversum, 07-11-1968                        (353)

246
Willem Scheepstra, geb. Tynaarlo, 18-10-1915
z.v. Hinderikus Scheepstra en Pietertien van der Laan, zie onder 129
Overleden op 23-12-1935.

247
Geertje Scheepstra, geb. Tynaarlo, 05-10-1917
d.v. Hinderikus Scheepstra en Pietertien van der Laan, zie onder 129
Zij trouwde te Slochteren op 26-03-1941 met :
Lambertus Muller, geb. Emmen, 26-02-1914

Lambertus Muller overleed op 17-01-1996.
Geertje Scheepstra overleed te Haren op 02-12-2013.

248
Hendrik Willem Scheepstra, geb. Twijzel, 12-10-1900
z.v. Hendrik Scheepstra en Trientje Jantina Nieuwenhuis, zie onder 130
Hij trouwde te Voorburg op 23-02-1931 met :
Catharina Noordhof, geboren omstr. 1905
Zij hadden geen kinderen.

Hendrik Willem Scheepstra overl. Goes, 07-11-1954.

249
Nantje Trientje Scheepstra, geb. Dokkumernieuwerzijl, 13-12-1908
d.v. Hendrik Scheepstra en Willemina Henderika Nieuwenhuis,
zie onder 130
Nantje Trientje Scheepstra overleed te Leeuwarden in het jaar 2000.

250
Migchel Jan Scheepstra, geb. Leeuwarden, 16-04-1914
z.v. Hendrik Scheepstra en Willemina Henderika Nieuwenhuis,
zie onder 130.
Hij trouwde te Arnhem op 29-07-1938 met :
Wilhelmine Dornscheidt, geb. Duisburg (Dld), 23-07-1913
Kinderen :
1. Hendrik Meine Herman Scheepstra, geb. Doesburg, 23-03-1940         (354)
2. Maria Willemina Nan Scheepstra, geb. Zutphen, 30-05-1941              (355)

Migchel Jan Scheepstra overl. te Las Palmas, 26-10-1972.
Wilhelmine Dornscheidt overl. te Carapicuiba (BraziliŽ) op 05-03-2010.

251
Hendrik Scheepstra, geb. Vries, 16-04-1906
z.v. Ananias Scheepstra en Ubelina Rebbers, zie onder  132
Hij trouwde in maart 1960 met :
J. Deenen.

252
Boele Scheepstra, geb. Vries, 16-08-1909
z.v. Ananias Scheepstra en Ubelina Rebbers, zie onder  132
Hij trouwde te Norg op 26-01-1933 met :
Hendrikje Uiterwijk, geb. Norg, 07-07-1910
d.v. Geert Uiterwijk en Henderika ter Veld
zie genealogie Te Veld.
        en een zuster van :
        Roelf Uiterwijk, geb, Norg, 29-07-1907
        d.d. 28-05-1936 te Norg getrouwd met :
        Geessien Brink, geb. Alteveer, 22-07-1908
        d.v. Tunnis Brink en Jantien Been,
        zie genealogie Brink.
Kinderen :
1. Ubelina Scheepstra, geb. Zeijen, 10-02-1934                                     (356)
2. Geert Ananias Scheepstra, geb. Zeijen, 02-05-1938                           (357)
3. Henderika Hennie Scheepstra, geb. Zeijen, 14-07-1945                      (358)

Boele Scheepstra overleed te Zeijen op 02-04-1967.

253
Wemeltien Scheepstra, geb. Vries, 11-08-1910
d.v. Ananias Scheepstra en Ubelina Rebbers, zie onder 132
Zij trouwde te Vries op 09-02-1939 met :
Tjebbel van Zonneveld, geb. Roden, 10-05-1911
z.v. Roelof van Zonneveld en Geessien Zuurt,
zie genealogie Suurd.

Tjebbel van Zonneveld overleed op 06-02-1979.
Wemeltien Scheepstra overeleed te Roden op 22-07-2005.

254
Hillegiena Aaltien Scheepstra, geb. Donderen, 15-08-1922
d.v. Ananias Scheepstra en Ubelina Rebbers, zie onder 132
Zij trouwde met Willem Drenth uit Assen.

Hillegiena Aaltien Scheepstra overl. te Assen op 30-01-2015.

255
Hendrik Scheepstra, geb. Vries, 25-02-1911
z.v. Jan Scheepstra en Froukien Hessels, zie onder 133
Hij trouwde met :
Geesje Tjarks
Kinderen :
1. Froukje Scheepstra                                                                        (359)
2. Roelie Scheepstra                                                                          (360)

Hendrik Scheepstra overleed te Vries op 22-11-1975.

256
Jakob Scheepstra, geb. Donderen, 12-07-1913
z.v. Jan Scheepstra en Froukien Hessels, zie onder 133
Hij trouwde te Norg op 06-08-1936 met :
Aaltje van der Spoel, geb. Norg, 21-05-1916
d.v. Hindrik van der Spoel en Hindriktje Tjemmes
Kinderen :
1. Froukje Scheepstra                                                                        (361)
2. Hennie Scheepstra                                                                         (362)
3. Jan Hendrik Scheepstra, geb. Norg, 20-04-1941                                (363)
4. Hendrik Geert Scheepstra                                                               (364)

Aaltje van der Spoel overl. 08-12-1980.
Jakob Scheepstra overl. Eelde, 21-10-2011.

257
Wemeltien Scheepstra, geb. Donderen, ..-02-1919
d.v. Jan Scheepstra en Froukien Hessels, zie onder 133
Overleden te Donderen op 21-09-1919.

258
Aaltje Scheepstra, geb. Hoevelaken, 11-02-1912
d.v. Jannes Scheepstra en Grietje Visser, zie onder 134

259
Henderika Magdalena Scheepstra, geb. Lunteren, 19-05-1914
d.v. Jannes Scheepstra en Grietje Visser, zie onder 134

260
Hendrik Jannes Scheepstra, geb. Lunteren, 17-02-1916
z.v. Jannes Scheepstra en Grietje Visser, zie onder 134
Hij trouwde te Leiden op 16-01-1940 met :
Maria Koolhaas, geb. Leiden, 10-10-1910
d.v. Jacobus Marinus Koolhaas en Maria Geertruida de Bruijn
Kinderen :
1. Carla Maria Scheepstra, geb. Leiden, 16-04-1941                              (365)
2. Jan Tjerk Scheepstra, geb. Leiden, 16-04-1941                                 (366)
3. Jacob Hendrik Scheepstra, geb. Leiden, 04-08-1942                          (367)
4. Margriet Maria Geertruida Scheepstra, geb. Lunteren, 24-11-1947       (368)

261
Grietje Scheepstra, geb. Lunteren, 19-02-1920
d.v. Jannes Scheepstra en Grietje Visser, zie onder 134
Zij trouwde te Lunteren op 12-05-1939 met :
Albertus Prins, geb. Veenendaal, 25-01-1912

262
Hendrik Scheepstra, geb. Donderen, 1917
z.v. Willem Scheepstra en Wemeltje Homan, zie onder 138
Hij trouwde te Vries op 25-07-1942 met :
Antje de Vries.

Hendrik Scheepstra was cafŽhouder te Donderen en woonde
in 1958 te Hoogkerk.
Verdere gegevens ontbreken.

263
Teunis Scheepstra, geb. Donderen, 1919
z.v. Willem Scheepstra en Wemeltje Homan, zie onder 138
Overleden te Kassel op 03-06-1944  (oorlogsslachtoffer).
Herbegraven te Vries op 08-08-1951.

264
Aaltje Scheepstra, geb. Donderen, 1923
d.v. Willem Scheepstra en Wemeltje Homan, zie onder 138
Zij trouwde met :
Hendrik van den Broek,

Hendrik van den Broek overleed op 17-10-1979.
Aaltje Scheepstra overleed te Assen op 25-01-2011.

265
Tjerk Jannes Scheepstra, geb. Donderen, april 1921
z.v. Willem Scheepstra en Wemeltje Homan, zie onder 138
Overleden te Donderen op 06-12-1931.

266
Henderkien Scheepstra, geb. Donderen, 1922
d.v. Willem Scheepstra en Wemeltje Homan, zie onder 138
Zij trouwde met :
J. Bakker.

267
Johanna Wilhelmina Henderika Scheepstra, geb. Kollum, 12-01-1923
d.v. Hendrik Willem Jan Scheepstra en Cornelia Boukema, zie onder 139
Zij trouwde in 1945 met :
Johannes Gerardus van Woerden, geb. Delft, 22-06-1920

Johanna Wilhelmina Henderika Scheepstra overleed te Kaapstad op 13-11-1959.

268
Hindericus Pieter Scheepstra, geb. Waalwijk, 01-02-1919
z.v. Sijpko Hendrik Scheepstra en Eeffien Deodatus, zie onder 142
Overleden te Groningen op 30-11-1921.

269
Gesela Wilhelmina Scheepstra, geb. Groningen, 25-06-1921
d.v. Sijpko Hendrik Scheepstra en Eeffien Deodatus, zie onder 142
Zij trouwde te Amsterdam op 16-11-1948 met:
Bernard J.A.Groenewoud, geb. Emmen, 30-08-1919
z.v. Berend H.Groenewoud en Louise Anna Schlieder
Het huwelijk werd ontbonden.

270
Willemina Scheepstra, geb. Groningen, 22-11-1922
d.v. Sijpko Hendrik Scheepstra en Eeffien Deodatus, zie onder 142
Zij trouwde te Amsterdam op 19-11-1949 met :
Karst Jan Metz, geb. Vlissingen, 27-09-1922

271
Eva Catharina Scheepstra, geb. Groningen, 17-09-1924
d.v. Sijpko Hendrik Scheepstra en Eeffien Deodatus, zie onder 142
Zij trouwde op 02-05-1949 met :
J.J.van Beinum, geboren in 1920

Eva Catharina Scheepstra overl. te Hilversum op 27-12-1969.

272
Geertje Scheepstra, geb. Langelo, 28-08-1916
d.v. Willem Scheepstra en Eitje Geersing, zie onder 154
Zij trouwde met :
Evert Kregel.

Evert Kregel overleed op 16-06-2002.
Geertje Scheepstra overleed te Peize op 18-04-2009.

273
Willem Scheepstra, geb. Roderwolde, 03-11-1918
z.v. Willem Scheepstra en Eitje Geersing, zie onder 154

274
Tjerk Scheepstra, geb. Een, 11-19-1924 
z.v. Willem Scheepstra en Eitje Geersing, zie onder 154
Hij trouwde te Norg op 26-11-1946 met :
Jantien Veenstra, geb. Roden, 23-10-1923
d.v. Jan Veenstra en Renske Scheepstra,
zie onder nr. 168. 
Kinderen :
1. Willem Scheepstra, geb. Norg, 30-05-1946                                       (369)
2. Jan Scheepstra, geb. Norg, 30-12-1952                                            (370)

Jantien Veenstra overleed te Assen op 04-09-2011.

275
Roelfien Scheepstra, geb. Een, 09-09-1926 
d.v. Willem Scheepstra en Eitje Geersing, zie onder 154
Zij trouwde met :
Andries Pomper
Kinderen :
1. Eitje Pomper
    Zij trouwde met Hinke Wolters
2. Jannie Pomper
    Zij trouwde met Henderikus Oortman

Andries Pomper overleed op 07-07-1970.
Roelfien Scheepstra overleed te Vries op 14-10-2009.

276
Hendrik Scheepstra, geb. Een, 16-08-1928
z.v. Willem Scheepstra en Eitje Geersing, zie onder 154
Hij trouwde  met :
Jinke Pomper.

Hendrik Scheepstra overleed op 07-04-2007.
Jinke Pomper overleed op 18-01-2009.

277
Levenloos kind, geb. Yde, 24-02-1919
kind van Willem Scheepstra en Elida Catharina Schmidt, zie onder 166.

277 A
Jan Scheepstra, geboren op 11-06-1920
z.v. Willem Scheepstra en Elida Catharina Schmidt, zie onder 166.
Hij trouwde te Christchurch, Nieuw-Zeeland op 17-09-1955 met :
Betty Lyall Townsend, geboren op 17-07-1918
Kinderen :
1. Julie Catharina Scheepstra-Cathcart,
                          geb. Christchurch, Nieuw-Zeeland op 20-06-1957       (370 A)
                          Zij woont in AustraliŽ.

Betty Lyall Townsend overleed op 20-06-1994.

278
DaniŽl Scheepstra, geb. 12-10-1921
z.v. Willem Scheepstra en Elida Catharina Schmidt, zie onder 166.
Overleden te Groningen op 13-11-1954.

278 A
Grietje Scheepstra, geb. 24-01-1924
d.v. Willem Scheepstra en Elida Catharina Schmidt, zie onder 166.
Zij trouwde op 11-01-1943 te Groningen met
Ferdinand Renso Dijkstra
Grietje Scheepstra overleed op 21-02-2006.

279
Eltje Scheepstra, geb. ...      
z.v. Willem Scheepstra en Elida Catharina Schmidt, zie onder 166.
Hij trouwde na de WO-2 en het paar kreeg 2 kinderen.
Het huwelijk werd ontbonden.
Eltje Scheepstra overleed te Groningen op 28-12-2011.

279 A
Willem Scheepstra, geb. ...
z.v. Willem Scheepstra en Elida Catharina Schmidt, zie onder 166.
Hij trouwde met Netty.
Het paar woont te Amsterdam en zij hebben geen kinderen.

279 B
Jantje Scheepstra, geb. Groningen, 15-03-1939 
d.v. Willem Scheepstra en Elida Catharina Schmidt, zie onder 166.
Zij trouwde met :
Heiko Bertus van der Ploeg.
Kinderen :
1. Sandra van der Ploeg.

Heiko Bertus van der Ploeg overleed op 31-07-2012.
Jantje Scheepstra overl. te Groningen op 22-11-2012.

280
Jan Scheepstra, geb. Yde, 16-09-1920 
z.v. Jan Scheepstra en Dina Klaassens, zie onder 167
Hij trouwde te Haren op 03-03-1944 met :

Anke Harms, geb. Glimmen, 22-08-1921
d.v. Anko Harms en Trientje Lemmen.
Kinderen :
1. Jan Scheepstra, geb. Glimmen, 04-05-1944                                      (371)
2. Trientje Scheepstra, geb. Yde, 30-03-1947                                        (372)
3. Anko Scheepstra, geb. Yde, 01-11-1948                                           (373)

Jan Scheepstra overleed te Delmenhorst (Duitsland) op 10-05-1979.
Anke Harms overleed te Eelde op 02-11-2007.

281
Annechien Scheepstra
d.v. Jan Scheepstra en Dina Klaassens, zie onder 167
Zij trouwde met dhr. Westerhof.

Dhr. Westerhof overleed voor 2006.

282
Klaas Scheepstra
z.v. Jan Scheepstra en Dina Klaassens, zie onder 167
Hij trouwde met :
Fenny Buiter
Kinderen :
1. Jan Scheepstra                                                                              (373 A)
2. Jannie Scheepstra                                                                          (373 B)

Klaas Scheepstra overleed te Yde op 21-12-2006, 83 jaar oud.

283
Gerard Scheepstra
z.v. Jan Scheepstra en Dina Klaassens, zie onder 167

Gerard Scheepstra overleed voor 2006.

284
Grietje Scheepstra
d.v. Jan Scheepstra en Dina Klaassens, zie onder 167

Grietje Scheepstra overleed voor 2006.

285
Egbert Scheepstra
z.v. Jan Scheepstra en Dina Klaassens, zie onder 167
Hij trouwde met :
M. Hulscher.                                                12e generatie


286
Lambertha Boukien Scheepstra, geb. Alteveer, 11-11-1938
d.v. Jan Scheepstra en Jantje Nijnuis, zie onder 176
Zij trouwde te Roden op 19-07-1961 met :
Jan Willem Fonk, geb. Roden, 03-10-1935
z.v. Harm Fonk en Alberta Jans Noord

287
Trientje Scheepstra, geb. Alteveer, 25-01-1940
d.v. Jan Scheepstra en Jantje Nijnuis, zie onder 176
Zij trouwde te Roden op 18-11-1960 met :
Jan de Vries, geb. Leutingewolde, 30-11-1937
z.v. Willem de Vries en Geertje Slagter

288
Antje Johanna Scheepstra, geb. Roderwolde, 25-03-1955 
d.v. Tjerk Eene Scheepstra en Jantje Rath, zie onder 178

289
Johanna Margaretha Scheepstra, geb. Roderwolde, 11-01-1957
d.v. Tjerk Eene Scheepstra en Jantje Rath, zie onder 178

290
Jan Scheepstra, geb. Peize, 18-07-1959
z.v. Tjerk Eene Scheepstra en Jantje Rath, zie onder 178

291
Tammo Scheepstra, geb. Peize, 17-08-1960
z.v. Tjerk Eene Scheepstra en Jantje Rath, zie onder 178

292
Aaltje Annie Scheepstra, geb. Peize, 05-08-1963
d.v. Tjerk Eene Scheepstra en Jantje Rath, zie onder 178

293
Lucas Scheepstra, geb. Peize, 18-11-1967
z.v. Tjerk Eene Scheepstra en Jantje Rath, zie onder 178

294
Jan Scheepstra, geb. 15-05-1955
z.v. Lukas Scheepstra en Geertje Tienkamp, zie onder 179

295
Steverina Scheepstra, geb. 03-09-1959
d.v. Lukas Scheepstra en Geertje Tienkamp, zie onder 179

296
Antje Scheepstra, geb. 15-07-1960 
d.v. Lukas Scheepstra en Geertje Tienkamp, zie onder 179

297
Engbertje Scheepstra, geb. 26-09-1961 
d.v. Lukas Scheepstra en Geertje Tienkamp, zie onder 179

298
Aaltje Scheepstra, geb. 19-11-1962  
d.v. Eene Scheepstra en Fokelina Veenman, zie onder 180

299
Antje Scheepstra, geb. 10-03-1965 
d.v. Eene Scheepstra en Fokelina Veenman, zie onder 180

300
Klaas Scheepstra, geb. 04-02-1969
z.v. Eene Scheepstra en Fokelina Veenman, zie onder 180

301
Jan Scheepstra, geb. 04-02-1969 
z.v. Eene Scheepstra en Fokelina Veenman, zie onder 180
Hij trouwde met :
Monique Schepers

302
Jansje Scheepstra, geb. Roderwolde, 13-02-1969
d.v. Tjerk Eene Scheepstra en Margien Busscher, zie onder 187

303
Geertje Scheepstra, geb. Roderwolde, 27-02-1972
d.v. Tjerk Eene Scheepstra en Margien Busscher, zie onder 187
Zij trouwde te Roden op 30-07-1970 met :
Leonardus Hendricus Maria Roelofsen

304
Jantien Scheepstra, geb. Roden, 24-09-1922
d.v. Tjerk Scheepstra en Trientje Stroetinga, zie onder 193
Zij trouwde met :
Jacob Wekema, geb. De Holm, Niebert,18-05-1922
z.v. Jannes Wekema en Foktje Henderika Huizinga,
zie genealogie W(i)ekema.

Jacob Wekema overleed Groningen, 19-07-2003.
Jantien Scheepstra overleed Groningen, 10-04-2004.

305
Henderika Scheepstra, geb. Roden, 21-01-1923
d.v. Jan Scheepstra en Jantje Holman, zie onder 196
Zij trouwde te Roden op op 11-05-1944 met :
Luite de Vries, geb. Norg, 24-08-1913
z.v. Riemer de Vries en Aaltje Hoff

Henderika Scheepstra overleed te Norg op 26-07-1996.
Luite de Vries overleed te Norg op 09-12-2002.

306
Stientje Scheepstra, geb. Roden, 16-09-1925
d.v. Jan Scheepstra en Jantje Holman, zie onder 196
Zij trouwde te Roden op 18-05-1949 met :
Roelf Meijer, geb. Nietap, 02-04-1925
z.v. Hendrik Meijer en Jantje Meelker

Roelf Meijer overleed te Roden op 23-02-2010.
Stientje Scheepstra overleed te Roden op 24-10-2017. 

307
Hindrik Tjerk Scheepstra, geb. Roden, 23-01-1931
z.v. Jan Scheepstra en Jantje Holman, zie onder 196
Hij trouwde te Roden op 06-10-1959 met :
Jelske Trijntje Zwier, geb. Opsterland, 07-12-1932
d.v. Pieter Zwier en Jantje Dijkstra
Kinderen :
1. Marianne Janina Scheepstra, geb. Groningen, 23-09-1960                       (374)
2. Jacqueline Jantien Scheepstra, geb. Groningen, 23-05-1966                    (375)

Hindrik Tjerk Scheepstra overleed te Roden op 12-02-1994.

308
Alberta Jakoba Scheepstra, geb. Roden, 16-12-1932
d.v. Jan Scheepstra en Jantje Holman, zie onder 196
Zij trouwde te Roden op 01-02-1955 met :
Dietert Lubbertus van der Veen, geb. Slochteren, 15-06-1925
z.v. Pieter van der Veen en Annechien Bakker

Dietert Lubbertus van der Veen overleed te Roden op 23-06-2008.

309
Jantien Scheepstra, geb. Nietap, 21-09-1936
d.v. Jan Scheepstra en Jantje Holman, zie onder 196
Zij trouwde te Roden op 05-07-1960 met :
Jakob Freerk Renkema, geb. Leek, 15-11-1933
z.v. Albert Renkema en Henderika Rozema

310
Hindrik Scheepstra, geb. Leutingewolde, 04-04-1922
z.v. Hindrik Scheepstra en Frederika Hoff, zie onder 197
Overleden te Leutingewolde op 04-04-1922.

311
Aaltje Egberdina Scheepstra, geb. Roden, 27-04-1929
d.v. Hindrik Scheepstra en Frederika Hoff, zie onder 197
Zij trouwde met :
Wiebe van der Warf.
Zij kregen vier kinderen,
Wiebe, Ria, Erik en Peter.

Wiebe van der Warf overleed op 20-09-2011.
Aaltje Egberdina Scheepstra overleed te Haren op 02-09-2013.

312
Grietje Scheepstra, ... 
d.v. DaniŽl Scheepstra en Aleida Saat-Noordwijk, zie onder 199

313
Hendrik Scheepstra, ......  
z.v. DaniŽl Scheepstra en Aleida Saat-Noordwijk, zie onder 199

314
Hendrik Scheepstra, geb. Foxwolde, 02-05-1919
z.v. Marten Scheepstra en  Aaltje van Zanten, zie onder 201
Hij trouwde te Roden op 22-05-1947 met :
Hendrikje Helling, geb. Westerbork, 16-04-1919
Kinderen :
1. Dientje Scheepstra, geb. Roden, 20-02-1948                                        (376)
2. Marten Scheepstra, geb. Roden, 24-12-1949                                        (377)

Hendrik Scheepstra overleed op 17-02-1993.
Hendrikje Helling overleed op 22-03-2004.

315
Janna Scheepstra, geb. Foxwolde, 11-02-1921
d.v. Marten Scheepstra en Aaltje van Zanten, zie onder 201
Zij trouwde 10-10-1946 met :
Evert Brink.

316
Jannes Scheepstra, geb. Foxwolde, 29-06-1922
z.v. Marten Scheepstra en Aaltje van Zanten, zie onder 201
Hij trouwde te Roden op 07-06-1951 met :
Johanna Kalfsbeek, geb. Zevenhuizen, 15-12-1927
d.v. Wijtse Kalfsbeek en Catharina Houkema
Kinderen :
1. Marten Scheepstra, geb. Ter Apel, 25-11-1952                                      (378)
2. Wijtse Scheepstra, geb. Ter Apel, 05-05-1956                                       (379)
3. Johan Jan Scheepstra, geb. Groningen, 28-06-1962                               (380)
4. Karel Albert Scheepstra, geb. Groningen, 12-03-1967                             (381)

317
Grietje Scheepstra, geb. Foxwolde, 10-02-1926
d.v. Marten Scheepstra en Aaltje van Zanten, zie onder 201
Zij trouwde te Roden op 19-06-1953 met :
Reint Pieter Cremer, geb. Roderwolde, 21-11-1920
z.v. Thomas Doede Cremer en Niessien Beukema.

Reint Pieter Cremer overleed te Foxwolde op 11-10-2007.

318
Henderkien Scheepstra, geb. Foxwolde, 31-07-1934
d.v. Marten Scheepstra en  Aaltje van Zanten, zie onder 201
Zij trouwde te Caracas (Venezuela) op 19-05-1961 met :
Willem Berkemeijer, geb. Haarlem, 10-02-1936

319
Johanna Scheepstra, geb. Terheijl, 20-01-1922
d.v. DaniŽl Scheepstra en Pietertien van der Spoel, zie onder 205
Zij trouwde te Roden op 28-05-1949 met :
Lammert Lubbers, geb. Foxwolde, 15-11-1918
z.v. Jan Lubbers en Roelfien Huberts,
zie genealogie Lubbers.

Lammert Lubbers overleed te Roden op 29-03-2003.
Johanna Scheepstra overleed te Roden op 03-11-2011.

320
Klaas Scheepstra, geb. Terheijl, 27-06-1926
z.v. DaniŽl Scheepstra en Pietertien van der Spoel, zie onder 205
Overleden te Terheijl op 28-03-1927.

321
Klaas Scheepstra, geb. Terheijl, 06-02-1930
z.v. DaniŽl Scheepstra en Pietertien van der Spoel, zie onder 205
Hij trouwde te Roden op 19-05-1961 met :
Pieterdina T. Slofstra, geb. Niebert, 25-06-1936
d.v. Hendrik Slofstra en Trientje Bralts
Kinderen :
1. DaniŽl Scheepstra, geb. Terheijl, 10-07-1965                                          (382)
2. Hendrik Scheepstra, geb. Terheijl, 28-05-1975                                        (383)

Klaas Scheepstra overleed te Roden op 30-10-2011.

322
Johanna Scheepstra, geb. Roden, 07-06-1918
d.v. Grietje Scheepstra, zie onder 208

323
Albert Scheepstra, geb. Roden, 06-03-1933
z.v. Hendrik Scheepstra en Harmtien Venema, zie onder 210
Overleden te Assen op 01-04-1995.

324
Janna Scheepstra, geb. Roden, 06-03-1933
d.v. Hendrik Scheepstra en Harmtien Venema, zie onder 210
Zij trouwde te Peize op 19-12-1955 met :
Herman Dedding, geb. Peize, 10-01-1924

325
Jan Scheepstra, geb. Zeist, 02-02-1937
z.v. DaniŽl Scheepstra en Annetta van Eijk, zie onder 214
Hij trouwde te Zeist 05-06-1961 met :
Maria Margaritha Treffers, geb. Lahat (Sumatra, Ind.), 11-07-1938
d.v. Herminus Jacobus Treffers en Sidonia Elisabeth Knufel
Kinderen :
1. Sidonia Elizabeth Scheepstra, geb.Kockengen, 12-03-1962                    (384)
2. DaniŽl Sander Scheepstra, geb. Kockengen, 26-03-1965                        (385)
3. Sebastiaan Michiel Scheepstra, geb. Woerden, 30-05-1977                    (385 A)

326
Gijsbertus Scheepstra, geb. Zeist, 16-02-1939
z.v. DaniŽl Scheepstra en Annetta van Eijk, zie onder 214
Hij trouwde te Rijssen op 23-07-1965 met :
Gerritdina Ligtenberg, geb. Rijssen, 01-05-1942
d.v. Hermannus Ligtenberg en Arendina Ligtenberg
Kinderen :
1. Arendina Annetta Scheepstra, geb. Rijssen, 03-08-1966                         (386)
2. Daniel Scheepstra, geb. Rijssen, 08-06-1969                                         (387)

327
Elsa Aaltien Scheepstra, geb. Amsterdam, 15-09-1938
d.v. Nicolaas Scheepstra en Hillechien Vrugt, zie onder 220

328
Marjan Scheepstra, geb. Amsterdam, 06-04-1943
d.v. Nicolaas Scheepstra en Hillechien Vrugt, zie onder 220

329
Harm Roelof Scheepstra, geb. Amstelveen, 17-05-1943
z.v. Jan Pieter Scheepstra en A.E.Ott, zie onder 222

330
Marian Scheepstra, geb. in Spanje
d.v. Johannes Petrus Scheepstra en J.N.Elderenbos, zie onder 226
Zij trouwde met :
Co Honhoff.

331
Ineke Scheepstra, geb. in Spanje
d.v. Johannes Petrus Scheepstra en J.N.Elderenbos, zie onder 226
Zij trouwde met :
Ernst Seunke.

332
Harry Scheepstra, geb. in Spanje
z.v. Johannes Petrus Scheepstra en J.N.Elderenbos, zie onder 226
Hij trouwde met :
Josť Fiolet.

333
Jeanne Scheepstra, geb. in Spanje
d.v. Johannes Petrus Scheepstra en J.N.Elderenbos, zie onder 226

334
Geeske Scheepstra, geb. Winsum, 15-03-1929
d.v. Willem Scheepstra en Catharina Dijkinga, zie onder 232

335
Richtje Scheepstra, geb. Bedum, 02-12-1930
d.v. Willem Scheepstra en Catharina Dijkinga, zie onder 232

336
Hindrik Johannes Scheepstra, geb. Groningen, 11-04-1947
z.v. Willem Scheepstra en Catharina Dijkinga, zie onder 232

337
Harm Jan Scheepstra, geb. Roden, 29-07-1943
z.v. Willem Scheepstra en Jantje Kort, zie onder 238
Hij trouwde te Assen op 03-07-1981 met :
Hanke Wilhelmina Bos, geb. Coevorden, 24-01-1952
d.v. Jacob Bos en Geesje Soetebier.
Kinderen :
1.Willemein Scheepstra, geb. Assen, 20-07-1982                                      387A
2.Jaap Jan Scheepstra, geb. Assen, 20-03-1985                                       387B

338
Geertruida Louise Jantien Scheepstra, geb. Groningen, 22-12-1936
d.v. Hindrik Scheepstra en  Margaretha E.T.Remmers, zie onder 239
Zij trouwde te Sneek op 24-08-1960 met :
Herman Durk Mous, geb. Sneek, 09-10-1937

339
Louise Antonia Margaretha Scheepstra, geb. Eindhoven, 19-09-1939
d.v. Hindrik Scheepstra en  Margaretha E.T.Remmers, zie onder 239
Zij trouwde te Rotterdam op 30-10-1962 met :
Reinhold Anlich, geb. Hoya a/d Weser (Dld), 22-01-1940
z.v. Reinhold Anlich en Henny Humold

340
Willem Antonius Hendrik Scheepstra, geb. Eindhoven, 07-04-1941 
z.v. Hindrik Scheepstra en  Margaretha E.T.Remmers, zie onder 239
Hij trouwde te Leens op 01-07-1966 met :
Johanna Maria Theresia Tebbens, geb. Groningen, 10-09-1936
d.v. Gerardus Johannes Tebbens en Adriana Engelina de Boer
Kinderen :
1. Catharina Adriana Margaretha Scheepstra, geb. Ter Apel, 13-04-1967     (388)
2. Adriana Johanna Maria Scheepstra, geb. Raalte, 11-09-1968                  (389)

341
Geertruida Scheepstra, geb. Nietap, 15-04-1941
d.v. Jan Scheepstra en Mina Bebingh, zie onder 240

342
Pieterke Scheepstra, geb. Roden, 11-02-1943 
d.v. Jan Scheepstra en Mina Bebingh, zie onder 240

343
Derk Willem Pieter Scheepstra, geb. Amsterdam, 10-10-1946
z.v. Jannes Scheepstra en Trijntje Uildersma, zie onder 241
Hij trouwde te Amsterdam op 23-09-1968 met :
Leonora Johanna Hendrika Duijf, geb. Amsterdam, 01-11-1948
d.v. Hendrik Duijf en Bertha Johanna van der Linde
Kinderen :
1. Karen Sigrid Scheepstra, geb. Amsterdam, 04-02-1969                            (390)
2. Bart Menno Scheepstra, geb. Purmerend, 22-06-1971                              (391)

344
Geertruida Talje Jantien Scheepstra, geb. Amsterdam, 10-05-1948
z.v. Jannes Scheepstra en Trijntje Uildersma, zie onder 241

345
Trijntje Jannie Oeda Scheepstra, geb. Amsterdam, 20-12-1954
z.v. Jannes Scheepstra en Trijntje Uildersma, zie onder 241
Overleden te Amsterdam op 14-07-1957.

346
Alberdina Geertruida Scheepstra, geb. Groningen, 14-01-1948
d.v. Tjerk Scheepstra en Zwaantje Penning, zie onder 242
Zij trouwde te Amsterdam op 06-01-1977 met :
Rudolf Wolters, geb. Amsterdam, 01-09-1944
Overleden te Amsterdam op 22-01-1986.
Alberdina Geertruida Scheepstra hertrouwde te
Uithoorn op 10-11-1998 met :
Adrianus Theodorus Leboerius Kortekaas, geb. 10-11-1941
te Leiden.

347
Willem Hendrik Scheepstra, geb. Groningen, 30-05-1950
z.v. Tjerk Scheepstra en Zwaantje Penning, zie onder 242
Hij trouwde te Amsterdam op 26-05-1976 met :
Elisabeth Margaretha Franciska Molenaar, geb. 16-08-1956
te Amsterdam.
Kinderen :
1.Maythe Gabrielle Scheepstra, geb. Amsterdam, 20-12-1979          391A
2.Malou Elisabeth Scheepstra, geb. Amsterdam, 14-08-1983.          391B

Het huwelijk werd in 1990 ontbonden.
Willem Hendrik Scheepstra hertrouwde met :
mevrouw Van der Mark.

348
Geertruida Alberdina Scheepstra, geb. Groningen, 19-01-1952
d.v. Tjerk Scheepstra en Zwaantje Penning, zie onder 242
Zij trouwde in Groot BritanniŽ met :
William Fagan.
Kinderen :
1.Marc Fagan
2.Robert Fagan
Zij wonen in Bingley-West Yorkshire.

349
Tjerk Scheepstra, geb. Bandoeng, 20-10-1942
z.v. Harm Scheepstra en Heske C.Platt, zie onder 245

350
Louise Pietertje Scheepstra, geb. Djakarta, 31-12-1948
d.v. Harm Scheepstra en Susanna M.van der Vossen, zie onder 245

351
Lambertus Scheepstra, geb. Groningen, 15-04-1950
z.v. Harm Scheepstra en Susanna M.van der Vossen, zie onder 245

352
Susanne Henrike Scheepstra, geb. Gilze-Rijen, 20-05-1952
z.v. Harm Scheepstra en Susanna M.van der Vossen, zie onder 245

353
Willem Dirk Scheepstra, geb. te Hilversum, 07-11-1868
z.v. Harm Scheepstra en Maria Wilhelmina Hoek, zie onder 245

354
Hendrik Meine Herman Scheepstra, geb. Doesburg, 23-03-1940
z.v. Migchel Jan Scheepstra en Wilhelmina Dornscheidt, zie onder 250
Hij trouwde in 1970 met :
Carola Midderigh
Kinderen :
1. Michiel Scheepstra, geb. te Landsmeer, 23-08-1971                     (392)

Carola Midderigh overleed te Beekbergen op 23-10-2003.
Hendrik Meine Herman Scheepstra hertrouwde met :
Angela Wenzel.
Kinderen :
2. Oscar Scheepstra, geboren te Emmen, 09-03-1989                      392 A

355
Maria Willemina Nan Scheepstra, geb. Zutphen, 30-05-1941
d.v. Michel Jan Scheepstra en Wilhelmina Dornscheidt, zie onder 250

Maria Willemina Nan Scheepstra overleed te Utrecht op 15-12-1998.

356
Ubelina Scheepstra, geb. Vries, 10-02-1934
d.v. Boele Scheepstra en Hendrikje Uiterwijk, zie onder 252
Zij trouwde met :
J. Pries.

357
Geert Ananias Scheepstra, geb. Vries, 02-05-1938
z.v. Boele Scheepstra en Hendrikje Uiterwijk, zie onder 252
Hij trouwde te Vries op 15-05-1964 met :
Jantien Henderkien Stenveld, geb. Vries, 24-12-1939
d.v. Jan Stenveld en Gerritdina Warmelts
Kinderen :
1. Boele Geert Scheepstra, geb. Assen, 04-02-1965                                    (393)
2. Gert Jan Scheepstra, geb. Assen, 19-05-1968                                         (394)
3. Gerdiena Hennie Scheepstra, geb. Assen, 07-12-1974                             (395)

358
Henderika Hennie Scheepstra, geb. Vries, 14-07-1945
d.v. Boele Scheepstra en Hendrikje Uiterwijk, zie onder 252
Zij trouwde met :
B.R. Euving.

359
Froukje Scheepstra 
d.v. Hendrik Scheepstra en Geesje Tjarks, zie onder 255

360
Roelie Scheepstra
d.v. Hendrik Scheepstra en Geesje Tjarks, zie onder 255

361
Froukje Scheepstra 
d.v. Jakob Scheepstra en Aaltje van der Spoel, zie onder 256

362
Hennie Scheepstra
d.v. Jakob Scheepstra en Aaltje van der Spoel, zie onder 256

363
Jan Hendrik Scheepstra, geb. Norg, 20-04-1941
z.v. Jakob Scheepstra en Aaltje van der Spoel, zie onder 256
Hij trouwde te Peize op 20-12-1963 met :
Hielkje Harmtien Dalmolen, geb. Peize, 04-03-1943
d.v. Klaas Dalmolen en Geertien Brink,
zie genealogie Brink.
Kinderen :
1. Marjan Scheepstra, geb. Peize, 13-09-1964                                            (396)
2. Hans Jakob Scheepstra, geb. Roden, 21-02-1967                                    (397)
3. Robert Klaas Scheepstra, geb. Leek, 27-07-1971                                     (398)

364
Hendrik Geert Scheepstra
z.v. Jakob Scheepstra en Aaltje van der Spoel, zie onder 256
Hij trouwde te Peize op 17-02-1967 met :
Grietje Alberts.

365
Carla Maria Scheepstra, geb. Leiden, 16-04-1941
d.v. Hendrik Jannes Scheepstra en Maria Koolhaas, zie onder 260
Zij trouwde te ís-Hertogenbosch op 02-07-1967 met :
Huibert Willem den Hartog, geb. Utrecht, 08-01-1937

366
Jan Tjerk Scheepstra, geb. Leiden, 16-04-1941
zv. Hendrik Jannes Scheepstra en Maria Koolhaas, zie onder 260
Hij trouwde met :
S. Jonker.
Kinderen :
1.Bibian Scheepstra, geb. Zevenaar, 29-10-1969                                        (399)
2.Wendy Scheepstra, geb. Zevenaar                                                         (399A)

367
Jacob Hendrik Scheepstra, geb. Leiden, 04-08-1942
z.v. Hendrik Jannes Scheepstra en Maria Koolhaas, zie onder 260
Hij trouwde te Deventer op 24-05-1969 met :
Z.M.E. de Heus
Kinderen :
1. Remke Elisabeth Gerarda Scheepstra,
    geboren Rosmalen, 30-09-1969                                                           (400)
2. Irvy Ida Scheepstra, geb. 's Hertogenbosch, 04-08-1972                         (401)

Jacob Hendrik Scheepstra overleed te Tilburg op 23-12-2005.

368
Margriet Maria Geertruida Scheepstra, geb. Leiden, 24-11-1947
d.v. Hendrik Jannes Scheepstra en Maria Koolhaas, zie onder 260
Zij trouwde met :
Peter Johannes Dominias Maria Venrooy, geb. 26-06-1946
te 's-Hertogenbosch.


                                                        13e generatie


369
Willem Scheepstra, geb. Norg, 30-05-1946 
z.v. Tjerk Scheepstra en Jantien Veenstra, zie onder 274
Hij trouwde met
Sientje.

370
Jan Scheepstra, geb. Norg, 30-12-1952
z.v. Tjerk Scheepstra en Jantien Veenstra, zie onder 274
Hij trouwde met
Ina.

370 A
Julie Catharina Scheepstra-Cathcart,
                          geb. Christchurch, Nieuw-Zeeland, 20-06-1957
d.v. Jan Scheepstra en Betty Lyall Townsend, zie onder 277 A.

371
Jan Scheepstra, geb. Glimmen, 04-05-1944
z.v. Jan Scheepstra en Anke Harms, zie onder 280
Hij trouwde te Peize op 18-07-1969 met :
Marchien Jantje Ottens, geb. Peize, 18-08-1943
d.v. Jan Ottens en Marchien Klaassens
Kinderen :
1. Marchien Anke Scheepstra, geb. Den Helder, 10-10-1971                     (402)
2. Anke Jeltje Scheepstra, geb. Den Helder, 14-08-1982                            (402AA)

Marchien Jantje Ottens overleed te Den Helder op 29-04-2007.

372
Trientje Scheepstra, geb. Yde, 30-03-1947
d.v. Jan Scheepstra en Anke Harms, zie onder 280
Zij trouwde op 25-09-1970 te Vries met :
Simon Woldendorp, geboren te Groningen.
Kinderen :
1. Leonie Woldendorp, geb. Groningen, 10-10-1979.

373
Anko Scheepstra, geb. Yde, 01-11-1948
z.v. Jan Scheepstra en Anke Harms, zie onder 280
Hij trouwde op 20-10-1972 met :
Hennie Tolner, geboren te Vries, 14-07-1952
Kinderen :
1. Wemeltje Anke Scheepstra, geb. 07-04-1973                                  (402 A)
2. Jan Egbert Scheepstra, geb. 25-12-1976                                         (402 B)

373 A
Jan Scheepstra  
z.v. Klaas Scheepstra en Fenny Buiter, zie onder 282
Hij trouwde met Zus.
Kinderen :
1. Marieke Scheepstra
2. Evelien Scheepstra

373 B
Jannie Scheepstra  
d.v. Klaas Scheepstra en Fenny Buiter, zie onder 282
Zij trouwde met Henk.
Kinderen :
Fanny en Meriam                                               
14e generatie


374
Marianne Janine Scheepstra geb. Groningen, 23-09-1960
d.v. Hindrik Tjerk Scheepstra en Jelske Trijntje Zwier, zie onder 307

375
Jacquelien Jantien Scheepstra, geb. Groningen, 24-05-1966
d.v. Hindrik Tjerk Scheepstra en Jelske Trijntje Zwier, zie onder 307

376
Dientje Scheepstra, geb. Roden, 20-02-1948
d.v. Hendrik Scheepstra en Hendrikje Helling, zie onder 314
Zij trouwde met :
Hans de Jong
Kinderen :
1. Natasja de Jong
2. Emiel de Jong.

377
Marten Scheepstra, geb. Roden, 24-12-1949
d.v. Hendrik Scheepstra en Hendrikje Helling, zie onder 314
Ongehuwd.

378
Marten Scheepstra, geb. Ter Apel, 25-11-1952
z.v. Jannes Scheepstra en Johanna Kalfsbeek, zie onder 316
Hij trouwde met :
Elly Smit
Kinderen :
1. Daniel Scheepstra                                                                         (402 B1)
2. Ester Scheepstra                                                                          (402 B2)

379
Wijtse Scheepstra, geb. Ter Apel, 05-05-1956
z.v. Jannes Scheepstra en Johanna Kalfsbeek, zie onder 316
Hij trouwde met :
Marian Okken
Kinderen :
1. Nanniek Scheepstra                                                                      (402 B3)
2. Tjerk Scheepstra                                                                           (402 B4)

380
Johan Jan Scheepstra, geb. Groningen, 28-06-1962
z.v. Jannes Scheepstra en Johanna Kalfsbeek, zie onded 316
Hij trouwde met :
Reinalde Riezebos, geb. Hoogezand, 27-05-1966
Kinderen :
1. Boet Scheepstra, geb. Amsterdam, 19-03-2003                                (402 B5)
2. Nanne Hillebrand Scheepstra, geb. Ede, 10-06-2005                        (402 B6)

381
Karel Albert Scheepstra, geb. Groningen, 12-03-1967
z.v. Jannes Scheepstra en Johanna Kalfsbeek, zie onder 316
Hij trouwde met :
Irma Beukers
Kinderen :
1. Jannick Scheepstra                                                                       (402 B7)
2. Jasper Scheepstra                                                                         (402 B8)
3. Thomas Scheepstra                                                                       (402 B9)

382
DaniŽl Scheepstra, geb. Terheijl, 10-07-1965
z.v. Klaas Scheepstra en Pieterdina T. Slofstra, zie onder 321
Hij trouwde met Nicole.
Kinderen :
1.Imke Scheepstra
2.Ben Scheepstra

383
Hendrik Scheepstra, geb. Terheijl, 28-05-1975
z.v. Klaas Scheepstra en Pieterdina T. Slofstra, zie onder 321
Hij trouwde met Sandra.
Kinderen :
1. Luuk Scheepstra
2. Tom Scheepstra (overleden).

384
Sidonia Elizabeth Scheepstra, geb. Kockengen, 12-03-1962
d.v. Jan Scheepstra en Maria Margaritha Treffers, zie onder 325

385
DaniŽl Sander Scheepstra, geb. Kockengen, 26-03-1965
z.v. Jan Scheepstra en Maria Margaritha Treffers, zie onder 325

385 A
Sebastiaan Michiel Scheepstra, geb. Woerden, 30-05-1977
z.v. Jan Scheepstra en Maria Margaritha Treffers, zie onder 325

386
Arendina Annetta Scheepstra, geb. Rijssen, 03-08-1966
d.v.Gijsbertus Scheepstra en Gerritdina Ligtenberg, zie onder 326

387
DaniŽl Scheepstra, geb. Rijssen, 08-06-1969
z.v.Gijsbertus Scheepstra en Gerritdina Ligtenberg, zie onder 326

387A
Willemein Scheepstra, geb. Assen, 20-07-1982
d.v. Harm Jan Scheepstra en Hanke Wilhelmina Bos  (337)

387B
Jaap Jan Scheepstra, geb. Assen, 20-03-1985
z.v. Harm Jan Scheepstra en Hanke Wilhelmina Bos  (337)

388
Catharina Adriana Margaretha Scheepstra, geb. Ter Apel, 13-04-1967
d.v. Willem Antonius H.Scheepstra en Johanna Maria Th. Tebbens, zie onder 340

389
Adriana Johanna Maria Scheepstra, geb. Raalte, 11-09-1968
d.v. Willem Antonius H.Scheepstra en Johanna Maria Th. Tebbens, zie onder 340

390
Karen Sigrid Scheepstra, geb. Amsterdam, 04-02-1969
d.v. Derk Willem P. Scheepstra en Leonora Johanna H. Duijf, zie onder 343

391
Bart Menno Scheepstra, geb. Purmerend, 22-06-1971
z.v. Derk Willem P. Scheepstra en Leonora Johanna H. Duijf, zie onder 343

391A
Maythe Gabrielle Scheepstra, geb. Amsterdam, 20-12-1979
d.v. Willem Hendrik Scheepstra en Elisabeth M.F.Molenaar, zie onder 347

391B
Malou Elisabeth Scheepstra, geb. Amsterdam, 14-08-1983
d.v. Willem Hendrik Scheepstra en Elisabeth M.F.Molenaar, zie onder 347

392
Michiel Scheepstra, geboren 23-08-1971
z.v. Hendrik Meine Herman Scheepstra en Carola Midderigh, zie onder 354
Hij heeft een relatie met :
Antoinette Kruit, geboren te Rotterdam, 05-07-1975
en vanaf 17-04-2010 een geregistreerd partnerschap.
Kinderen :
1. Thomas Scheepstra, geb. Rotterdam, 23-04-2003                              402 C
2. Jort Scheepstra, geb. Rotterdam, 07-10-2004                                    402 D

Michiel Scheepstra overleed op 14-05-2010.

392 A
Oscar Scheepstra, geboren te Emmen, 09-03-1989
z.v. Hendrik Meine Herman Scheepstra en Angela Wenzel, zie onder 354

393
Boele Geert Scheepstra, geb. Assen, 04-02-1965
z.v. Geert Ananias Scheepstra en Jantien Henderkien Stenveld, zie onder 357

394
Gert Jan Scheepstra, geb. Assen, 19-05-1968
z.v. Geert Ananias Scheepstra en Jantien Henderkien Stenveld, zie onder 357

395
Gerdiena Hennie Scheepstra, geb. Assen, 07-12-1974
d.v. Geert Ananias Scheepstra en Jantien Henderkien Stenveld, zie onder 357

396
Marjan Scheepstra, geb. Peize, 13-09-1964 
d.v. Jan Hendrik Scheepstra en Hielkje Harmtien Dalmolen, zie onder 363

397
Hans Jakob Scheepstra, geb. Roden, 21-02-1967
d.v. Jan Hendrik Scheepstra en Hielkje Harmtien Dalmolen, zie onder 363

398
Robert Klaas Scheepstra, geb. Leek, 27-07-1971
d.v. Jan Hendrik Scheepstra en Hielkje Harmtien Dalmolen, zie onder 363

399
Bibian Scheepstra, geb. Zevenaar, 29-10-1969 
d.v. Jan Tjerk Scheepstra en S. Jonker, zie onder 366
Partner van :
Abram de Pagter
Kinderen :
1. Jaffe Tjerk Hendrik de Pagter, geb. 11-04-2006

399A
Wendy Scheepstra, geb. te Zevenaar
d.v. Jan Tjerk Scheepstra en S. Jonker, zie onder 366
Partner van :
Marcel Rutjes.
Kinderen :
1. Fay Rutjes
2. Cisqo Tristan Rutjes, geb. 28-08-2006

400
Remke Elisabeth Gerarda Scheepstra, geb. Rosmalen, 30-09-1969 
d.v. Jacob Hendrik Scheepstra en Z.M.E.de Heus, zie onder 367
Zij trouwde te Wijk bij Duurstede op 21-08-2004 met :
Bas Alexander Beenen, geb. Eindhoven, 02-06-1974
Kinderen :
1. Mees Quintijn Beenen, geb. Amsterdam, 21-05-2007

401
Irvy Ida Scheepstra, geb. 's Hertogenbosch, 04-08-1972
d.v. Jacob Hendrik Scheepstra en Z.M.E. de Heus, zie onder 367
Partner van :
J.Pessers
Kinderen :
1. Jip Arthur Jaap Pessers, geboren op 10-09-2006
2. Mex Joosje Pessers, geb. en overl. op 14-06-2008


                                                       15e generatie

402
Marchien Anke Scheepstra, geb. Den Helder, 10-10-1971
d.v. Jan Scheepstra en Marchien Jantje Ottens, zie onder 371
Zij trouwde op 16-09-1999 met :
Fredericus Wokke.
Kinderen :
1. Eline Jasmijn Wokke, geboren 22-02-2000
2. Julia Lianne Wokke, geboren 23-03-2003.
    Zij overleed op 23-09-2003.
3. Roan Christiaan Wokke, geboren 12-12-2005.

Het huwelijk werd in juli 2009 ontbonden.

402AA
Anke Jeltje Scheepstra, geb. Den Helder, 14-08-1982
d.v. Jan Scheepstra en Marchien Jantje Ottens, zie onder 371

402 A
Wemeltje Anke Scheepstra, geb. 07-04-1973
d.v. Anko Scheepstra en Hennie Tolner, zie onder 373

402 B
Jan Egbert Scheepstra, geb. 25-12-1976
z.v. Anko Scheepstra en Hennie Tolner, zie onder 373
 
402 B1
Daniel Scheepstra
z.v. Marten Scheepstra en Elly Smit, zie onder 378

402 B2
Ester Scheepstra
d.v. Marten Scheepstra en Elly Smit, zie onder 378

402 B3
Nanniek Scheepstra
d.v. Wijtse Scheepstra en Marian Okken, zie onder 379

402 B4
Tjerk Scheepstra
z.v. Wijtse Scheepstra en Marian Okken, zie onder 379

402 B5
Boet Scheepstra
, geb. Amsterdam, 19-03-2003
z.v. Johan Jan Scheepstra en Reinalde Riezebos, zie onder 380

402 B6
Nanne Hillebrand Scheepstra, geb. Ede, 10-06-2005
z.v. Johan Jan Scheepstra en Reinalde Riezebos, zie onder 380

402 B7
Jannick Scheepstra
d.v. Karel Albert Scheepstra en Irma Beukers, zie onder 381

402 B8
Jasper Scheepstra

z.v. Karel Albert Scheepstra en Irma Beukers, zie onder 381

402 B9
Thomas Scheepstra
z.v. Karel Albert Scheepstra en Irma Beukers (zie onder 381)

402 C
Thomas Scheepstra, geb. Rotterdam, 23-04-2003
z.v. Michiel Scheepstra en Antoinette Kruit, zie onder 392

402 D
Jort Scheepstra, geb. Rotterdam, 07-10-2004
z.v. Michiel Scheepstra en Antoinette Kruit, zie onder 392                                                - - - - - - - - - - - -


Email :

    Wordt u en uw eventuele partner al in de website genoemd.
    Zijn uw broers, zusters en uw evt. kinderen al genoemd en zijn die
    ook al weer gehuwd.
    Zijn familieleden van u overleden en is hun overl.datum nog niet vermeld.

    Graag bericht aan :
   

   
HDoedens03@hetnet.nl


                                                                     Terug naar begin